Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
INDZ_z_DP-1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
617.98 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Кафедра економічної теорії та менеджменту

Індивідуальне завдання

з навчальної дисципліни: «Діагностування підприємств»

на тему: «Діагностика господарської діяльності підприємства за допомогою фінансово-економічних показників»

Виконавець:

Студент(ка) ___ групи,

денної форми навчання

________________________

(Прізвище та ініціали)

Чернівці

2011

Структура роботи

 1. Нормативно-правові атрибути підприємства, що досліджується та його загальна характеристика(до одного друкованого аркуша формату А.4).

 2. Моніторинг поточного стану підприємства (включаючи проміжні /за показниками/ та узагальнюючі висновки /за розділом в цілому/).

 3. Діагностика (оцінка) виробничо-господарської діяльності підприємства (включаючи проміжні /за показниками/ та узагальнюючі висновки /за розділом в цілому/).

 4. Діагностика (оцінка) фінансового стану (включаючи проміжні /за показниками/ та узагальнюючі висновки /за розділом в цілому/).

 5. Дотримання правил фінансування.

 6. Загальні висновки та пропозиції.

 7. Список реально використаних навчально-методичних та інформаційних джерел .

 8. Додатки.

Методичні вказівки до змістового наповнення окремих

розділів індивідуального завдання.

1. Нормативно-правові атрибути підприємства, що досліджується та його загальна характеристика(до одного друкованого аркуша формату А4). Допускається довільна форма викладу матеріалу.

2. Моніторинг поточного стану підприємства (включаючи проміжні /за показниками/ та узагальнюючі висновки /за розділом в цілому/). Система показників для моніторингу стану підприємства, як мінімум, повинна включати такі фінансові коефіцієнти:

 • тенденція зміни виручки;

 • відносний валовий дохід;

 • середній період погашення дебіторської заборгованості;

 • оберненість товарно-матеріальних запасів;

 • коефіцієнт поточної та швидкої ліквідності;

 • продуктивність праці;

 • слід ще раз наголосити, що у процесі управління оборотними засобами менеджмент повинен приймати компромісне рішення між ефективним управлінням дебіторською заборгованістю та товарно-матеріальними цінностями з одного боку, та ліквідністю підприємства – з іншого. Покращуючи оберненість активів, не уникнути погіршення ліквідності. Досягнення компромісу – справа гідності для фінансового менеджера і це завдання вирішується виходячи:

 • із кон’юнктури (слід взяти кредит необхідно покращити ліквідність);

 • із стилю керівництва.

Останнє важливо для вироблення нормативів для показників моніторингу. Принципово існують два полярних способи управління бізнесом – консервативний, який мінімізує ризик, та агресивний, що припускає високу ступінь ризику. Відтак, на підставі розрахункових значень акцентованих, вище по цьому тексу, показників встановити тип менеджменту, що властивий для даного підприємства.

Таблиця 2.1

Розрахунок показника тенденції зміни виручки по підприємству ___________________ за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 2.2

Розрахунок показника відносного валового доходу по підприємству ___________________ за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 2.3

Розрахунок показника середнього терміну погашення дебіторської заборгованості по підприємству ___________________ за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 2.4

Розрахунок показника оберненості товарно-матеріальних запасів по підприємству ___________________ за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 2.5

Розрахунок коефіцієнта поточної ліквідності по підприємству ___________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 2.6

Розрахунок коефіцієнта швидкої ліквідності по підприємству ___________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Таблиця 2.7

Розрахунок показника продуктивності праці по підприємству ___________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Таблиця 2.8

Аналіз показників моніторингу поточного стану _________________________

за 2008-2010р.р.

п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Розрахункове значення показник за період у абсолютних значеннях

Темп зростання до базового 2008 року у % - ах.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1.

Тенденція зміни виручки

2.

Відносний валовий дохід

3

Середній термін погашення дебіторської заборгованості

4.

Оберненість товарно-матеріальних запасів

5.

Коефіцієнт поточної ліквідності

6.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

7.

Продуктивність праці

Висновки до таблиці 2.8:

Графік зміни показників:

Тип менеджменту:

Висновки до розділу 2:

3. Діагностика (оцінка) виробничо-господарської діяльності підприємства (включаючи проміжні /за показниками/ та узагальнюючі висновки /за розділом в цілому/). Аналіз виробничо-господарської діяльності передбачає виконання таких робіт:

  1. Вивчення загальної виробничої структури підприємства, зокрема:

 • дослідження основних техніко-економічних показників підприємства в цілому та окремих його структурних підрозділів, а саме: обсяги виробництва , чисельність, основні фонди(основний капітал), фонд оплати праці;

 • визначення основних видів продукції, обсяги їх випуску та реалізації за попередній і звітній роки для кожного структурного підрозділу та для підприємства в цілому. Визначається частка кожного виду продукції в загальному її обсязі.

  1. Оцінка рівня існуючої технології виробництва в таких аспектах:

 • наявність сучасних передових технологій;

 • використання “ноу-хау та власних інноваційних розробок;

 • застосування автоматизованих систем управління.

