Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
233.03 Кб
Скачать

3. Зв’язок психології розвитку з іншими науками

В останні десятиліття психологія розвитку змінилася як за своїм змістом, так і за міждисциплінарними зв'язками. З одного боку, вона чинить вплив на інші наукові дисципліни, а з іншої – сама зазнає впливу з їх боку, асимілюючи все те, що розширює її предметний зміст.

Біологія, генетика, фізіологія розвитку. Ці дисципліни важливі передусім для розуміння пренатального розвитку, а також для наступних етапів онтогенезу з точки зору його ранніх підстав. Вони грають значну роль при аналізі адаптивних можливостей новонароджених, а також загального фізичного і моторного (рухового) розвитку, особливо в його відношенні до подальших змін поведінки і переживання. Особливий інтерес має тут розвиток центральної нервової системи, органів чуття і ендокринних залоз. Крім того, відкриття біології мають особливе значення для розуміння проблематики «суб'єкт-середовище», тобто пояснення схожості і відмінностей в розвитку різних індивідів.

Етологія. Значення етології, або порівняльного вивчення поведінки, значно зросло останніми роками. Вона показує біоло­гічні корені поведінки, поставляючи інформацію про взаємодію середовища і індивіда (наприклад, вивчення імпринтингу). Не менш цінною є методична можливість проводити спостереження і експерименти на тваринах, і особливо в тих випадках, коли їх проведення на людині заборонене з етичних міркувань. Можливість перенесення на людину результатів, отриманих на тваринах, надзвичайно важлива для розуміння людського розвитку.

Культурна антропологія і етнологія. Предметом вивчення культурної антропології і етнології є надкультурні універсалії і міжкультурні відмінності в поведінці і переживанні. Ці дисципліни дозволяють, з одного боку, перевірити закономірності, виявлені в американо-європейському культурному середовищі, на інших культурах (наприклад, східно-азіатською) і з іншого – завдяки розширенню культурного середовища виявити міжкультурні відмінності, що обумовлюють різне протікання процесів розвитку. Особливе значення останніми роками придбаває вивчення дитячого фольклору (субкультура).

Соціологія і соціальні дисципліни. Ці науки набувають свого значення для психології розвитку як за рахунок певних теоретич­них посилок (рольова теорія, теорія соціалізації, теорії утворення установок і норм тощо), так і за рахунок аналізу процесів соціальної взаємодії в сім'ї, школі, групі однолітків, а також за рахунок дослідження соціально-економічних умов розвитку.

Психологічні дисципліни. Науки психологічного циклу найтісніше пов'язані з психологією розвитку. Науки, об'єднані назвою «Загальна психологія», дозволяють краще зрозуміти психічні процеси мотивації, емоцій, пізнання, навчання тощо. Педагогічна психологія замикає психологію розвитку на педагогічну практику, процеси навчання і виховання. Клінічна (медична) психологія допомагає зрозуміти розвиток дітей з порушеннями різних сторін психіки і змикається з психологією розвитку по лініях дитячої психотерапії, психопрофілактики, психогігієни. Психодіагностика йде рука в руку з психологією розвитку в області адаптації і застосування діагностичних методик в порівняльному аналізі інтелектуального, особистісного розвитку і для визначення вікових норм розвитку. Можна виявити зв'язки психології розвитку з психологією творчості і евристичних процесів (по лінії обдарованих і випереджаючих норму розвитку дітей); психологією індивідуальних відмінностей та ін. Останніми роками наростає об'єм взаємодії психології розвитку з патопсихологією (олігофренопсихологія, дитячі неврози) і дефектологією (робота з дітьми, що недочувають і слабозрячими, дітьми із затримками психічного розвитку тощо).

Можна виявити зрощення психології розвитку з психогене­тикою, психолінгвістикою, психосеміотикою, етнопсихологією, демографією, філософією та ін. Майже усі прогресивні і цікаві роботи в психології розвитку, як правило, виконуються на стику дисциплін.