Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
186
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
349.45 Кб
Скачать

4.7.8. Україна

Зміст шкільних програм. У середині 90-х років в Україні, як і в Росії, істотно змінилися шкільні програми, які передбачають набуття учнями:

• знань про людину, природу і суспільство як основи фор­мування наукової картини світу та профорієнтації на одну зі сфер майбутньої практичної діяльності;

• досвіду розумової та фізичної праці для формування ос­новних навичок інтелектуальної діяльності й особистої гігієни;

• досвіду творчої праці, що готує до суспільної, економічної,

наукової та іншої діяльності [16, 2 — 6].

Компоненти програм. Базовий навчальний план по­чаткової школи складається з освітніх галузей. Кожна га­лузь побудована за змістовими лініями, які є наскрізними для всіх рівнів загальної середньої освіти. Зміст освітніх галузей реалізується через окремі навчальні предмети та ін­тегровані курси: мова і література (навчальні предмети: ук­раїнська, іноземна мови), математика (математика), здоро­в'я і фізична культура (фізична культура, основи здоров'я), технології (трудове навчання / художня праця), мистец­тво (музика, образотворче навчання), людина і світ (я і Ук­раїна).

Добираючи зміст початкової освіти, враховують його на­ступність і неперервність, доступність і науковість, потенційні можливості для взаємозв'язку навчання, виховання і розвит­ку, реалізації принципів індивідуалізації, гуманізації навчаль­но-виховного процесу.

До базового навчального плану початкової освіти входять інваріантна і варіативна складові змісту початкової освіти. Інваріантна складова змісту формується на державному рів­ні і є обов'язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Варіативна складова базового навчального плану формується навчальним закладом самостійно з урахуванням особливостей цього закладу та індивідуальних освітніх потреб учня.

Програми стали більш насиченими і варіативними. Базо­вий рівень середньої освіти може досягатися за допомогою різноманітних варіантів програм. Така варіативність зростає від молодших до старших класів.

Базовий навчальний план основної школи охоплює по­вний і водночас мінімізований набір освітніх галузей та на­вчальних предметів: мову й літературу (мова — українська, національної меншини, іноземна і література — зарубіжна), суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, ети­ка), естетичну культуру (музичне мистецтво, образотворче ми­стецтво, художня культура), математику (математика, алгеб­ра, геометрія), природознавство (природознавство, біологія, гео­графія, фізика, хімія), технології (трудове навчання, інфор­матика), здоров'я і фізичну культуру (основи здоров'я, фізич­на культура).

Базовий план повної середньої школи містить такий са­мий набір освітніх галузей, як і базовий план основної шко­ли. Однак навчання тут будується за принципом профільної диференціації за такими напрямами: філологічний, суспіль­но-гуманітарний, художньо-естетичний, фізико-математичний, природничий, технологічний, спортивний. Напрями диферен­ціації конкретизуються в окремі профілі навчання: фізич­ний, математичний, біолого-хімічний, економічний, географіч­ний, екологічний, правовий, історико-філологічний, інформа­ційно-технологічний тощо [9; 10].

Список рекомендованої літератури

1. Абашкіна Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеч­чині. - К.: Вища шк., 1998. - 208 с.

2. Буева Л. П. Человек, культура и образование в кризисном социуме: Сб. науч. трудов. — М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1996.

3. Бургін М., Степенко Г., Мілов Ю. Стандарти в системі освіти США: стан проблеми // Проблеми освіти: Наук.-метод, зб. — К., 1997. — Вип. 7.

4. Валицкая А. П. Современные стратегии образования: варианты выбора // Педагогика. — 1997. — № 2.

5. Вульфсон Б. Л., Малькова 3. А. Сравнительная педагогика. — М.: Изд-во «Ин-т практ. психологии»; Воронеж: НПО «МОДЗК», 1996. - 256 с.

6. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI в. - М.: УРАО, 1999. - 208 с.

7. Громовий В. Глобальна освіта й українська школа // Шлях осві­ти. - 1998.

8. Де Гроот Рональд. Дифференциация в образовании // Директор шк. - 1994. - № 5.

9. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.

10. Державний стандарт початкової загальної освіти: Постанова Кабі­нету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717.

11. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире: Учеб. пособие. — М.: Владос, 1999. — 200 с.

12. Зязюн І. А. Реформа освіти в Японії // Рідна шк. — 1993. — № 8.

13. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. / Упоряд.: І. М. Богданова та ін. - О.: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2000. - 164 с.

14. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В. В. Да­вид ов. — М.: Большая рос. знцикл., 1998.

15. СбруєваА. А. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. — Суми: Ред.-вид. від. СДПУ, 1999. - 300 с.

16. Савченко О. Основні напрями реформування шкільної освіти // Шлях освіти. - 1998. - № 1.

17. Сікорський П. Диференційоване навчання і проблеми реформу­вання освітньої системи // Шлях освіти. — 1997. — № 1.

18. Сухомлинська О. В. Ідеї громадянськості й школа в Україні // Шлях освіти. - 1999. - № 4.

19. Уланов В. Российская школа в европейском контексте // Директор шк. - 1996. - № 3.

20. Чижевський Б. Заклади освіти для обдарованої учнівської молоді: проблеми становлення та перспективи // Шлях освіти. — 1997. — № 4.

РОЗДІЛ 5

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ

ЯК ПРОВІДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

У КРАЇНАХ СВІТУ