  1. Аналіз витрат на виробництво. В ході аналізу витрат на виробництво здійснюється факторний аналіз відхилень факту від плану. На підставі первинних бухгалтерських документів визначається сума витрат у собівартості продукції, які не пов’язані з виробничо-господарською діяльністю. Велика увага приділяється питанню правильності віднесення витрат на собівартість продукції та на валові витрати для цілей оподаткування.

  2. Аналіз руху основних фондів(основного капіталу) та амортизаційних відрахувань оцінюється на підставі дослідження, таких показників: коефі­цієнт зносу основних фондів(основного капіталу); коефіцієнт оновлення; коефіцієнт вибуття; частка активної час­тини основних фондів(основного капіталу) у загальній їх структурі.

Таблиця 3.4.1

Розрахунок коефіцієнта зносу основних засобів (капіталу) по підприємству ___________________ за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 3.4.2

Розрахунок коефіцієнта оновлення по підприємству ______________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 3.4.3

Розрахунок коефіцієнта вибуття по підприємству ______________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 3.4.4

Розрахунок частки активної частини основних засобів у загальній їх структурі по підприємству ___________________ за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 3.4.5

Аналіз руху основних фондів(основного капіталу) та амортизаційних відрахувань ___________________________ за 2008-2010р.р.

п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Розрахункове значення показник за період у абсолютних значеннях

Темп зростання до базового 2008 року у % - ах.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1.

Коефіцієнт зносу

2.

Коефіцієнт оновлення

3.

Коефіцієнт вибуття

4.

Частка активної частини основних засобів у їх загальній структурі

Висновки до таблиці 3.4.5:

Графік зміни показників:

3.5 Оцінка показників праці. Аналізуючи показники праці досліджується динаміка чисельності працівників та рівня за­робітної плати, плинність кваліфікованих робітників та інженер­но-технічних кадрів, співвідношення між індексом зростання заробітної плати та індексом зростання продуктивності праці, а також робиться висновок про відпові­дність (невідповідність) кількості працівників потребам виробництва.

Таблиця 3.5.1

Чисельність працівників по підприємству ___________________ за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 3.5.2

Рівень заробітної плати по підприємству ___________________ за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 3.5.3

Плинність кадрів по підприємству ___________________ за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 3.5.4

Визначення показника виробітку по підприємству ___________________ за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

2009

2010

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 3.5.5

Аналіз показників праці по ___________________________ за 2008-2010р.р.

п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Розрахункове значення показник за період у абсолютних значеннях

Темп зростання до базового 2008 року у % - ах.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1.

Чисельність працівників

2.

Рівень заробітної плати

3.

Плинність кадрів

4.

Виробіток

Висновки до Таблиця 3.5.5:

Графік зміни показників:

Висновки до розділу 3:

4. Діагностика (оцінка) фінансового стану (включаючи проміжні /за показниками/ та узагальнюючі висновки /за розділом в цілому/). На основі типових форм річної бухгал­терської звітності підприємств, зокрема:

 • баланс підприємства – форма №1;

 • звіт про фінансові результати – форма №2;

 • звіт про фінансово-майновий стан – форма № 3 здійснити діагностику фінансової сфери підприємства шляхом:

4.1 оцінювання динаміки та структури валюти балансу;

Аналіз горизонтальної структури активу балансу.

Таблиця 4.1.1

Необоротні активи на кінець періоду по підприємству _______________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Форма та код рядка

Значення

2008

Ф.1, р.080

2009

Ф.1, р.080

2010

Ф.1, р.080

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 4.1.2

Оборотні активи на кінець періоду по підприємству _______________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

Ф.1, р.260

2009

Ф.1, р.260

2010

Ф.1, р.260

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 4.1.3

Витрати майбутніх періодів на кінець періоду по підприємству _______________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

Ф.1, р.270

2009

Ф.1, р.270

2010

Ф.1, р.270

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 4.1.4

Аналіз горизонтальної структури активу балансу по ___________________________

за 2008-2010р.р.

п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Розрахункове значення показник за період у абсолютних значеннях

Темп зростання до базового 2008 року у % - ах.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1.

Необоротні активи

2.

Оборотні активи

3.

Витрати майбутніх періодів

4.

Баланс

Висновки до Таблиця 4.1.4:

Графік зміни показників:

Аналіз горизонтальної структури пасиву балансу.

Таблиця 4.1.5

Власний капітал на кінець періоду по підприємству _______________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

Ф.1, р.380

2009

Ф.1, р.380

2010

Ф.1, р.380

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 4.1.6

Довгострокові пасиви на кінець періоду по підприємству _______________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

Ф.1, р.480

2009

Ф.1, р.480

2010

Ф.1, р.480

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 4.1.7

Поточні зобов’язання на кінець періоду по підприємству _______________________

за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

Ф.1, р.620

2009

Ф.1, р.620

2010

Ф.1, р.620

Висновки до показника:

Графік зміни показника:

Таблиця 4.1.8

Аналіз горизонтальної структури пасиву балансу по ___________________________

за 2008-2010р.р.

п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Розрахункове значення показник за період у абсолютних значеннях

Темп зростання до базового 2008 року у % - ах.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1.

Власний капітал

2.

Довгострокові зобов’язання

3.

Поточні зобов’язання

4.

Баланс

Висновки до Таблиця 4.1.8:

Графік зміни показників:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]