Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Ге1.9. Основи економічної теорії

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають; формування у майбутніх спеціалістів глибоких систематичних знань і розуміння економічних процесів

1.2. Головні завдання курсу: науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства; розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва; з’ясувати механізм дії економічних законів і методи використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначити суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції; з’ясувати роль політекономії у розробці шляхів формування соціально орієнтованої економічної системи суспільства. Також, ключовим завданням курсу є надання студентам широкого спектру знань в сфері теоретичних основ функціонування економіки, навчити їх пов’язувати теорію з практикою, розуміти суттєві риси окремих господарських процесів і цілісної економічної системи.

II. Зміст дисципліни

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Тема 2. Економічна система суспільства

Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

Тема 4. Теорія товару і грошей

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

Тема 6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг

Тема 8. Капітал сфери обігу

Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл

Тема 11. Держава та її економічні функції

Тема 12.Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

  1. Галушка З.І., Комарницький І.Ф., Нікіфоров П.О. Економічна теорія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Рута. – 2007. – 300 с.

  2. Економічна теорія: Курс лекцій / За ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: Рута, 2006. – 332 с.

  3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. – За редакцією Базилевич В.Д.. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2005. – 615 с.

  4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред.. Г.Н. Климко. – 5те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с.

  5. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко. – К.: Вища школа. – 2001. – 606 с.

Ге1.10 мікроекономіка

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу розкриття механізму функціонування національної економіки, вивчення закономірностей руху економічних процесів у суспільстві, темпів, пропорцій, ступеня стабільності та врівноваженості економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, моделей обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою.

1.2. Головні завдання курсу: навчити студента описувати та пояснювати принципи та закономірності розвитку національної економіки, процеси та явища економічного життя суспільства, взаємозв’язки сфер національної економіки; допомогти студенту складати прогноз очікуваних тенденцій у розвитку виробництва та зміни кон’юнктури ринку, виявляти можливості впливу економічної політики держави на життєдіяльність країни, математичний апарат макроекономіки повинен допомогти студентам пояснити суть основних макроекономічних показників і на практиці засвоїти основні методи, способи розрахунку узагальнюючих показників макроекономіки; сформувати економічне мислення, економічну психологію та економічну культуру студентів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]