Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Дисципліни самостійного вибору внз впф2.1 географія сфери обслуговування

І. Пояснювальна записка

Метою курсу є надання студентам знань з суспільно-географічних досліджень сфери послуг - динамічної та диверсифікованої сфери людської діяльності та сформувати навички практичної діяльності зі збору первинної інформації, її представлення та аналізу, визначення складових територіальної організації і рівня обслуговування населення послугами окремих галузей та рівня розвитку сфери обслуговування населення.

Для цього необхідним є виконання таких завдань:

- охарактеризувати сутність сфери обслуговування;

- дати характеристику територіальних систем послуг;

- розкрити соціальну політику розвитку сфери обслуговування;

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

- наукові основи географії сфери обслуговування;

- закономірності, принципи та фактори територіального розвитку сфери послуг;

- особливості розвитку соціально-побутового обслуговування;

вміти:

- прогнозувати і планувати територіальний розвиток сфери послуг;

- аналізувати світовий ринок послуг;

- робити аналіз макрорегіонального ринку послуг.

ІІ. Зміст дисципліни

Тема 1. Наукові основи географії сфери обслуговування.

ТЕМА 2. Послуга – наукова категорія географії сфери обслуговування

ТЕМА 3. Закономірності, принципи та фактори територіального розвитку сфери послуг.

ТЕМА 4. Територіальні системи послуг.

ТЕМА 5. Соціальна політика розвитку сфери обслуговування.

ТЕМА 6. Управління територіальною організацією послуг.

ТЕМА 7. Прогнозування і планування територіального розвитку сфери послуг.

ТЕМА 8. Особливості розвитку соціально-культурного обслуговування.

ТЕМА 9. Соціальний захист людини як основа сфери послуг.

ТЕМА 10. Особливості розвитку соціально-побутового обслуговування.

ТЕМА 11. Світовий ринок послуг

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

  1. Гриненко А.М. Соціальна політика: Навч.-метод. Посіб. Для самост. Вивч. Дисципліни. – К.:КНЕУ, 2004.‑ 309 с.

  2. Дудник І.М. Територіальна організація послуг. Курс лекцій. – Полтава ПІБ МНТУ, 2002.‑100 с.

  3. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник. – К.: знання України, 2003. ‑280 с.

  4. Иванов Н.Н. Сфера услуг как объект исследования и управления.- СПб.: Изд-во С. - Петербург. гос. ун-та экономики и финансов, 2000. –22 с.

  5. Котилко В.А. Сфера услуг и проблемы занятости населения. – М., 2001.

  6. Кочерга А.И. Сфера обслуживания населения.– М.: Мысль, 1979.– 293с

Впф2.2 туристичне країнознавство

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу - формування системи знань про специфіку розвитку туризму в різних країнах світу.

1.2. Головні завдання курсу: полягають у вивченні світового туристського ринку, виявленні специфіки туристських регіонів і країн, аналізі світового досвіду розвитку туристської індустрії і спеціалізації турцентров світу.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: мати знання про специфіку розвитку туризму в різних туристських регіонах і країнах, виявляти причинно-наслідкові зв'язки в особливостях формування тих або інших туристських центрів, встановлювати тенденції розвитку туризму в тому або іншому регіоні.

ІІ. Зміст дисципліни

Теоретичні основи туристичного країнознавства

ТЕМА 1.1. Туристичне країнознавство як наука та навчальна дисципліна. Об’єкт, предмет та функції туристичного країнознавства. Завдання, методи дослідження туристичного країнознавства, зв'язок з іншими науками

ТЕМА 1.2. Рекреаційно-туристичне районування. Зміст та етапи рекреаційно-туристичного районування. Туристичний район як основна одиниця рекреаційно-туристичного районування. Районоутворюючі фактори. Рекреаційно-туристичне районування за кордоном. Схеми рекреаційно-туристичного районування світу

ТЕМА 1.3. Туристична характеристика столиці країни та розробка тематичного туру (практична робота).

ТЕМА 1.4. Світова спадщина ЮНЕСКО як важлива складова рекреаційно-туристичних ресурсів світу. Характеристика списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Критерії об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

ТЕМА 1.5. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в країнах та регіонах світу. Розподіл об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО по країнам світу. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Європі. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Азії. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Америці. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Африці. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Австралії та Океанії.

ТЕМА 1.6. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Софійський собор. Києво-Печерська лавра. Ансамбль історичного центру Львова. Пункти геодезичної дуги Струве. Одвічні букові ліси Карпат.

ТЕМА 1.7. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО країни та розробка тематичного туру. (практична робота).

Туристично-країнознавча характеристика регіонів світу

ТЕМА 2.1.Туристично-країнознавча характеристика Європейського регіону. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Європейського регіону. Західна Європа. Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Південна Європа. Східно-Середземноморська Європа.

ТЕМА 2.2. Туристично-країнознавча характеристика Північноамериканського регіону. Загальна характеристика розвитку туризму в країнах Північної Америки. Туризм та рекреація США. Туризм та рекреація Канади.

ТЕМА 2.3. Туристично-країнознавча характеристика Латиноамериканського регіону. Загальна характеристика розвитку туризму в країнах Латинської Америки. Туризм та рекреація в країнах Центральної Америки. Мексика. Багамські острови. Туризм та рекреація в країнах Карибського басейну. Туризм та рекреація в країнах Південної Америки. Туризм та рекреація Бразилії. Туризм та рекреація Аргентини.

ТЕМА 2.4. Туристично-країнознавча характеристика Африканського регіону. Рекреаційно-туристичні ресурси країн Африки. Північна Африка. Південно-Східна та Південна Африка. Західна Африка. Загальна характеристика розвитку туризму в країнах Африканського регіону. Туризм та рекреація Єгипту. Туризм та рекреація Тунісу. Туризм та рекреація Південноафриканської республіки.

ТЕМА 2.5. Туристично-країнознавча характеристика Австралії та Океанії регіону. Загальна характеристика розвитку туризму в Австралії та Океанії. Туризм та рекреація Австралії. Туризм та рекреація Нової Зеландії. Туризм та рекреація Океанії.

ТЕМА 2.6. Характеристика туристичної інфраструктури країни (практична робота).

ТЕМА 2.7. Туристична характеристика країни (практична робота).

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Александрова А. Ю. Международный туризм. Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с.

2. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. – К.: Академія, 2003. – 688 с.

3. Дейнека А. Г. Страноведение: Общая часть: Учебник. – Х.: Бизнес Информ, 2000. – 252 с.

4. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира. М., 2000. С.75.

5. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

6. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 292 с.

7. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Учебное пособие для вузов. – М.: АспектПресс, 2001. – 268 с.

8. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2004. – 240 с.

9. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: Учебное пособие. 3-е издание. – М, 2004.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]