Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

І. Цикл соціально-гуманітарної підготовки Дисципліни нормативної частини ге1.1. «філософія»

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу: окреслення головних антропологічних проблем філософії та формування свідомості студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому навчально-виховному процесі є осмислення студентами специфіки сучасної західної соціокультурної парадигми та сучасної філософії, яка би для них, майбутніх спеціалістів, розкрила максимальні теоретичні та практичні перспективи їх фахової самореалізації в процесі європейської само ідентифікації України.

1.2. Головні завдання курсу: полягають у забезпеченні вміння студентами:

  • оволодіння класичними та сучасними методами науково-філософського пізнання: дедукцією, індукцією, діалектикою, феноменологією, психоаналізом, герменевтикою тощо;

  • осмислення історичного розвитку суспільства та визначальних тенденцій його сучасного поступу;

  • оволодіння методикою наукового аналізу в контексті філософсько-світоглядного, ціннісно-смислового визначення;

  • застосування форм та способів філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання).

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Основна увага зосереджується на освоєнні студентами текстів першоджерел провідних філософів сучасності, а також критичної літератури з історії філософії та сучасної філософії, що забезпечить не тільки засвоєння фактичного матеріалу студентами, але й ефективно сприятиме формуванню культури філософування.

ІІ. Зміст дисципліни

ТЕМА 1. Філософія в структурі світоглядного самовизначення людини.

ТЕМА 2. Історія філософії, як історія розв’язання смисложиттєвих проблем.

ТЕМА 3. Онтологія, як філософське вчення про буття.

ТЕМА 4. Свідомість, як спосіб існування й відтворення буття.

ТЕМА 5. Теорія пізнання і наука.

ТЕМА 6. Людина в системі цінностей.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

  1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. історія філософії К., 2001.

  2. Гусєв В.І. Вступ до метафізики. – К., 2004

  3. Філософія. Курс лекцій: навчальний посібник / Під. ред. І.В. Бичка /. – К., 1994.

  4. Філософія. Курс лекцій: навчальний посібник / Під. ред. І.Ф. Надольного /. – К., 1997.

  5. Горак Г.І., Філософія. – К., 1998.

  6. Несторенко В.Г. вступ до філософії. Онтологія людини. – К., 1995.

ГЕ1.2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.

1.2. Головні завдання курсу: домагатися усвідомленого, міцного засвоєння студентами програмного матеріалу, розуміння історичного процесу як закономірного і безперервного розвитку людської цивілізації; навчити студентів самостійно встановлювати причинно-наслідкові зв’язки при аналізі історичних подій, фактів виробляти у них уміння використовувати історичний досвід для вирішення сучасних завдань.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]