Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Ге1.7 правознавство

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу - досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.

1.2. Головні завдання курсу:

І. Формування уявлень про предмет курсу: набуття навичок цілісного сприйняття державно-правових явищ; збагачення знань і формування теоретичних уявлень, що забезпечують повноцінне сприйняття державно-правових явищ; розширення обсягу знань про конкретні предмети і явища, що входять у сферу державно-правового регулювання.

ІІ. Засвоєння основних понять з курсу: збагачення словника термінів; оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань про державно-правові предмети і явища з метою формування відповідних понять.

ІІІ. Володіння державно-правовими знаннями, вміннями і поняттями у практичній діяльності: навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності; навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково-практичній діяльності, сполучення їх з новими поняттями, вироблення нових знань.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

володіти знаннями з різних галузей права; розуміти зміст нормативних актів; вміти застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій.

ІІ. Зміст дисципліни

Теорія держави і права. Конституційне право України.

ТЕМА 1. Теорія держави.

ТЕМА 2. Теорія права.

ТЕМА 3. Конституційне право України.

Загальна характеристика окремих галузей права України.

ТЕМА 4. Кримінальне право України.

ТЕМА 5. Цивільне право України.

ТЕМА 6. Трудове право України.

ТЕМА 7. Сімейне право України.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 24-42.

 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 29-44.

 3. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник.–К.:Атіка,2002.– 5-12.

 4. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 19-21, 44-64.

 5. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 5-33,

 6. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник.– К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 3-33.

Ге1.8. Підприємницьке право

І. Пояснювальна записка

Метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань, невід'ємно пов'язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних із правовим регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб'єктів господарювання та органів державної влади.

Завдання дисципліни спрямоване на:

 • засвоєння норм господарського законодавства;

 • дослідження сутності різних наукових шкіл;

 • вироблення у студентів наукового підходу до оцінки чинного господарського права, необхідності вдосконалення його правового регулювання господарської діяльності;

 • набуття навичок роботи з нормативним матеріалом;

 • вміння розв'язати конкретні господарські ситуації на базі національного та міжнародного законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації господарського права в обраній сфері діяльності;

 • усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій.

Результатами вивчення дисципліни є розвиток творчих навичок учасників економічних процесів, визначення відповідності їх дій вимогам чинного законодавства, застосування фундаментальних знань з господарського права в економіці підприємства, менеджменті, маркетингу, операціях на валютному та фондовому ринку, зовнішньоекономічній діяльності.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]