Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Пп3.4 бухгалтерський облік

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах гостинності.

1.2. Головні завдання курсу: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: сутності бухгалтерського обліку та його значення в управлінні; предмету бухгалтерського обліку і методичних прийомів його вивчення (документація та інвентаризація; оцінка та калькуляція; рахунки і подвійний запис; бухгалтерський баланс і звітність); економічної суті господарських операцій, що здійснюються в процесі господарської діяльності господарюючих суб’єктів; інших важливих моментів методології та організації бухгалтерського обліку.

Вміння: застосовувати в практичній діяльності основні принципи та методи бухгалтерського обліку при реєстрації фактів господарської діяльності, їх фіксації в первинних документах; працювати з нормативно-правовою базою стосовно питань бухгалтерського обліку; вирішувати питання стосовно господарських операцій; групувати господарські засоби та джерела їх утворення.

ІІ. Зміст дисципліни

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

Тема 1. Загальне поняття про облік. Бухгалтерський облік як наука.

Предмет і метод бухгалтерського обліку.

ТЕМА 2. Предмет бухгалтерського обліку. Базові принципи бухгалтерського обліку.

ТЕМА 3. Метод бухгалтерського обліку. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку, поняття та сутність. Елементи методу бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський баланс.

ТЕМА 4. Бухгалтерський баланс. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення. Структура балансу.

ТЕМА 5. Типи господарських операцій. Вплив господарських операцій на зміни в балансі. Порядок читання та аналізу балансу.

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

ТЕМА 6. Рахунки як елемент методу бухгалтерського обліку. Активні та пасивні рахунки, їх будова. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок.

ТЕМА 7. Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

Первинне спостереження, документація та інвентаризація.

ТЕМА 8. Первинне спостереження в обліку. Види бухгалтерських документів, їх класифікація. Документообіг і зберігання документів.

ТЕМА 9. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Місце і роль інвентаризації в теорії бухгалтерського обліку.

План рахунків бухгалтерського обліку.

ТЕМА 10. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Принципи класифікації бухгалтерських рахунків.

ТЕМА 11. Класифікація рахунків за призначенням та побудовою. План рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки доходів та витрат, їх особливості.

Форми бухгалтерського обліку.

ТЕМА 12. Форми бухгалтерського обліку. Техніка облікової реєстрації.

ТЕМА 13. Облікові регістри, їх суть та призначення. Класифікація облікових регістрів. Способи запису в облікових регістрах.

Облік господарських процесів.

ТЕМА 14. Облік процесу придбання засобі виробництва, процесу виробництва та формування собівартості продукції.

ТЕМА 15. Облік процесу виробництва та формування собівартості продукції. Калькулювання як спосіб групування витрат. Визначення собівартості продукції.

ТЕМА 16. Облік процесу продаж, та формування і розподілу результатів господарювання.

Основи бухгалтерської звітності.

ТЕМА 17. Бухгалтерська звітність як елемент методу. Поняття та принципи побудови бухгалтерської звітності. Вимоги до складання. Класифікація звітності та її користувачі.

ТЕМА 18. Бухгалтерський баланс – основа звітності. Форми фінансової звітності. Облікова політика підприємства.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

  1. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Підручник. - Житомир: ПП “Рута”, 2002 - 592 с.

  2. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студ. спец.7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств”. ЖІТІ, 2000. – 672 с.

3. Бухгалтерский учет в Украине. Теория и практика / Под ред. Коваленко А.Н. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 528 с.

4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2003 – 420 с.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник для студентів вищих навч. закладів. – К.: Вид-во А.С.К., 2003 – 784 С.

6. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / КНЕУ, 2000. - 578 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]