Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Впп 2.10 курортна справа

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу – сформувати знання про потенціал природних лікувальних ресурсів України, розуміння використання курортно-рекреаційних можливостей України для покращення здоров’я населення, застосування лікувальних природних чинників для відновлення самопочуття людини – в особистому житті та професійній діяльності, формування мотивації до здорового способу життя і його пропаганда серед молоді.

1.2. Головні завдання курсу:

Сформувати у студентів поняття про курортологію як комплексну науку, розкрити етапи її розвитку та охарактеризувати сучасний стан;

Познайомити з класифікацією та географією курортів Світу, розглянути основні тенденції розвитку курортів різних країн;

Познайомити з класифікацією та географією курортів України, виділити та охарактеризувати основні курортно-рекреаційні райони;

Розкрити суть та проблеми лікувального туризму як сучасного напрямку курортної медицини;

Розкрити значення природних лікувальних ресурсів України у відновленні здоров’я населення, познайомити студентів з їх класифікацією та способами використання у цілях оздоровлення;

Виявити сучасні проблеми функціонування та розвитку санаторно-курортних територій України.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни: У результаті вивчення дисципліни „КУРОРТОЛОГІЯ” студент повинен:

знати і розуміти: структуру та зміст навчальної дисципліни; основні терміни, поняття і визначення; законодавчі акти, що регулюють здійснення курортної діяльності в Україні;

основні типи природних лікувальних чинників, їх поширення по території України та вплив на здоров’я й самопочуття людини при використанні у лікувальних технологіях курортних установ; принципи розміщення і функціонування курортів і санаторно-курортних закладів а також закономірності формування курортно-рекреаційних районів на території України;

інноваційні методи та технології, що використовуються для покращення стану здоров’я на курортах Світу та в Україні; основні тенденції розвитку курортів Світу.

вміти: формулювати основні поняття та положення курсу; знаходити, використовувати і аналізувати статистичну та картографічну а також Інтернет інформацію по основних темах курсу; використовувати галузеві законодавчі акти у навчальній, науковій та практичній діяльності; характеризувати основні типи курортів на території України, визначати їх лікувальний профіль та спеціалізацію.

ІІ. Зміст дисципліни

Тема 1 – Курортологія як наука

Курортологія як наука. Зміст поняття «Курортологія». Завдання курортології як науки. Основні терміни та поняття в курортології.

Законодавче забезпечення функціонування санаторно-курортної галузі України. Закон України «Про курорти». Законодавчі акти, що регулюють діяльність санаторно-курортної галузі України.

ТЕМА. 2 – СКЛАДОВІ КУРОРТОЛОГІЇ.

Наукові та прикладні дисципліни, що формують курортологію. Бальнеологія. Грязелікування. Кліматологія. Термінологія. Терміни і поняття, якими оперують наукові та прикладні дисципліни, що формують курортологію

ТЕМА. 3 – КУРОРТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Історія виникнення і розвитку курортів та курортолікування у різних країнах. Історичний зміст поняття курорт. Курортолікування у різних державах та культурах (Римська імперія, Європейські держави, Американський континент, Японія, Росія). Сучасні курорти.

Курорти Світу: географія, класифікація та основні тенденції розвитку. Сучасний стан курортної мережі Світу. Курорти Європи. Курорти Азії. Курорти Америки.

Курорти Світу: географія, класифікація та основні тенденції розвитку. Організація лікувального туризму в зарубіжних країнах. Курорти Африки Австралії та Океанії.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]