Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Спп 2.5 основи наукових досліджень

І. Пояснювальна записка

  1. Мета даного курсу - розкрити теоретико-методологічні основи наукових досліджень, основи методології науково-дослідної діяльності, етапи наукового дослідження, розглянути основні методологічні принципи, методи наукових досліджень, теорію і практику, логіку наукових досліджень, розкрити інформаційне забезпечення наукової роботи, а також висвітлити основні методико-методологічні підходи в дослідженні територіально-економічних систем різного рангу.

  2. Головні завданнями , що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни є допомогти студентам опанувати основними науково-методичними знаннями наукових досліджень; прищепити уміння і навички у виборі напряму наукового дослідження, проведення наукових досліджень, здобути навики роботи з джерелами інформації, їх відбору, класифікації, опрацюванні т а аналізі, а також навчити студентів складати програму об’єкта дослідження, формулювати мету і завдання дослідження та робити узагальнюючі наукові висновки.

  3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • знати теоретичні основи методології досліджень;

 • вільно володіти основними термінами з курсу;

 • вміти аналізувати зібрану інформацію та формулювати висновки.

ІІ. Зміст дисципліни

Теорія наукових досліджень

ТЕМА 1.1. Історія становлення та розвитку науки. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Етапи становлення розвитку науки. Поняття, цілі і функції розвитку науки. Структурні елементи науки, їх характеристики.

ТЕМА 1.2 Загальнонаукові аспекти теорії наукових досліджень. Теоретична основа наукових досліджень. Теорія як метод пізнання. Структура наукової теорії. Сутність, особливості та чинники теоретичного пізнання. Функції наукової теорії. Класифікація наукової теорії. Методологія теоретичних досліджень.

ТЕМА 1.3 Основи методології науково-дослідної діяльності. Поняття методології та методики наукових досліджень. Понятійно-термінологічний апарат. Категорії та поняття. Поняття наукової проблеми. Методологічні рівні.

Методологія наукових досліджень

ТЕМА 2. Методологія, основні наукові принципи, підходи та методи наукових досліджень, їх характеристика. Основні методологічні принципи наукових досліджень. Основні загальнонаукові підходи в наукових дослідженнях. Методи аналізу емпіричних даних наукових досліджень.

ТЕМА 2.2. Вибір, етапи та економічна ефективність наукового дослідження. Вибір напряму наукового дослідження. Основні етапи проведення наукових досліджень. Обговорення, впровадження й ефективність наукового дослідження.

ТЕМА 2.3. Інформаційне забезпечення наукової роботи. Суть і види науково-технічної інформації. Методи пошуку і збору наукової інформації. Аналіз та інтерпретація. Організація роботи з науковою літературою.

ТЕМА 2.4. Логіка наукового дослідження. Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування наукового дослідження. Загальна характеристика джерел і посібників. Курсова, дипломна, магістерська роботи.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Алаев З.Б. Социально-экономическая география: понятийно- терминологический словарь. - М.: Мьісль, 1983. - 350 с.

 1. Багров НБ. Региональная геополітика устойчивого развития К: Либыдь, 2002. - 256 с.

 1. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К.: Либідь, 1997. - 320 с.

 2. К. Кілінська. Науково-дослідна робота студентів в Україні.-Чернівці, Вид-во ЧДУ, 1997.

 3. Методи географічних досліджень (Блок. Методи соціально-економіко-географічних досліджень). Конспект лекцій / Укл. Коновалова Н.І. - Чернівці: Рута, 2004. - 40 с.

 4. Методологія і методика наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект лекцій / Укл. Н.І.Коновалова, М.М.Цепенда. - Чернівці: Рута, 2007. - 50с.

 5. 8.Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки. – К.: Заповіт, 1997.-334 с.

 6. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]