Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
158.72 Кб
Скачать

Курс «гроші та кредит » рекомендована література.

1. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.2000р. №2121.

2. Про Національний банк України: Закон України. Затверджено Постановою ВР України від 20.05.1999р. № 679-14.

3. Про цінні папери і фондову біржу. Закон України від 18.06.1991р. №1201.

4. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993р. № 15-93.

5. Про кредитування. Положення Національного банку України, затверджено постановою Правління І ШУ від 28. 09.1995 р. № 246.

6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001р. № 135.

7. Антонов Н., Пессель М Денежное обращение, кредит й банки. - М: АО "Финстатинформ", 1995.

8. Банківська справа: Навчальний посібник /Заред Р.І. Тиркала. -Тернопіль, Карт-бланш, 2001.

9. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой - М.: Зкономика, 1994.

10. Бровкова Е.Г., Продивус Й.II. Финансово-кредитная система государства. - К.: Сирин, 1997.

11. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник/ Відп. ред. М. 1. Савлук. - К.: Лібра, 1998..

12. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод, посібник. - К.: Основи, 1998.

13. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: Основи, 1996.

14. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000.

15. Гроші та кредиг: Підручник/Заред. Б.С. Івасіва-Тернопіль: Карт-бланш, 2000.

16. Гроші та кредит: Курс лекцій. / За ред. С.І. Кручка. —К.: ДІЯ,2000.

17. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002.

18. Грошово-кредитна політика в Україні. / За ред. В.І.Міщенка.-К.: Т-во "Знання", 2003.

19. Демківський А.В. Гроші та кредит. -К.: Дакор., Вира-Р., 2003.

20. Денежное обращение н кредит при капитализме: Учебник / Под ред. Л.11. Красавиной. -М,: Финансьі п статистика. 1989.

21. Иванон В.М. Деньгн й кредит: Курс лекций. - К.: МАУП.,1999.

22. Калина А. В„ Корнеев В.В., Кощесв А. А. Рьпюк ценпьіх бумаг (теория п практика): Учебное пособие. - К.: МАУ11, 1997.

23. Колесиик В.В. Введсние в рьінок ценпьіх бумаг. - К.: А.Л.Д.,1995.

24. Крім.'!., ,«, ІО.Я. і-нп<,І, цгі:і:ьі.-; бушг )-лр<: лс;сшіп. - К.: «ИРА-Р.2002.

25. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Нсівч. посібник. - К.: Тов-во «Знання», КОО, 2003..

26. Лагутін В. Д. КредигувапшІ: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: «Знання», КОО, 2000.

27. Львов Ю.А. Оснопьі "жономпкн и оргапизации бизнеса. - Санкт-Петербург1: Формпка, 1992.

28. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Моної рафія.-К.:Атіка, 1999.

29. Международньїс Ішлютно-кредІІтньІе и финансовьіе отношения./ Под ред. Красавпной Л.11.- М.: ФІшапсьІ и статистика, 1994.

30. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Навч.посібник. - К,'. КНЕУ,1998,

31. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч.посібник. - К.: КНЕУ,1999.

32. Нікіфоров П.О. Теорія та методологія регулювання грошового обігу. -Чернівці: Рута, 2002.

33. ОсновьІ банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза. - К.: Либра, 1994.

34. Поляков А., Московкина А. Основи дснежного обрагцения и кредите: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1995.

35. Сушко Н.М. Гроші та кредит: Опорний конспект лекцій. — К.: К1 ІТПУ.2003.

36. Усов В.В. Деньгн. Денежное обращение. Инфляцня: Учеб. пособие для вучов. - М.: Банки и бпржІІ, ЮНИТИ,1999.

37. Усоекин В.М. Сопремениьій коммерческий банк: управлсние и операціїш -М.: ИПУ "Вазар-Ферро", 1994.

38. Філіпенко А.С.Міжнародні валютно-фінансові відносини. - К.: Либідь, 1997.

ТЕМА І. ПРИРОДА ГРОШЕЙ

Міні - лексикон: гроші; раціоналістична і еволюційна концепція походження грошей; форми вартості: форми грошей: функції грошей: сеньйораж: тезаврація; масштаб цін: капіталізація грошей.

Вивчаючи дану тему, в першу чергу необхідно визначити походження грошей, зокрема, розглянути дві концепції їх походження: рапіона-тіс; ичну і еволюційну.

Рчгллтаяіе пічна концепція виходить з того, що гроші виникли як результат псиної раціональної у голи між людьми з виділення спеціального інструмента для обслуговування сфери товарного обігу.

Ььолкшійпа концепція підкреслює об'єктивний характер виникнення- грошей із загальної товарної маси як найбільш придатного для впкччіз!::-;-, функціональної ролі грошового товару в межах певної особливої суспільної форми товарного виробництва й обігу.

.'Ч'іглядас сутність грошей, необхідно звернути увагу на взаємозв'язок грошей з генезисом товарного обміну, простежити історичний розііпгок форм вартості та їх вплив на сутність грошей як загального еквівалента.

Розглядає сутність грошей як грошей і грошей як капіталу, важливо уяснити внутрішні протиріччя таких категорій як «вартість», «мінова вартість», «гроші». Потрібно засвоїти механізм формування вартості грошей і суть її прояву як купівельної спроможності грошей, а позичковий процент як ціну грошей як капіталу.

