Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
196
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
349.45 Кб
Скачать

5.2. Професійна орієнтація учнів

Загальна характеристика. Органічна частина дифе­ренціації шкільної освіти — орієнтація, яка передбачає:

навчальну орієнтацію — розподіл учнів за різними на­прямами загальної освіти;

професійну орієнтацію — здобуття освіти для певної діяльності.

У провідних країнах світу орієнтація учнів — предмет спеціальних систематичних заходів.

При організації орієнтації світова школа прагне врахува­ти нові соціальні реалії та шукає шляхи оптимального роз­витку особистості школяра.

Висловлюються наміри під час орієнтації не лише збага­тити знання учнів, а й сформувати особистість, схильну до аналізу, критичного судження.

Зарубіжний досвід профорієнтації учнів. Проф­орієнтація пронизує навчальний процес і здійснюється на особливих заняттях.

У багатьох країнах профорієнтацією зайняті не тільки вчителі-предметники, а й радники з профорієнтації; поза на­вчальними закладами діє мережа профконсультацій для шко­лярів та їхніх батьків. Велику зацікавленість у профорієн­тації учнів виявляють підприємці.

У США профорієнтація надає можливість учням отри­мувати не лише інформацію про професії, а й допомогу при виборі майбутньої роботи. Школярі ознайомлюються з різними спеціальностями, беруть консультації у викла­дачів.

Істотну роль в профорієнтації відіграє психолого-педагогічна служба «Гайденс», яка діє на федеральному рівні й в окремих навчальних закладах. До цієї служби належать соціо­лог, психолог, викладач, юрист, лікар та інші працівники школи. Служба допомагає школяреві визначитися у навколиш­ньому соціальному середовищі.

Відповідно до програм «Ділове партнерство» й «Усинов­лення школи» бізнесмени сприяють орієнтуванню учнів у світі професії, оплачуючи в багатьох школах радників з проф­орієнтації, організовуючи ознайомлювальні поїздки на під­приємства.

В інших країнах також значна увага приділяється проф­орієнтації учнів, наприклад:

• в Італії банк «Ощадні каси Ломбардії» організовує для 14 —15-річних школярів економічні ігри. Учасники ігор навчаються аналізувати виробництво: бюджет, кредитуван­ня, маркетинг; вони отримують знання про сучасні галузі промисловості. Переможці ігор стають власниками кош­товних призів;

• у Великій Британії співробітництву шкіл і промисловців було покладено початок завдяки проектові «Лондон Комплект» (1987). Мета проекту — дати змогу учням отрима­ти кваліфікацію і роботу відповідно до їхнього потенціа­лу і можливостей. В англійській школі профорієнтація — також особливий напрям навчального процесу. У середніх навчальних закладах основні функції при цьому викону­ють учителі з профорієнтації;

• у Франції профорієнтаційну роботу починають в остан­ньому класі початкової школи і потім активно проводять її в колежі. Педагоги регулярно вивчають інтереси і на­хили школярів для профорієнтації їх у майбутньому на­вчанні й професійній діяльності. У школах діють ради з профорієнтації, до яких входять викладачі, члени адміні­страції, батьки та радники з профорієнтації;

• у Японії профорієнтаційною роботою займаються усі ви­кладачі. Вчителі старшої середньої школи Йокосука (пре­фектура Шизуока) підготували особливі комп'ютерні програми, використання яких дає випускникам змогу ви­бирати й оцінювати можливості своєї майбутньої діяль­ності.