Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
36.73 Кб
Скачать

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Геодезії, картографії та землеустрою»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри «Геодезії,

картографії та землеустрою»

_______________ Терещук О.І.

від «__ » ____________20___р.

Робоча програма навчальної дисципліни

з дисципліни «ГІС в лісовому господарстві»

для напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»

інженерно-будівельний факультет

Форма

навч.

рік

навч.

сем.

Розподіл годин

разом

за тиждень

ІНДЗ

контр.

Всього

ауд.

лек.

прак.

срс

ауд.

срс

Денна

3

5

32

16

16

58

90

2

4

залік

Чернігів, 2015 р.

Робоча програма дисципліни «ГІС в лісовому господарстві» для студентів за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»

Розробник: Боханов Іван Іванович

доцент кафедри «Геодезії, картографії та землеустрою» . ЧНТУ, кандидат військових наук.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Геодезії, картографії та землеустрою» Протокол від «___» _____________2015р. №________.

Завідувач кафедри «Геодезії, картографії та землеустрою»

__________________/Терещук О.І./

УЗГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри «Лісове і садово-паркове господарство»

__________________/Селінний М.М./

ЧНТУ, 2015 р.

Abstract

Факультет: Інженерно-будівельний.

Курс-3; семестр-5; 2015-2016р; назва курсу: «ГІС в лісовому господарстві»

ГІС дає можливість людям, що займаються лісовим господарством, легко інтегрувати і використовувати наявні джерела табличної і картографічної інформації для підвищення якості прийнятих рішень.

Використання ГІС-технологій у лісовпорядкуванні дозволяє до 30 відсотків скоротити, порівняно з традиційними методами, витрати на оновлення документів при камеральній обробці матеріалів, значно знизити, порівняно з існуючою паперовою технологією, трудомісткість робіт і термін і термін їхнього виконання. Це дало можливість лісовпорядкуванню зберегти обсяги робіт при скороченні чисельності працюючих, яка за останні 10 років зменшилася на одну третину, в тому числі полових працівників на понад половину.

Предметом вивчення є дистанційна інформація про стан лісостанів, її . аналіз та застосування на виробництві.

Мета дисципліни: навчити студентів складати та користуватися електронними картами стану лісових насаджень.

Основні цілі, які навчаються з дисципліни:

  1. Формування уявлень про призначення, склад та функції геоінформаційних систем, а також їх застосування у лісовому господарстві;

  2. Получить знання про методи і способи створення геоінформаційних моделей лісових об’єктів і явищ геопростору;

  3. Використання геоінформаційних технологій для аналізу лісової інформації, методи геоніформаційного моніторингу і захисту лісів та навколишнього середовища.

Зміст. Основні поняття: лісознавство, геодезія, лісовий кадастр, лісовий фонд, лісові відносини, основні лісоексплуатації, захист лісів.

Впровадження інформаційних технологій для лісовпорядних організацій, оперативного одержання інформації про стан лісових ресурсів, її якісної обробки й аналізу з метою всебічного наукового обґрунтування прийнятих рішень в області планування подальшого використання лісів.

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальн.дисципліни

Денна форма навчання

Кількість кредитів-3

Галузь знань.

природокористування

та техногенної безпеки

нормативна

Напрям підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»

Змістових модулів-3

Спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство»

Рік підготовки - 3

Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсова робота

Семестр - 5

Загальна кількість годин - 90

Лекції - 16

Практичні - 16

Тижневих годин:

Аудиторних -32,

Самостійної роботи студента - 58

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Самост. робота - 58

Вид контролю

залік

Примітка .

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 1 : 1,8

  1. Мета завдання навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліни: навчати студентів складати та користуватися електронними картами стану лісових насаджень.

Завдання дисципліни:

  1. Забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до застосування геоінформаційних систему практичних завданнях моніторингу і захисту лісів і навколишнього середовища.

  2. Передати знання про методи і способи створення геоінформаційних моделей лісових об’єктів і явищ геопростору .

  3. Використання геоінформаційних технологій для аналізу лісової інформації.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: склад та функції геоінформаційних систем; джерела формування інформаційної бази ГІС; лісове законодавство України; порядок ведення державного лісового кадастру та обліку лісів.

Вміти: складати та користуватися електронними картами стану лісових насаджень; збирати й аналізувати значні обсяги інформації з високою періодичністю про стан лісостанів, її аналіз та застосування на виробництві; виконання робіт з інвентаризації лісу та об’єктів садово-паркового господарства.