Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
233.03 Кб
Скачать

Лашук Вікторія Григорівна психологія розвитку

Конспект лекцій

для студентів факультету початкового навчання

денної форми, спеціальність 7.010102 «Початкова освіта»

Технічний редактор О. Клімова

Комп’ютерна верстка

та макетування О. Клімова

Комп’ютерний набір А. Щербатий

Свідоцтво про державну реєстрацію

друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 17500-6250 ПР від 16.11.2010 р.

Підписано до друку 01.06.2012 р. Формат 60 х 90 1/16.

Папір офсетний. Друк на різографі.

Ум. друк. арк. 7,21. Обл.-вид. 6,17.

Наклад 100 прим. Зам. № 566.

Редакційно-видавничий відділ ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

14013, Вул. Гетьмана Полуботка, 53, к. 208.

Тел. 65-17-99.

chnpu.tipograf@gmail.com