Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Пф2.9 стандартизація, серифікація і метрологія

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: дати майбутнім фахівцям теоретичні основи і практичні рекомендації з організації планування якості продукції і послуг на підприємствах і в організаціях, ознайомити з новими методами і принципами стандартизації продукції і послуг, ознайомити з основними метрологічними методами одержання, обробки і нагромадження вимірювальної інформації, основними принципами і схемами сертифікації продукції і послуг; ознайомити студентів з основними вимогами до іспитових лабораторій і порядком їхньої акредитації.

1.2. Головні завдання курсу: сформувати у студентів комплекс знань про способи вибору та розробки показників якості для промислової продукції та послуг; з`ясувати роль і місце стандартизації в загальній системі управління економікою, оволодінні основним понятійнім апаратом теорії стандартизації, визначенні методів і принципів, що використовуються у стандартизації; отримати знання теоретичних основ в галузі забезпечення якості та управління якістю продукції; ознайомити з сучасною практикою відносин постачальників і замовників у сфері якості й основних нормативних документів з правових питань в області якості; з`ясувати можливості створення й ефективного функціонування систем якості при проектуванні, виробництві, експлуатації продукції і наданні послуг.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: міри якості продукції і послуг; сучасні засоби виміру показників якості продукції і послуг; рівні якості продукції і послуг; принципів управління якістю на всіх типових стадіях життєвого циклу (петлі якості) виробу; систем якості; цілей і засобів атестації і сертифікації продукції і послуг; взаємозв`язку якості і конкурентоспроможності продукції і послуг; основних цілей, задач і принципів стандартизації, їхніх особливостей на сучасному етапі; основних термінів і визначень; об`єктів стандартизації; основних методів, що використовуються в стандартизації; теоретичних основ і сучасної практики управління і забезпечення якості продукції на підприємствах і організаціях.

Вміння: вибирати (формувати) показники якості продукції і послуг; вимірювати показники якості предметів (продукції і т.д.) і процесів (послуг, праці, вимірів, рішень і т.д); здійснювати пошук інформації, необхідної в процесі розробки і застосування стандартів на вироби; розробляти рекомендації з уніфікації виробів.

ІІ. Зміст дисципліни

Мета, задачі і зміст дисципліни «Стандартизація, сертифікація і метрологія». Загальні терміни і визначення.

ТЕМА 1. Основні терміни і визначення, що використовуються при вивченні дисципліни. Роль кваліметрії, стандартизації, метрології, сертифікації й акредитації в забезпеченні якості продукції і послуг. Взаємозв᾿язок складових елементів дисципліни.

ТЕМА 2. Якість промислової продукції і методи її оцінки. Класифікація промислової продукції і показників якості. Рівень якості продукції і методи його визначення. Оцінка якості продукції на етапах її розробки, виготовлення і експлуатації.

ТЕМА 3. Загальні відомості про стандартизацію. Історія становлення стандартизації в Україні. Перші стандарти. Перші державні організації зі стандартизації в іноземних країнах. Теоретична база сучасної стандартизації..

ТЕМА 4. Науково-методичні і правові основи стандартизації та організація робіт зі стандартизації в Україні. Органи стандартизації в Україні. Основні положення державної системи стандартизації (ДСС) України. Об`єкти стандартизації. Види стандартизації. Організація робіт зі стандартизації і загальні вимоги до стандартів. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням.

ТЕМА 5. Державна система стандартизації України. Уніфікація. Основні стандарти державної системи стандартизації (ДСС). Стандарти на штрихове кодування. Роль уніфікації в промисловому виробництві. Нормоконтроль технічної документації.

ТЕМА 6. Міжнародна і європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України. Стандартизація в зарубіжних країнах. Участь України в міжнародних і європейській діяльності по стандартизації.

ТЕМА 7. Стандартизація в різних сферах. Стандартизація послуг. Стандартизація і кодування інформації про товар. Стандартизація і маркетингові дослідження. Стандартизація і пріоритет споживача.

Сертифікація та метрологія

ТЕМА 8. Сутність і зміст сертифікації. Організаційно-методичні принципи сертифікації в Україні. Правові основи сертифікації. Загальні відомості про систему сертифікації УкрСЕПРО. Основні принципи та загальні правила Системи.

ТЕМА 9. Загальні відомості про метрологію. Види вимірів. Вимірювальні шкали. Міжнародна система одиниць фізичних величин. Використання одиниць виміру.

ТЕМА 10. Стандарти управління і забезпечення якості (стандарти серії 9000). Рівні стандартизації і види стандартів. Міжнародна і європейська стандартизація. Загальні відомості про стандарти ISO серії 9000.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління і сертифікації. Підручник. – 3-є вид., перер. і доп. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. –174 с.

2. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 711 с.

3. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов/ В.А. Швандар, В.П. Панов, Е.М. Купряков и др., под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 487 с.

4. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учеб. пособие для вузов. – М.: Логос, 2000 –408 с.

5. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. – 248 с.

6. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник для вузов/ 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1998. – 639 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]