Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Апопій КД.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
42.3 Mб
Скачать

Критерії кінцевого вибору постачальника

з/п

Критерії відбору

Постачальник

1

2

3

І

Фінансові умови

2

Періодичність поставки

3

Комплектність поставки

4

Упакування

5

Гарантії

6

Комунікаційні умови

7

Інші критерії

Висновок

Більш детальний вибір постачальника може бути зроблений під час його відвідування. При цьому особливу увагу слід надати ви­ясненню таких питань:

  • якість товарів (чи відповідає якість товарів попиту споживачів);

  • можливі фінансові пільги;

  • можливості централізованої доставки товарів тощо.

А ТЕПЕР ПОДУМАЄМО!

ТзОВ "Катерина" має можливість укласти договір на поставку в плановому році 240000 у.б. майонезу "Провансаль" із Львівським мас-ложиркомбінатом на умовах передоплати та АТ "Львівхолод" на умовах післяоплати. Оптова-відпускна ціна І у.б. майонезу з масложиркомбіна-ту - 2 грн., з АТ "Львівхолод" - 2.2 грн. Поставка товарів буде здійсню­ватися 2 рази в місяць рівномірними партіями. Для здійснення перед­оплати ТзОВ "Катерина" буде вимушене брати кредит в банку під 6о% річних. Кому з ймовірних постачальників ТзОВ "Катерина" слід віддати

перевагу?

ЧИ ЗНАЄТЕ ТЕПЕР ВИ:

  1. В чому полягає суспільне значення оптових закупівель товарів?

  2. Якими основними принципами керуються під час організації опто­вих закупівель товарів?

  3. Який порядок оперативного планування оптових закупівель това­рів на підприємствах?

  4. Які основні методи використовуються для прогнозування попиту населення на товари народного споживання і в чому їх суть?

  5. Якими критеріями керуються під час обґрунтування вибору конк­ретних постачальників товарів?

2.4. Закупівлі товарів на основі прямих

ЗВ'ЯЗКІВ

ПРОЧИТАВШИ ЦЮ ГЛАВУ, ВИ БУДЕТЕ ЗНАТИ:

  • які переваги і умови організації закупівель товарів на основі прямих зв'язків;

  • які види, особливості і умови застосування товарообмінних опе­рацій; який порядок і правила укладання прямих договорів.

2.4.1. Суть, переваги і умови організації закупівель товарів на основі прямих зв'язків

У сучасних умовах основною формою оптових закупівель товарів є оптові закупівлі товарів на основі зв'язків прямих.

Під прямими договірними зв'язками розуміють безпосередні комерційні відносини міме підприємс-твами-виробниками товарів та послуг і їх споживачами (роздрібними торговельними підприємствами, підприємст-всими громадського харчування тощо).

Встановлення прямих зв'язків під час закупівель товарів означає відмову від послуг посередницьких структур, зайвих проміжних ланок, що сприяє прискоренню процесу товаропросування, зменшенню затрат на його здійснення, ефективнішій взаємодії між попитом і пропозицією.

Формування ринкових відносин привело до суттєвого збільшення надходження товарів у роздрібні торговельні підприємства безпосередньо від виробничих підприємств за рахунок скорочення їх надходження від оптових баз та інших комерційних посередників. Це пояснюється тим, що підприємства роздрібної торгівлі за прямими договірними зв'язками з ви­робниками товарів мають більше доходів, ніж під час поставок товарів че­рез оптову ланку. Ефективність прямих зв'язків виражається в закупівлі товарів у виробників за більш низькими цінами за рахунок скорочення кі­лькості посередників і, відповідно, зменшення величини торговельних надбавок, що встановлюються кожним посередником.

Прямі договірні зв'язки підприємств торгівлі з виробничими під­приємствами є найбільш раціональними (а інколи і єдино можливими щодо швидкопсувних товарів) для поставок товарів простого асортименту, які не вимагають відповідного підсортування на оптових базах.

