Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Пп3.13 гігієна та санітарія в галузі

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: формування і засвоєння студентами науково-практичних знань в галузі санітарії та гігієни, в тому числі: про організацію санітарного режиму роботи підприємств згідно з вимогами державного санітарного законодавства; про сучасні санітарно-гігієнічні вимоги до виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації харчових продуктів в умовах підприємств ресторанного та готельного господарства.

1.2. Головні завдання курсу: обґрунтування професійної діяльності спеціалістів з готельно-ресторанної справи; раціональна організація санітарного режиму підприємств, що забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та професійних захворювань.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: вимог до влаштування підприємств ресторанного та готельного господарств та дій факторів зовнішнього середовища; вимог до проектування підприємств ресторанного та готельного господарств, які забезпечують поточність технологічних процесів та раціональне розташування приміщень підприємства; вимог до технологічних процесів виробництва, зберігання, транспортування та реалізації харчових продуктів; організації санітарного нагляду за підприємствами ресторанного та готельного господарств, навчити їх самостійно працювати з відповідною санітарною документацією, ознайомити з адміністративною та юридичною відповідальністю за порушення санітарного законодавства.

Вміння: використовувати знання в галузі гігієни харчування для раціональної організації санітарного режиму підприємства, а також дотримання правил особистої гігієни з санітарною охороною харчових продуктів різноманітного призначення, профілактикою харчових та професійних захворювань.

ІІ. Зміст дисципліни

ТЕМА 1. Санітарні вимоги до території, виробничих і санітарно-побутових приміщень готельно-ресторанних комплексів. Нормативи щодо облаштування приміщень різного призначення у закладах гостинності. Облаштування приміщень особистої гігієни.

ТЕМА 2. Паспортизація санітарно-технічного стану умов праці. Мета паспортизації. Документальний облік стану санітарно-технічних умов праці. Етапи паспортизації.

ТЕМА 3. Методи та засоби контролю метеоумов і концентрації шкідливих речовин у повітрі робочих, житлових і торгових приміщень готельно-ресторанних закладів. Поняття мікроклімату приміщень. Параметри мікроклімату. Оптимальність метеоумов всередині робочих, житлових і робочих приміщень закладів гостинності. Прилади для вимірювання показників мікроклімату.

ТЕМА 4. Вентиляція та кондиціювання повітря. Види вентиляції залежно від призначення, за способом повітрообміну, за подачею в приміщення свіжого й видалення забрудненого повітря, залежно від способу переміщення повітря. Кондиціювання повітря в приміщеннях готельних і ресторанних підприємств. Види кондиціювання.

ТЕМА 5. Освітлення приміщень і робочих місць. Види освітлення. Норми природного освітлення в приміщеннях. Аварійне освітлення. Контроль за рівнем освітленості.

ТЕМА 6. Захист від шуму та вібрації. Виробничий шум та його джерела. Вплив шуму на людський організм. Заходи, спрямовані на зниження шуму в приміщеннях готельно-ресторанного господарства.

Гранично допустимі значення вібрацій. Заходи боротьби з вібрацією. Прилади для вимірювання рівня шуму і вібрації.

ТЕМА 7. Індивідуальні засоби захисту від виробничих шкідливостей. Знаряддя індивідуального захисту організму людини від шкідливих речовин. Контроль за використанням засобів захисту на підприємствах готельно-ресторанного господарства.

ТЕМА 8. Санітарні правила при прибирально-миючих роботах і обробці приміщень. Правила проведення прибиральних робіт у готелях і ресторанах. Використання дезінфікуючих засобів при проведенні прибиральних робіт. Використання засобів захисту від шкідливих речовин при проведенні прибирання.

ТЕМА 9. Виробнича естетика, сигнальні кольори та знаки безпеки. Вибір кольору при обробці приміщень і устаткування. Властивості кольорів та їхній вплив на організм людини. Заборонні, попереджувальні, приписувальні та вказівні знаки безпеки.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Стрельников Л.С. Гигиена и производственная санитария: Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Л.С.Стрельников, В.В.Чикиткина и др. - Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 400 с.

2. Мізюк М.І. Гігієна: Підручник. – К.: Здоров’я. – 2003. – 320 с.

3. Мізюк М.І. Гігієна: Посібник для практичних занять. – К.: Здоров’я. – 2002. - 256 с.

4. Корзун В.Н. Гігієна харчування. - К. : КНТЕУ, 2003. – 236 с.

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

ВПП2.1 ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу - розкриття основних понять та проблем пов’язаних з характером та тенденціями розвитку туризму, туристичних потоків у загальносвітових масштабах та на регіональному рівні, у поданні основних характеристик туристичного комплексу, туристичних переміщень, діяльності та туристичного ринку. Прослідкувати зміни у розвитку туристичної індустрії впродовж ХХ ст.

1.2. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни „Туризмознавство” студент повинен знати структуру та зміст навчальної дисципліни, основні поняття і проблеми туризмознавства, принципи розміщення готельного та ресторанного господарства, вплив основних чинників на розвиток туризму;

вміти аналізувати основні чинники розвитку туризму, характеризувати основні види та форми туризму, формулювати основні терміни та поняття курсу, працювати з статистичними даними ВТО.

ІІ. Зміст дисципліни

Теоретичні засади та основні поняття туризмознавства

ТЕМА.1.1. Поняття турист та туристична подорож. Туристична подорож. Ознаки туристичної подорожі. Характеристика основних елементів туристичної подорожі.

ТЕМА.1.2. Історія туризму. Історичні аспекти розвитку світового туризм Періодизація туристичної та екскурсійної справи. Давні світові подорожі. Період великих географічних відкриттів. Розвиток світового туризму в ХІХ-ХХ ст.

ТЕМА.1.3. Чинники розвитку туризму. Демографічний чинник. Чинник доходів населення. Ментальний чинник. Чинник вільного часу.

Туристична індустрія

ТЕМА.2.1. Туристичні оператори. Основний зміст діяльності туроператора. Основні функції та завдання туроператора. Класифікація туроператорів.

ТЕМА. 2.2. Туристичні агентства. Загальна характеристика турагентства. Основні завдання турагента. Торгові фірми. Процес взаємодії між туроператорами та турагентами. Основні відмінності між туроператорами та турагентами.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]