Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Вге1.2 психологія

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу: засвоєння курсу «Психологія» - сприяти формуванню адекватного уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань.

1.2. Головні завдання курсу: даний курс покликаний формувати психолого-педагогічну та практичну готовність майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності; сприяє озброєнню студентів знаннями про людську особистість, засвоєнню базових психологічних понять, основних галузей та завдань психології на сучасному етапі розвитку суспільства, формуванню у них інтересу до роботи з дітьми та науково-дослідницьких умінь та навичок.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студенти повинні показати глибокі теоретичні знання матеріалу: визначення понять, закономірностей та характеристики психологічних явищ, пояснити умови формування та розвитку пізнавальних процесів, фактори формування особистості та індивідуальних її особливостей; володіти вміннями: використання методів психології для вивчення психіки дітей і дорослих організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та виховання учнів у період практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх особливості, активізувати розумовий їх розвиток та особистісні якості.

II. Зміст дисципліни

Вступ до психології.

ТЕМА 1.1. Предмет психології, її завдання та наукові принципи. Галузі психологічної науки. Наукове психологічне дослідження: принципи, структура, методи.

ТЕМА 1.2. Виникнення та розвиток психіки. Психіка та свідомість. Історія розвитку знань про психіку. Основні напрямки сучасної зарубіжної психології.

Психологія пізнавальних процесів.

ТЕМА 2.1. Увага: поняття, види, основні характеристики, розвиток уваги. Уява: види, механізми. Уява і творчість.

ТЕМА 2.2. Відчуття: класифікація, характеристика видів, основні властивості та характеристика відчуттів. Сприймання: відчуття та сприймання, види сприймання та їх характеристика, принципи та ілюзії сприймання.

ТЕМА 2.3. Пам'ять: види, характеристика процесів, теорії, мімічні прийоми запам’ятовування. Мислення, мова та мовлення.

Емоційно-вольові процеси.

ТЕМА 3.1. Почуття та емоції. Емоційні стани. Воля.

Психологія особистості та діяльності.

ТЕМА 4.1. Поняття про діяльність. Психологія спілкування.

Не 4.2. Психологічна характеристика особистості. Темперамент і особистість.

ТЕМА 4.3. Характер. Здібності.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – С. 26-33.

  2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 1986.

  3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1998.

  4. Годфруа Ж.. Что такое психология? – М.: Мир, 1992.

  5. Нечитайло В.Н. Общая психология. – Донецк: ООО Лебедь, 1998.

  6. Коломинский Я.Л. Человек: психология. – М.: Просвещение, 1986.

  7. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. К.: Либідь,1995.

  8. Психология личности в трудах отечественных психологов / Составитель Куликов Л.В. – СПб: Питер, 2000.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]