Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Romanyha.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.73 Mб
Скачать

Література

 1. Акт проголошення незалежності України : офіц. текст станом на 24 серп. 1991 р. // Голос України. – 1991. – 29 листоп. – С. 1.

 2. Армія безсмертних. Повстанські світлини / за ред. В. В’ятровича, В. Мороза. – Л. : Мс, 2006. – 272 с.

 3. Афанасьев А. В помощь партизану / А. Афанасьев. – М. : Военное Издательство Народного Комиссариата Обороны Союза ССР, 1942. – 140 с.

 4. Бакулев Г. Д. Развитие угольной промышленности Донецкого басейна : монография / Г. Д. Бакулев. – М. : Госполитиздат, 1965. – 672 с.

 5. Біла С. Тіньова економіка та її вплив на структурне трансформування українського виробництва / С. Біла // Економіка України. – 2000. – № 10. – С. 54-62.

 6. Боплан Г. Л. Опис України / Гійом Левассер де Боплан ; пер. з фр., приміт. та передм. Я. І. Кравця. – Л. : Каменяр, 1990. – 301 с.

 7. Величко С. В. Літопис : у 2-х т. / пер. з кн. укр. мови, комент. В. О. Шевчука ; відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 2. – 642 с.

 8. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 pp. : у 2 т. / В. Верига. – Л. : Місіонер, 1998. – Т. 1. – 274 с.

 9. Винниченко В. Відродження нації : у 3-х ч. / В. Винниченко. – К. : Політвидав України, 1990. – Ч. 2 : Доба Центральної ради. Період другий: організація юридично-правової влади. – 328 с.

 10. Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. : зб. документів / за ред. І. Бутича та Ф. Шевченка. – К. : Наук. думка, 1970. – 660 с.

 11. Геродот. История : в 9-ти книгах / пер. с древнегреч. Г. А. Стратановского. – М. : Ладомир, 1999. – 752 с.

 12. Голод 1921-1923 років в Україні : зб. док. і матеріалів / АН України, Ін-т історії України [та ін.] ; упоряд. : О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва : від. ред. С. В. Кульчицький. – К. : Наук, думка, 1993. – 236 с.

 13. Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали / упоряд. О. М. Веселова [та ін.]. – К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1996. – 376 с.

 14. Гомер. Илиада / пер. с древнегреч. Н. Гнедича ; примеч. М. Томашевской ; худож. Д. Бисти. – М. : Худож. лит., 1987. – 383 с.

 15. Грушевський М.С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / редкол.: П. С. Сохань (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 1993. – Т. 3. – 592 с.

 16. Гунчак Т. Симон Петлюра та євреї / Т. Гунчак. – К. : Либідь, 1993. – 48 с.

 17. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією : офіц. текст станом на 31 трав. 1997 р. // Голос України. – 1999. – 13 січ. – С. 4-5.

 18. Документы Богдана Хмельницкого / сост. : И. Крипьякевич, И. Бутич. – Киев : Изд-во АН УССР, 1961. – 740 с.

 19. Жуков Г. К. Спогади і роздуми / Г. К. Жуков. – К. : Політвидав, 1985. – 841 с.

 20. Задніпровський О. Голод в історії України: короткий нарис (X-XX ст.) : монографія / О. Задніпровський. – Донецьк : Укр. культуролог. центр. – 1999. – 108 с.

 21. Зародження робітничого класу на Україні. Середина XVIII ст.-1861 р. : зб. док. і матеріалів / авт. передмови, ст. упоряд. О. І. