Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
186
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
349.45 Кб
Скачать

6.4. Пріоритети виховання у провідних країнах світу

Програма Всесвітньої ради з порівняльної педа­гогіки. Перед світовим співтовариством постала глобальна проблема — визначити ієрархію цілей, завдань, пріоритетів виховання, виходячи із загальнолюдських, фундаменталь­них цінностей. Екс-президент Всесвітньої ради з порівняльної педагогіки В. Міттер пропонує фокусувати таку ієрархію навколо проблемних блоків:

• виховання толерантного ставлення до інших людей, рас, релігій;

• виховання персональних морально високих якостей;

• виховання навичок співіснування з людьми — представ­никами іншої раси, мови, релігії, етносу тощо;

• виховання співчуття й готовності допомогти іншим лю­дям;

• виховання в ім'я миру.

США. Програмний документ «Америка-2000: стратегія розвитку освіти» (1991) передбачає використовувати школу як «центр, здатний перебудовувати розвиток цивілізованого суспільства».

Згідно з документом, програму морального виховання про­понують укладати, спираючись на біблійні цінності та прин­ципи.

В одній із програм морального виховання 1972 р., яка неодноразово перевидавалася, пропонується система універ­сальних цінностей у цитатах з Біблії і праць батьків христи­янської церкви. Йдеться передусім про чесність, цілісність, прямоту, старанність, особисту відповідальність. Описано 60 основних рис характеру, які слід формувати у дітей (відва­га, сталість, рішучість, наполегливість, співчуття, терпимість тощо).

Велика Британія. У доповіді Національної комісії з освіти (1993) велику увагу приділено школі, яка має пере­давати підростаючому поколінню такі цінності, як правдивість, повага до інших, почуття обов'язку стосовно суспільства, тур­бота про людей, культурна спадщина (музика, театр, живо­пис) тощо.

У доповіді наголошується на важливості того, щоб діти росли громадянами демократичного суспільства, знали, як воно функціонує, знали свої права й обов'язки, виховувалися в дусі терпимості й волі.

Франція. Інструкція Міністерства освіти Франції (1985) передбачає необхідність виховувати особистість цивілізова­ного і демократичного суспільства, спрямовану до істини, з вірою в людський розум, з почуттям відповідальності, власної гідності, поваги до інших людей, солідарності, неприйняття расизму, розуміння універсальності різних культур, любові до Франції, нерозривної з любов'ю до свободи, рівності, бра­терства.

Японія. У Законі про освіту (1947) наголошується, що на школу покладено місію формування нації, яка слідує ідеалам миру і людяності.

Так, у 1966 р. Центральна рада з освіти видала «Опис ідеального японця», якого наслідують і дотепер, де визначено 16 відповідних якостей, згрупованих за чотирма ознаками:

якості персональні — бути вільним, самостійним, розви­вати індивідуальність, керувати своїми бажаннями, мати почуття пієтету (благочестя);

якості сім'янина — уміти перетворити свій дім на місце любові, відпочинку, виховання;

якості суспільні — бути відданим роботі, сприяти добро­буту суспільства, бути творчою людиною, поважати соці­альні цінності;

цивільні якості — бути патріотом, шанувати державну символіку, володіти найкращими національними якостями. Програма морального виховання в офіційних документах,

адресованих середній школі, складається з 14 параграфів «На­вчання основних правил поведінки», 18 параграфів «До­тримання норм суспільної поведінки в повсякденному житті», 22 параграфи — інструкції під загальною назвою «Усвідом­лення необхідності вести життя, гідне людини».

В усіх цих документах велике значення надається шкільно­му вихованню, яке має сприяти зростанню духовно багатої

особистості.

Росія. В оновленій програмі шкільного виховання, пред­ставленій в офіційних документах Міністерства освіти Росії 90-х років, перед школою поставлено такі завдання:

• сприяти духовному оновленню суспільства;

• відмовившись від авторитарного виховання, забезпечити персональну увагу до учнів;

• за допомогою виховання змінити психологію нації; фор­мувати в неї нові цінності, які відповідають ідеалам де­мократії, самоврядування, прав і свобод людини, відкри­тості, плюралізму;

• орієнтуватися на виховання високих моральних стандартів, громадянської відповідальності і самостійності.

Україна. Основні завдання виховання учнівської молоді відображено в Законі про освіту, концепціях та інших доку­ментах. Держава створює умови для забезпечення вихован­ня учнівської молоді. Зокрема:

• особистість, яка усвідомлює свою належність до україн­ського народу, сучасної європейської цивілізації, має орієнтуватися в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки і бути підготовленою до життя та праці у світі, що змінюється;

• збереження та збагачення українських культурно-історич­них традицій, виховання шанобливого ставлення до на­ціональних святинь, української мови, до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, що прожи­вають на території України, а також формування культу­ри міжетнічних і міжособистісних відносин;

• виховання людини демократичного світогляду, яка має до­тримуватися громадянських прав і свобод, з повагою ста­витися до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу;

• формування у дітей і молоді сучасного світогляду, розви­ток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості.