Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Пп3.8 менеджмент готельно-ресторанного господарства

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: обґрунтування теоретичних положень з організації готельно-ресторанного бізнесу та функціонування підприємств індустрії гостинності, управління підприємствами індустрії гостинності та формуванні практичних навичок використання цих знань для прийняття управлінських рішень щодо управління функціонуванням підприємствами індустрії гостинності і підвищення ефективності їх діяльності.

1.2. Головні завдання курсу: сформувати у студентів поняття про менеджмент, управління, управлінські відносини у галузі готельно-ресторанного господарства; охарактеризувати види організаційних структур, які застосовуються у готельно-ресторанному бізнесі; ознайомити студентів із різними формами управління підприємствами гостинності; висвітлити функції управління підприємствами готельно-ресторанного господарства: організації, планування, мотивації і контролю; розкрити сутність основних методів і стилів управління в індустрії гостинності; сформувати в студентів уявлення про сутність управлінського процесу в готелях і ресторанах; охарактеризувати зміст, види управлінських рішень, процеси, методи і стилі прийняття управлінських рішень

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: сутності основних понять менеджменту у галузі готельно-ресторанного господарства; характерних рис різних форм управління підприємствами гостинності; особливості змісту, видів управлінських рішень, процесів, методів і стилів прийняття управлінських рішень.

Вміння: розрізняти види організаційних структур, які застосовуються у готельно-ресторанному бізнесі; характеризувати функції управління підприємствами готельно-ресторанного господарства: організації, планування, мотивації і контролю; застосовувати на практиці основні методи і стилі управління в індустрії гостинності.

ІІ. Зміст дисципліни

Основні поняття менеджменту готельно-ресторанного господарства

ТЕМА 1. Менеджмент готельно-ресторанного господарства на сучасному етапі розвитку ринкової економіки України. Значення готельно-ресторанного господарства у розвитку економіки держави. Підприємство готельно-ресторанного бізнесу як суб'єкт господарської діяльності.

ТЕМА 2. Визначення організації як соціальної структури

Сучасна організація та її залежність від факторів макросередовища. Вертикальний і горизонтальний поділ праці. Види організацій сфери готельно-ресторанного бізнесу України. Види організаційних об’єднань, які існують у міжнародній практиці.

Організаційні структури і форми управління підприємствами індустрії гостинності

ТЕМА 3. Організаційна структура закладів гостинності. Типи організаційних структур. Лінійна і функціональна організаційні структури. Їхні переваги та недоліки. Комбіновані структури управління: лінійно-функціональні; лінійно-штабні; бюрократичні; дивізійні; матричні. Пірамідальна структура управління. Функції менеджерів на різних рівнях управління.

ТЕМА 4. Форми управління підприємствами гостинності. Управління за контрактом. Переваги та недоліки форми управління за контрактом. Управління через угоду франчайзинга. Сильні і слабкі сторони управління через угоду франчайзингу. Оренда. Інші форми управління підприємствами гостинності.

Особливості управлінського процесу в готельно-ресторанному господарстві

ТЕМА 5. Функції управління. Стимулювання праці працівників виробництва в готельно-ресторанному бізнесі. Види стимулювання. Функція контролю. Сутність функції контролю, вимоги до контролю. Види контролю.

ТЕМА 6. Методи і стилі управління. Економічні методи управління. Організаційно-адміністративні методи. Соціально-психологічні методи управління. Стилі управління. Авторитарний стиль керівництва. Демократичний стиль управління. Ліберальний стиль керівництва. Управлінська решітка.

ТЕМА 7. Управління процесами праці в готелях і ресторанах. Принципи раціональної організації управлінської праці. Технічне забезпечення управлінської праці. Нормування праці. Культура управлінської праці. Норми культури управлінської праці. Елементи культури управлінської праці менеджера.

ТЕМА 8. Менеджмент персоналу готелів і ресторанів. Кадрова служба готельного комплексу. Вимоги до менеджера. Формування трудових колективів. Влада та особистий вплив менеджера на колектив. Планування персоналу. Підбір персоналу. Розвиток і забезпечення персоналу.

ТЕМА 9. Управління процесами обслуговування на підприємствах харчування. Функція менеджменту в організації виробництва послуг харчування. Управління харчовим комплексом готелю. Кухня. Економічні показники роботи кухні. Ресторани. Обов’язки ресторанних менеджерів. Секція прибирання внутрішніх приміщень і миття посуду. Відділ обслуговування масових заходів. Функції відділу обслуговування масових заходів. Обслуговування номерів. Контроль за діяльністю харчового комплексу.

ТЕМА 10. Управління якістю послуг. Стандартизація і сертифікація в управлінні якістю послуг. Рівні стандартизації. Види стандартів. Сертифікація. Складові частини системи сертифікації. Особливості обов’язкової і добровільної сертифікації.

ТЕМА 11. Управлінські рішення. Зміст і види управлінських рішень. Критерії класифікації управлінських рішень. Процес прийняття рішень. Складові частини процедури прийняття управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень. Індивідуальні стилі прийняття рішень. Умови ефективності управлінських рішень.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. Учебное пособие: 3-е изд. – К.: Дакор, 2008. – 288 с.

2. Иванов В.В., Волов А.Б. Гостиничный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 384 с.

3. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 368 с.

4. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Уч. пособие. – 3-е изд., перер. и доп. - Мн.: Новое знание, 2002.

5. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. Навч. посібн. / Під загальною редакцією М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К.: Кондор, 2008. – 460 с.

6. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.

7. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

8. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны): Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с.

9. Скобкин С.С. Менеджмент в туризме: учеб. пособие. – М.: Магистр, 2007. – 447 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]