Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
186
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
349.45 Кб
Скачать

4.7.7. Росія

Зміст шкільних програм. На початку 90-х років істот­но змінилися шкільні програми в Росії. Зміст цих програм передбачає набуття:

• знань про людину, природу і суспільство як основи нау­кового сучасного погляду на світ і орієнтації на одну із сфер майбутньої практичної діяльності;

• досвіду розумової і фізичної праці для формування ос­новних навичок інтелектуальної діяльності й особистої гі­гієни;

• досвіду творчої праці, що робить особистість готовою до суспільної, економічної, наукової та іншої діяльності.

У нових програмах визначається, що учні мають отриму­вати однакову загальну підготовку. При цьому єдиний за­гальноосвітній стандарт розглядається лише як мінімальний рівень освіти, яка здобувається.

Реформа програм передбачала скорочення обов'язкового навчального матеріалу і заохочення (особливо у старших класах) курсів на вибір.

Компоненти програм. Шкільні програми, крім обо­в'язкового та вибіркового матеріалу, можуть містити такі три компоненти:

федеральний — забезпечує цілісність шкільної освіти в країні й охоплює ту частину змісту освіти, в якій виокрем­лені навчальні курси загальнокультурної та загальнодер­жавної значущості: російська мова, математика, інформа­тика, фізика, астрономія, хімія;

національно-регіопальний — відображає потреби суб'єктів Російської Федерації (національна, регіональна своєрід­ність культури: рідна мова і література, історія, географія регіону тощо);

шкільний — відображає специфіку конкретної освітньої установи.

Проведення нових реформ зумовило зміни у програмах початкових шкіл. До базового навчального плану входять рідна мова і література, російська мова як державна, матема­тика, навколишній світ, мистецтво, фізкультура, трудова під­готовка.

Програми стали більш насиченими і варіативними. Базо­вого рівня середньої освіти можна досягати за допомогою різноманітних варіантів програм. Така варіативність зростає від молодших до старших класів.

Базовий навчальний план основної школи містить повний і водночас мінімізований набір освітніх галузей: мова (росій­ська, рідна, іноземна) і література, мистецтво, математика, фізи­ка й астрономія, хімія, географія, екологія, кібернетика й інфор­матика, біологія, суспільні дисципліни, технологія, техніка, пра­ця, фізкультура.

Базовий план повної середньої школи містить такий самий набір освітніх галузей, як і базовий план основної школи. Проте навчання тут будується за принципом профільної дифе­ренціації.

Шкільний стандарт передбачає корегування програм, а саме: введення елективних курсів та навчального матеріалу з урахуванням особливостей етнічного складу школи.

У Москві деякі середні навчальні заклади, наголошуючи на обов'язковій підготовці з фізико-математичних дисциплін, уводять як факультативи предмети, пов'язані з музикою і мистецтвом.

Національні московські школи (російсько-німецькі, єврей­ські, татарські тощо) як шкільний стандарт пропонують ви­вчення відповідних національних мов і культур.

Обов'язкові шкільні програми скорочують поступово. У більшості середніх навчальних закладів вважають, що таке скорочення негативно позначається на загальній підготовці учнів. Так само поступово впроваджуються і трикомпонентні програми.