Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
83
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
233.03 Кб
Скачать

Література

Основна література

 1. Кайл Р. Развитие ребенка / Р. Кайл – СПб.: прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2006. – 640 с.

 2. Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология: учебн. пос. / О.А. Кондрашихина – К.: Центр учебной лит-ры, 2009. – 232 с.

 3. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг – СПб.: Питер, 2000. – 940c.

 4. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология / С.К. Нартова-Бочавер – М.: Флинта, 2003. – 217с.

Додаткова література

 1. Анастази А. Дифференциальная психология / А. Анастази. – М.: Апрель-Пресс, 2001. – 745 с.

 2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий – М.: Сфера, 2004. – 464с.

 3. Пиаже Ж. Теория, эксперименты, дискуссии: Сб. ст. / Сост. и ред. Л.Ф. Обуховой, Г.В. Бурменской. – М., 2001.

 4. Психология. Словарь / Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М., 1990.

 5. Психология развития: учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб. заведений / Под ред. Т.Д.Марцинковской. – М., 2001.

 6. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб., 2005.

Питання для самоконтролю

 1. Як розуміється когнітивний розвиток в теорії обробки інформації (інформаційний підхід)?

 2. В чому відмінність поглядів представників інформаційного підходу до когнітивного розвитку від поглядів Ж. Піаже?

 3. Виділіть основні положення когнітивної теорії Ж. Піаже.

 4. Які періоди та стадії когнітивного розвитку в онтогенезі виділив Ж.Піаже? Розкрийте суть розвитку інтелекту на кожній зі стадій.

 5. В чому проявляються обмеження доопераційного мислення на доопераційній стадії?

 6. Які існують джерела варіативності інтелекту?

 7. Які внутрішньосімейні фактори розвитку інтелекту можна виділити?

 8. Чим відрізняються поняття «обдарованість» та «геніальність»?

 9. Які теорії геніальності Вам відомі? Розкрийте погляди їх представників на проблему геніальності.

 10. Які соціальні і біологічні чинники геніальності виділив В.П. Ефроімсон?

 11. Якому фактору він надавав домінуючого значення?

 12. Перерахуйте передумови геніальності (за В.П. Ефроімсоном).

Лекція 9. Стать та розвиток

2 год.

План

1. Стать та гендер. Поняття статевого диморфізму та дипсихізму. Гендерні характеристики особистості: гендерна ідентичність, гендерна роль, гендерний стереотип.

2. Типи гендерних ролей та їх характеристика.

3. Теорії розвитку гендерної ідентичності: психоаналіз, біхевіоризм (теорія соціального научіння), когнітивна теорія.

4. Етапи розвитку гендерної ідентичності. Ознаки порушення гендерної ідентичності в дошкільному віці.

5. Теорії походження статі:

– еволюційна теорія статі В.А. Геодакяна;

– нейроандрогенетична теорія Л. Елліса;

– теорія взаємодоповнення ролей Бейлза.

6. Психологічні особливості, пов’язані зі статевою приналежністю.

1. Стать та гендер. Поняття статевого диморфізму та дипсихізму. Гендерні характеристики особистості: гендерна ідентичність, гендерна роль, гендерний стереотип

Стать – описує біологічні відмінності між людьми, що визначаються генетичними особливостями будови клітин, анатомо-фізіологічними характеристиками і дітородними функціями. Під статевим диморфізмом розуміється наявність відмінностей в анатомо-фізіологічних ознаках у чоловічих і жіночих особин. До статевого диморфізму схильні багато представників живої природи.

Гендерсоціально-психологічна характеристика особистості, стать з соціальної точки зору. Питання, яке ставлять перед собою багато дослідників, працюючих в цій області, полягає у визначенні ролі біологічних і соціокультурних чинників у формуванні відмінностей в психіці чоловіка і жінки, які іменуються як статевий дипсихізм.

Виділяють наступні гендерні характеристики особистості – гендерна ідентичність, гендерна роль, гендерний стереотип.

Процес гендерної диференціації у людини соціально обумовлений. Соціальна диференціація починається з моменту визначення статі дитини і фіксації статі у вигляді присвоєного дитині імені (чоловічого або жіночого). З цієї миті починається процес навчання дитини тендерній ролі відповідно до культурних особливостей цього суспільства і під впливом певних стереотипів. Таким чином, бути чоловіком або жінкою – це означає не лише бути людиною з певною анатомією, але і наслідувати певні соціокультурні очікування, що пред'являються суспільством до людини.

Гендерна ідентифікація – процес, результатом якого є гендерна ідентичність – єдність поведінки і самосвідомості індивіда, яка зараховує себе до певної статі і орієнтується на вимоги відповідної гендерної ролі.

Гендерна роль – сукупність прав, обов'язків, норм поведінки чоловіка і жінки в певному суспільстві в певний історичний час. На формування гендерної ролі істотний вплив чинять гендерні стереотипи – стандартизовані, спрощені уявлення відносно типових для чоловіків і жінок моделей поведінки і рис вдачі, властиві певній культурі.