Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Ге1.3. Історія української культури

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування культури, її значення в суспільному поступі та розвиткові індивіда, а також засвоєння ним найвидатніших досягнень світового мистецтва, добрі знання специфіки та неповторності української культури.

1.2. Головні завдання курсу: дати студентам методологічні засади розуміння культури, розкрити сутність культурної еволюції, закономірностей розвитку української національної культури у зв'язках зі світовою культурою, а також формувати у них глибокі громадські переконання.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- освоєння студентами тематики культурно-історичних епох;

- основний акцент засвоєння «феноменів культури», тобто тих моментів буття, що пов’язані з перетворювальною діяльністю людини.

ІІ. Зміст дисципліни

Теорія культури. Історія культури від найдавніших часів до епохи відродження.

ТЕМА 1. Культурологія, як навчальний предмет.

ТЕМА 2. Сучасні погляди на виникнення та розвиток культури.

ТЕМА 3. Біблія – книга людської мудрості і краси.

ТЕМА 4. Культура кам’яної доби.

ТЕМА 5. Найдавніші пам’ятки культури на території України.

ТЕМА 6. Культура стародавнього Сходу.

ТЕМА 7. Культура стародавньої Греції і Риму.

ТЕМА 8. Середньовічна європейська культура.

ТЕМА 9. Культура Київської Русі.

Історія культури від епохи Відродження до сьогодення.

ТЕМА 10. Культура епохи відродження.

ТЕМА 11. Європейська культура 13-18 ст.

ТЕМА 12. Культура козацької доби.

ТЕМА 13. Європейська культура кінця 18-19 ст.

ТЕМА 14. Європейська культура в контексті ідейно-естетичних шукань 20 ст.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

  1. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 152 с.

  2. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

  3. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів

  1. акредитації / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія плюс, 2003. – 235 с.

  1. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д.

  1. Горбули. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

  1. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / За ред. М.М. Занковича. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

Ге1.4. Українська мова (за професійним спрямуванням)

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу – коригування знань студентів у тих практичних аспектах української мови, які постійно „працюють” у їхній галузі фахових знань (терміновживання, культура усного та писемного мовлення офіційно-ділового та наукового стилів тощо); підвищення загального мовного рівня студентів.

1.2. Головні завдання курсу: Розширення сфери вживання української літературної мови активізувало завдання навчитися вільно володіти всіма ресурсами мови, набути міцні навички орфографії, пунктуації і стилістики, дбати про високий рівень культури усного і писемного мовлення ділової людини.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]