Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Апопій КД.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
42.3 Mб
Скачать

4. Ризик і ефективність комерційної діяльності

4.1. Ефективність комерційної діяльності

ПРОЧИТАВШИ ЦЮ ГЛАВУ, ВИБУДЕТЕ ЗНАТИ:

  • в чому полягає суть ефективності комерційної діяльності;

  • які види показників ефективності комерційної діяльності і як вони визначаються;

  • яке призначення системи показників ефективності комерційної діяльності.

4.1.1. Суть, методи, критерій ефективності комерційної діяльності

Комерційна діяльність здійснюється за взаємодії трьох визначальних чинників: робочої сили, засобів праці і предметів праці. Використовуючи суб'єкти комерційної діяльності продукують суспільне необхідний продукт - торгово-виробничі послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати живої і уре­чевленої праці, а з іншого - результати. При цьому, варто зауважити, що в комерційній діяльності пріоритетну роль відіграє інтелектуальна праця персоналу, яку поки що не можна адекватно вартісно оцінити і виділити від сукупного результату діяльності підприємства. Саме цей чинник змен­шує значущість торгівлі, як основної сфери комерційної діяльності, в про­цесі суспільного відтворення.

Співвідношення результатів комерційної діяльності з використовуваними для цього засобами виробництва і робо­чої сили протягом певного проміжку часу називається ефек­тивністю комерційної діяльності. Математична формалізація цієї економічної категорії має вигляд:

Результати

Ефективність = -------------------------

Ресурси(витрати)

Процес формування кінцевих результатів і ефективності комерцій­ної діяльності зображено на рис. 4.1.1.

Ефективність комерційної діяльності має поліморфність визначен­ня і застосування для аналітичних оцінок і управлінських рішень. З огляду на це, важливим є вирізнення за окремими ознаками відповідних видів ефективності.

Ефективність комерційної діяльності

Ресурси

Персонал + засоби + предмет

(робоча сила) праці

Комерційна діяльність

Результати (ефект)

Взаємодія

Ефективність комерційної діяльності

Рис. 4.1.1. Схема формування ефекту і ефективності комерційної діяльності

Види ефективності комерційної діяльності виокремлюються переважно за різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) комерційної діяльності. Насамперед результат (ефект) діяльності буває економічним або соціальним.

Економічний ефект відображає різні вартісні показники, що характеризують проміжні і кінцеві результати діяльності комерційної фір­ми. До таких показників відносять обсяг реалізованої продукції, величину одержаного прибутку, економію ресурсів, витрат, різницю між продажем і закупівельною ціною тощо.

Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення нових робочих місць, рівня зайнятості людей, поліп­шення умов праці та побуту, стану довкілля, загальної безпеки життя, яко­сті торговельного обслуговування, стабільності і постійної оновлюваності пропонованого асортименту товарів, запровадження сучасних методів продажу товарів, економії витрат часу на здійснення торговельного обслу­говування тощо.

Складники соціального ефекту мають ту особливість, що далеко не всі з них піддаються кількісному вимірюванню. Як правило, соціальний ефект вимірюється бальною системою, яка ґрунтується на оцінках окремих складників досвідченими експертами.

Локальний ефект означає конкретний результат торгово-господарської діяльності комерційної фірми.

Народногосподарський ефект -- це спільний ефект від діяль­ності у сферах обертання виробництва і споживання, або галузевий ефект, пов'язаний з позитивними наслідками діяльності суб'єктів комерційної діяльності.

Конкретні види ефективності можуть також залежати від то­го, які ресурси використовують при розрахунках: застосовувальні -сукупність живої та уречевленої праці і споживані, які являють собою поточні витрати на здійснення комерційної діяльності. З врахуванням цього чинника розрізняють так звані ресурсний і витратний підходи до визначення ефективності комерційної діяльності.

За наслідками

  • Економічна

  • Соціальна

  • Локальна

  • Народногосподарська

За місце додержання ефекту

Рис. 4.1.2. Види ефективності комерційної діяльності

Вимірювання ефективності комерційної діяльності насамперед методологічно пов'язане з визначенням критерію і формуванням відповідної йому системи показників.

Критерій ефективності комерційної діяльності - це якіс­на характерна ознака і визначальна міра пізнання суті ефективності. Пра­вильно сформульований критерій повинен найбільш повно охарактеризу­вати суть ефективності як категорії і бути спільним для усіх ланок суспіль­ного виробництва - від підприємства до народного господарства в цілому.

У загальному вигляді критерій ефективності комерційної діяльності відображає постійно здійснюваний процес максимізації обсягу чистої про­дукції (національного доходу) стосовно витрат живої і уречевленої праці (персоналу, основних фонді і оборотних коштів). На рівні суб'єкта комер­ційної діяльності модифікованою формою єдиного критерію може бути також максимізація прибутку. Кількісна визначеність і зміст критерію знаходять найбільш повне відображення в конкретних показниках ефек­тивності комерційної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.