Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Впп2.5 економіка і ціноутворення в готельно-ресторанному господарстві

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу - оволодіння знаннями економічних процесів в готельному господарстві та туризмі.

1.2. Головні завдання курсу: навчити студентів пізнавати та практично використовувати економічні закономірності туризму та готельного господарства для ефективного ведення діяльності в цих галузях. Сформувати навички аналізу стану та механізму функціонування туристичного ринку. Ознайомити студентів з економічними особливостями діяльності підприємств туристичної індустрії та готельного господарства

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни: необхідні знання з мікро - та макроекономіки, економіки підприємств, маркетингу, фінансів, економіки підприємств, маркетингу, фінансів, туризмознавства, організації туристичної діяльності; економічні принципи та закономірності, які забезпечують прибуткову діяльність готелів.

ІІ. Зміст дисципліни

ТЕМА 1. Економічний зміст туризму. Сутність категорій „туристичний продукт”, „туристичний імпорт”, „туристичний експорт”. Чинники, які впливають на розвиток туризму. Процес мотивації туризму. Економічна ефективність туризму. Економічні показники розвитку туризму.

ТЕМА 2. Сутність, зміст та функції туристичного ринку. Сегментація попиту на туристський продукт. Механізм функціонування туристичного ринку. Вплив сезонності на економіку туризму. Переваги та недоліки розвитку туризму.

ТЕМА 3. Суб’єкти туристичного ринку. Поняття та склад туристичної індустрії. Матеріально-технічна база туризму. Робоча сила в туризмі та ефективність її використання. Ціна і ціноутворення в туризмі. Фінанси туристичної фірми.

ТЕМА 4. Особливості оподаткування туристичної діяльності. Страхування в туризмі.

ТЕМА 5.. Історія виникнення та розвитку готельного господарства. Особливості економіки готельного господарства.

ТЕМА 6. Створення та використання основних фондів. Структура доходів.

ТЕМА 7. Ціноутворення в готельному господарстві. Формула Хаббарта.

ТЕМА 8. Специфіка використання робочої сили в готельному господарстві. Економічні показники та економічна ефективність готельного господарства.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

1. Балабанова И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2003.- 176 с.

2. Герасименко В.Г. Основы туристического бизнеса.- Одесса, 1997.

3. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм”.- Урядовий кур’єр № 244, 25.12.2003 р.

4. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства.- Київ, 1997.

5. Папирян Г.А. Экономика туризму.- М.: Финансы и статистика, 1998.

6. Пузакова Е.П. международный туристический бизнес.- М., 2001.

7. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник /Под ред. А.Д.Чудновского.- М.: Изд-во «Экмос», 2000.

8. Чеботарь Ю.М. Туристический бизнес.- М., 2000.

9. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.

Впп2.5 бізнес планування в готельно-ресторанному господарстві

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу полягає у висвітленні питань теорії та практики планування виробничо-господарської та соціально-економічної діяльності готельного підприємства в ринкових умовах; розкритті теоретичних основ планування діяльності готельних підприємств, основних факторів, що визначають місце готельного підприємства на ринку.

1.2. Головні завдання курсу:

1. формування знань про сучасні вимоги до процесу планування в готельному підприємстві, принципи та методи розробки планів господарської, економічної та соціальної діяльності;

2. визначення місця готельного підприємства на ринку з врахуванням конкурентноздатності, якості товару та інших його споживчих характеристик;

3. висвітлення підходів щодо планування матеріально-технічного та кадрового забезпечення процесу надання готельних послуг.

4. розкриття змісту та сутності планування, потреби в матеріально-технічних ресурсах та потреби ресурсів для створення виробничих запасів, необхідних для забезпечення ритмічності процесу надання послуг;

5. розкрити підходи до обґрунтування кількості працюючих на готельному підприємстві;

6. дослідити сутність соціальної діяльності готельного підприємства;

7. вивчити зміст та методи планування витрат на виробництво та реалізацію продукції (послуг), методику розробки фінансового плану підприємства (балансу доходів і витрат).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]