Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
186
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
349.45 Кб
Скачать

4.7.3. Велика Британія

У Великій Британії нововведення торкнулися насамперед об'єднаної школи, в якій навчальний час поділяється при­близно порівну:

• обов'язкові для всіх базові дисципліни — так зване ядро;

• обов'язкові предмети на вибір, що пропонуються у ви­гляді «пакетів», кожний з яких містить кілька курсів гу­манітарного, природничо-наукового або математичного змісту.

До 1988 р. базове ядро включало чотири предмети: англій­ську мову і літературу, математику, релігію, фізичне вихован­ня. Потім склад ядра змінився: місце фізичного виховання посіло природознавство.

Інша частина програми, як і раніше, будується на виборі курсів. Учні до 16 років вивчають на вибір одну з іноземних мов, історію, географію, фізичне виховання, мистецтво, музику, спорт. Тематика і програма подібних курсів розробляється з урахуванням побажань учнів та їхніх батьків.

4.7.4. Німеччина

У Німеччині програми, в які, крім базових дисциплін, вклю­чено значну кількість курсів на вибір, поширені у таких за­кладах освіти: а) основній школі; б) реальному училищі; в) гімназії.

Основні профілі гімназичної освіти:

• технічний;

• сільськогосподарський;

• техніко-технологічний;

• суспільно-науковий;

• музичний;

• комунального господарства.

На молодшому ступені гімназисти обирають один із «паке­тів» навчальних дисциплін, що стає обов'язковим.

Протягом усіх років навчання пропонується велика кіль­кість елективних курсів, які регулярно поновляються і ко­регуються.

Профілі гімназичної освіти надають учням широкі мож­ливості. Наприклад, програмою суспільно-наукового профі­лю передбачено викладання суспільствознавства, географії, історії, педагогіки, філософії, психології, юриспруденції, тео­логії, соціології, економіки; у старших класах цього профілю обов'язкове засвоєння двох профільних програм: із матема­тики або іноземної мови і природничо-наукової дисципліни.

Оригінальна модель шкільної програми запропонована об'єднаній школі:

• у кооперативній школі вона побудована на поєднанні на­вчання з обов'язкових дисциплін і предметів на вибір;

• в інтегрованій — пропонується єдина програма, засвоєння якої для учнів індивідуалізоване [1; 21].

4.7.5. Франція

У 70 —90-х роках помітно змінилися програми загальної освіти у Франції.

Програми початкової школи реформувалися тричі:

у 70-х роках вони були поділені на дві частини: базо­ві програми (французька мова і література, математика) і так звані розвивальні (історія, географія, суспільство­знавство, природознавство, трудове навчання, фізичне і естетичне виховання). Програми складалися з двох розділів: обов'язкового, що окреслював коло знань, умінь і навичок, які здобувають учні, і рекомендацій­ного із зазначенням лише основних результатів навчан­ня;

• у 1985 р. було прийнято новий навчальний план, який ви­значав сім пріоритетних напрямів, навколо яких групували­ся викладання і навчання французької мови, математики, природознавства і технології, історії і географії, суспіль­ствознавства, художньо-естетичного виховання, фізичного виховання;

• наприкінці 80-х років у програмі скоротили матеріал із трудового навчання і вперше передбачили вивчення іно­земної мови.

Зі створенням колежу постало завдання розробити нові програми. Загалом учні навчаються за єдиною програмою: французька мова, математика, іноземна мова, інтегровані кур­си: історія—географія —економіка—суспільствознавство, фізи­ка—хімія—біологія, мистецтво, техніко-трудове навчання, фізичне виховання і спорт.

Учні старших класів вивчають на вибір ще один із таких предметів: латинська, грецька, друга іноземна мова, техно­логічна дисципліна; йдуть інтенсивні заняття з першої іно­земної мови.

Протягом 70 —80-х років склалися три типи програм за­вершальної загальної освіти:

• для загальноосвітнього ліцею (3 роки);

• для технологічного ліцею (3 роки);

• для професійного ліцею (2 роки).

Практикуються обов'язкові для всіх програми, які охоп­люють: французьку мову, історію і географію, першу іноземну мову, математику, фізичні науки, природничі науки, фізичне виховання.

У закладах освіти пропонуються також програми рухли­вого (модульного) типу, де, крім обов'язкових предметів, мож­на вчитися за різними програмами (серії) бакалавріату: філо­софія — література, економіка — соціологія, математика — фізика, математика — природознавство, математика — тех­нологія, агрономія — техніка, індустрія, соціальні науки, му­зика, геологія, інформатика тощо. Подібні програми регуляр­но й порівняно легко оновлюються і корегуються.