Необхідно звернути увагу, що сутність грошей реалізується через їх функції. При вивчені функцій грошей студент повинен зрозуміти п чому полягає кожна з п'яті функцій, тобто для чого використовуються гроші в кожній функції, розглянути приклади виконання грошами кожної функції, з'ясувати, які гроші (ідеальні або реальні, повноцінні або неповноцінні) та чому можуть виконувати кожну функцію, які зміни відбулися в функціях грошей в сучасних умовах господарювання.

Зокрема, вивчаючи функцію грошей як міри вартості, треба' мати на увазі, що поняття масштабу цін, яке давно вживалось у літературі, докорінно змінилося. Замість вагової кількості грошового металу, прийнятої за грошову одиницю, тепер в усіх країнах за масштаб цій береться певна частка товарної вартості, за допомогою якої і пропорційно якій вимірюється вартість кожного товару. Функція грошей як міри вартості проявляється через вимір грошової вартості (ціни) товарів. Також треба усвідомити, чому вартість товарів вимірюється повноцінними і уявними грошима («грошима в умі»). Слід звернути увагу на роль грошей у цій функції, особливо у ціноутворенні.

Вивчаючи функцію грошей як засобу обігу, потрібно з'ясувати , що гроші відіграють роль посередника при обміні товарів. Також необхідне розглянути, яки переваги в процесі обміну товарами між товаровиробниками дають гроші порівняно з бартером, та чому цю функцію можуть виконувати тільки реальні гроші, але не обов'язково що є повноцінними.

Функція грошей як засобу платежу відображає особливості погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами кредитних відносин, тобто реалії купівлі-продажу товарів у кредит з відстрочкою оплати грошей (відстрочкою платежу). Розвиток кредиту і банківської системи закономірно звужують поле застосування грошей як засобу обігу і значно розширюють масштаби використання кредитних грошей — грошей як платіжного засобу. Необхідно розібратись, від яких факторів залежить нормальне виконання грошима функції засобу платежу, коли може наступати платіжна криза та хвиля банкрутств.

Вивчаючи функцію грошей як засобу нагромадження, потрібно звернути увагу на те, що різні автори по-різному називають цю функцію і залежно від цього трактують її (заощадження, накопичення, скарбів).У функції засобу нагромадження гроші вилучаються з товарного обігу і нагромаджуються у юридичних і фізичних осіб. Таке нагромадження грошей є об'єктивною потребою розвитку ринкового господарства, бо надалі через позичковий ринок вони прибуткове використовуються в інших структурних ланках народного господарства.

Світові гроші у функціональному плані відображають вихід товарно-грошового обміну за межі національних кордонів. Світові гроші базуються на попередніх функціях і виступають інтернаціональною мірою вартості, міжнародним купівельним засобом, міжнародним платіжним засобом, засобом матеріалізації суспільного багатства і тезаврації. Порівняння купівельної спроможності грошових одиниць різних країн світу відбувається на міжнародних грошових (валютних) ринках. При цьому виникає специфічний інструмент міжнародного порівняння національних грошей - валютний курс. Розвиток світових економічних зв'язків зумовлює виникнення різних міжнародних засобів розрахунків: національних валют найбільш сильних в економічному відношенні країн світу - американський долар, англійський фунт стерлінгів тощо, тобто вільно конвертовані валюти (ВКВ) та колективних (наднаціональних) грошових одиниць - СДР, євро.

Виконання грошових функцій історично здійснювалося різними видами і формами грошей. Гроші пройшли складний процес свого розвитку, зміни форм і видів.

Необхідно зупинитися на еволюції функціональних форм грошей, з'ясувати причини переходу від простих до більш складних форм грошей, знать характеристику різних функціональних форм грошей: повноцінних дійсних грошей (штучних, вагових, монет) й неповноцінних грошей (неповноцінних монет, паперових грошей, кредитних грошей), розглянути переваги і недоліки на різних етапах розвитку суспільства товарних, металевих, паперових, кредитних, електронних грошей. При цьому необхідно звернути увагу па демонетизацію золота та причини виникнення паперових, кредитних, електронних грошей.

Вивчаючи роль грошей, потрібно з'ясувати, яких змін вона зазнала з умовах переходу до ринкової економіки. ОсоГїливо слід розібратись у тому, яку роль відіграють гроші в системі суспільного відтворення, в процесі формування цін. стимулюванні та регулюванні суспільного виробництва, розподілі та перерозподілі національного доходу, обліку праці та міри споживання, розвитку міжнародних інтеграційних процесів, нагромадженні та переливі капіталу.

Вивчаючи теорію грошей, необхідно розглянути основи металістичної, номіналістичної, класичної, кількісної теорії грошей та їх основні версії.

При вивченні металістичної теорії грошей необхідно розглянути економічні передумови формування і основні постулати теорії. модифікацію сучасних позицій прихильників теорії.

Для зрозуміння сутності номіналістичної теорії грошей необхідно розглянути виникнення номіналістичних поглядів на природу грошей, етапи розвитку теорії, використання елементів номіналізму в сучасних теоріях грошей.

При ознайомленні з кількісною теорією грошей необхідно засвоїти, що вона є пануючою в сучасних умовах., її виникнення являється критичною реакцією на металістичні представлення Також необхідно розглянути сучасні різновиди кількісної теорії грошей: кейнсіанську. неокейнсіанську, монетаристську концепції.

Ключові положення та поняття

1. Сутність і необхідність грошей.

2. Основні функції грошей.

3. Форми грошей та їх еволюція.

4. Роль грошей в суспільному відтворенні.

5. Основні теорії грошей.

Основна література: 14, 15, 17, 19, 21, 35. Додаткова література: 7, 10,12,13, 16, 20, 25, 27, 32, 34, 36.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]