Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: основних принципів і методів наукового пізнання товарів; загальних систем класифікації товарів; товарознавчих методів класифікації асортиментних груп товарів; основних вимог до зберігання, якості та кількості товарів на етапах їх просування; нормативних міжнародних та державних документів з контролю якості товарів; методів ідентифікації та засоби товарної інформації; основних функцій товарознавчої та екологічної експертизи товарів; основних прав виробників і споживачів товарів; методології товарної інформації.

Вміння: використовувати наукові методи пізнання товарів при створенні класифікаційних систем та асортиментних груп товарів; застосовувати методи пізнання товарів, їх загальних споживчих властивостей; визначати основні показники якості товарів; використовувати засоби та критерії ідентифікації товарів і розрізняти сфальсифіковані товари.

ІІ. Зміст дисципліни

Основні поняття товарознавства

Тема 1. Теоретичні основи товарознавства. Основні категорії товарознавства. Методологія і завдання сучасного товарознавства.

ТЕМА 2. Споживчі властивості товарів. Загальна характеристика споживних властивостей товарів та їх групування. Функціональні властивості товарів та їх показники. Властивості безпеки споживання. Екологічні властивості товарів. Ергономічні властивості товарів. Естетичні властивості товарів. Надійність товару та її показники. Роль споживних властивостей товарів у маркетинговому підході до розроблення, виробництва нових товарів.

ТЕМА 3. Вода, її вміст у харчових продуктах і значення для зберігання. Вміст води у харчових продуктах. Гігроскопічність, рівноважна вологість і активність води. Значення цих явищ для зберігання продуктів. Вологість як показник якості харчових продуктів.

ТЕМА 4. Мінеральні елементи у харчових продуктах. Класифікація мінеральних елементів.

Якість і конкурентоспроможність товарів

ТЕМА 5. Якість товарів – основна властивість споживної вартості. 2. Показники якості товарів. Рівень якості товарів.

ТЕМА 6. Методи оцінки якості товарів. Характеристика об’єктивних методів оцінки якості товарів. Суб’єктивні методи дослідження якості товарів.

ТЕМА 7. Проблема якості і зниження втрат харчових продуктів у процесі товаропросування.

ТЕМА 8. Класифікація і кодування товарів. Методи класифікації товарів – фасетний та ієрархічний, їх суть і правила побудови. Системи класифікації товарів. Штрихове кодування товарів у ринкових умовах.

ТЕМА 9. Види інформації про товар та їх класифікація. Маркувально-довідкова і маркувально-умовна інформація про товар.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 2000.

2. Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23 груд. 1997 р., № 771/97–ВР.

3. Про захист споживачів: Закон України від 5 трав. 1995 р., № 325.

4. Жук Ю.Т., Жук В. А., Кисляк Н.К. та ін. Теоретичні основи товарознавства. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2000. – 336 с.

5. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 227 с.

6. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. Лабораторний практикум. – К.: КДТЕУ, 1999.

7. Положення про штрихове кодування товарів: Затв. Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 27.08.96 р. за № 530. – К.: Укрвузполіграф, 1998.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]