Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Тема 10. Інфляція та антиінфляційна політика

Інфляція як макроекономічне явище. Розрахунок темпу інфляції. Класифікація інфляції: за критерієм рівня; за формою прояву; за можливістю передбачення та за причинами виникнення.

Інфляції допиту на основі моделі AD-AS. Монетарні та немонетарні фактори інфляції попиту. Передчасна й чиста інфляція попиту. Інфляційний розрив. Інфляція витрат (пропозиції) на основі моделі AD-AS. Стагфляція. Причини інфляції витрат. Інфляційна спіраль.

Теоретичні підходи до пояснення причин інфляції. Кейнсіанський і класичний погляди на інфляцію.

Тема 11. Безробіття та політика зайнятості

Механізм функціонування ринку праці. Чинники, що впливають на співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці. Безробіття як відхилення від рівноваги. Рівень зайнятості та рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне й циклічне. Фактичний та природний рівень безробіття і фактори, що його визначають. Розрахунок змін в обсягах ВВП під впливом відхилень безробіття від природного рівня.

Тема 12. Макроекономічна політика у відкритій економіці

Механізм зовнішньоекономічної політики. Інструменти зовнішньоторговельної політики. Іноземне інвестування. Порівняльна та абсолютна перевага.

Платіжний баланс. Типові компоненти платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу та їх взаємозв'язок. Платіжний баланс України. Валютний курс. Реальний і номінальний валютні курси. Вплив інфляції на номінальний валютний курс. Види валютних курсів. Попит та пропозиція валюти. Міжнародні системи валютних курсів:

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  1. Базидевич В.Д., Базидевич К.С., Баласт рик Л.О. Макроекономіка: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 851 с.

  2. Буднікевич І.М., Комарницький І.Ф. Макроекономіка: тести, ситуації, завдання. – Чернівці: Рута, 2003. – 178 с.

  3. Кемпбелл Р., Макконел К., Стенли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – Республика, 1992.

  4. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец.закл.освіти: У 2 ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; За заг.ред. С.Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

  5. Мікро-, макроекономика. Практикум / Под ред. Ю.А. Огибина. – СПб.: Литера Плюс, 1997 – 512 с.

  6. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроекономика: Учебник. 5-е изд., ыспр. и доп.–М.: Юрай-Издат, 2004. – 654с.

Ге1.12 фізичне виховання

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу: фізичне виховання має закласти основи забезпечення та розвитку фізичного і морального здоров’я, комплексного підходу до формування розумових і фізичних якостей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного удосконалення. На основі занять з фізичного виховання вдосконалювати у студентів фізичні якості: витривалість, спритність, гнучкість, силу; виробити уміння організації фізичного виховання.

1.2. Головні завдання курсу: опанувати нормативні вимоги, які передбачені дисципліною.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]