За певних умов прямі зв'язки ефективні і для поставок деяких не­продовольчих товарів. За прямих договірних зв'язків укріплюються ділові контакти працівників торгівлі і промисловості. Комерсанти мають можли­вість у безпосередніх переговорах узгоджувати розгорнутий асортимент за видами, артикулами, фасонами, моделями, більш глибоко вникати в пи­тання технології виробництва, підказувати робітникам промислових підприємств можливості вдосконалення асортименту товарів, підвищення їх якості тощо. Для промислових підприємств такі зв'язки дозволяють опе­ративно переглядати і впроваджувати нові моделі, вносити в процесі ви­робництва корективи в номенклатуру, матеріали і фурнітуру виробів.

Встановлюючи прямі договірні зв'язки з підприємствами промисловості, підприємства торгівлі повинні передбачати можливість формування широкого асортименту товарів і забезпечення завезення товарів з необхідною частотою. Формування торгового асортименту, як правило, вимагає укладання дого­ворів з великою кількістю постачальників, які спеціалізуються на випуску певних товарів, що призводить до "розпорошення" поставок і зменшення частоти завезення товарів. Особливо це відчувається у невеликих за обся­гом реалізації торговельних підприємствах. Тому в кожному конкретному випадку необхідно визначати можливість переходу на прямі зв'язки. Адже економічно прямі зв'язки є прийнятними лише тоді, коли оптовими поку­пцями є великі підприємства, обсяг замовлень яких дозволяє виробникам зосередитися на виробництві, а не вирішувати питання збуту, а роздріб­ним торговцям - одержувати товари в належному асортименті з необхід­ною частотою.

Можливість встановлення прямих комерційних зв'язків визнача­ється для кожної товарної групи (чи товару). Для цього попередньо по окремих групах розраховують мінімальний товарооборот, за якого з'являється можливість закупівель товарів на основі прямих зв'язків, за формулою:

Оmin = ∑Nі х Ті,

де Оmin - мінімальний товарооборот, який дозволяє закуповувати товари на основі прямих зв'язків;

Nі - мінімальна норма відвантаження товару, який поставляється і-м підприємством-постачальником;

Ті - мінімально допустима частота завезення товару в разах від і-го постачальника.

Враховуючи те, що однойменні товари можуть надходити від кіль­кох постачальників, а обсяги поставок від різних постачальників завжди будуть різними, треба стежити, щоб рішення про можливість налагоджен­ня прямих зв'язків приймалося лише за умови збереження нерівності

Оіі > Ті,

де Оі - обсяг постачання товару від і-го постачальника.

Важливе значення для забезпечення ефективності закупівель має досягнення точки беззбитковості закупівель.

Наприклад. Потреба ТзОВ "Меркурій" в оптових закупівлях телевізорів марки "Електрон" на плановий рік становить юоо шт. Мінімально допустима частота завозу телевізорів - 2 рази в місяць, а мінімальна норма транзитних відванта­жень - зо шт. Чи доцільно ТзОВ "Меркурій" переходити на прямі зв'язки з АТ "Електрон"?

Враховуючи те, що ТІ = 1000 / 50 = 2О (раз), або 2О /І2 = І,7 (рази в місяць), пе­реходити на прямі зв'язки недоцільно, оскільки не витримується мінімально допустима частота завозу телевізорів.

Точка беззбитковості закупівель - такий обсяг закупі­вель товарів у і-го постачальника, за якого сума валового до­ходу від реалізації цих товарів покриває суму поточних вит­рат:

Оі = В 0(п) / (Рвд - Р во(зм)),

де Оі - мінімальний обсяг закупівель товарів у і-го постачальника;

В0(п) - витрати обігу постійні;

Рвд - рівень валових доходів під час реалізації цих товарів;

Р во(зм) - рівень змінних витрат обігу.

Кінцеве рішення про налагодження прямих зв'язків приймається в тому випадку, коли обсяг закупівель від і-го постачальника буде забезпе­чувати точку беззбитковості закупівель.

Зміст і характер прямих договірних зв'язків регулюється підписа­ними цими суб'єктами договорами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.