Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Ііі. Цикл професійно-орієнтованої та практичної

Підготовки

Дисципліни нормативної частини

Пп3.1 безпека життєдіяльності

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: сформувати у студентів необхідні навички індивідуальної захищеності людини, а саме: психологічної готовності адекватно діяти в разі наближення чи виникнення небезпеки, набуття умінь свідомого прийняття рішень; усвідомлення своїх прав та обов’язків щодо власного здоров’я, здоров’я оточуючих, подання першої медичної допомоги; навчити бачити загальну картину небезпек (небезпеки), пов’язаних з навколишнім середовищем, та аналізувати її.

1.2. Головні завдання курсу: опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: основ організації життя та діяльності людини, її взаємозв’язку та взаємозалежності від середовища існування, принципів та проблем життєдіяльності; можливої сфери небезпек як у повсякденних умовах, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Вміння: застосовувати різні способи ідентифікації для своєчасного розпізнавання потенційних небезпек; враховувати різні за походженням джерела небезпек при забезпеченні безпеки життєдіяльності; прогнозувати вплив можливих негативних наслідків на здоров’я та життя людини, на навколишнє середовище та на систему “середовище - людина - діяльність”; правильно оцінювати обстановку в умовах надзвичайних ситуацій; використовувати нормативно-правову базу захисту особистості людини, її прав та свобод, навколишнього середовища, життєдіяльності людини в умовах повсякденної діяльності та надзвичайних ситуацій; забезпечувати свою соціальну небезпеку та надавати першу долікарняну допомогу потерпілим; грамотно опиратися на державні та міжнародні структури для забезпечення безпеки особистості та суспільства.

ІІ. Зміст дисципліни

Основи безпеки життєдіяльності

Тема 1. Основи життєдіяльності. Основні поняття та визначення.

ТЕМА 2. Структура безпеки життєдіяльності. Принципи, методи та засоби забезпечення безпеки.

ТЕМА 3. Ризик як фактор небезпеки. Оцінка ризику. Означення та вимірювання ризику.

Людина як елемент системи “людина - середовище - діяльність”

ТЕМА 4. Фізіологічні основи безпеки людини. Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я і працездатності.

ТЕМА 5. Умови забезпечення БЖД.

Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах.

ТЕМА 6. Техногенна безпека. Система забезпечення індивідуальної та колективної техногенної безпеки на об’єкті та в побуті.

ТЕМА 7. Природна, екологічна і біологічна небезпеки.

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій.

ТЕМА 8. Надзвичайні ситуації та їх наслідки.

ТЕМА 9. Захист населення в надзвичайних ситуаціях. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

ТЕМА 10. Правове забезпечення та управління БЖД.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

  1. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

  2. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.

  3. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.

  4. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424 с.

  5. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. – 304 с.

  6. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005.- 301 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]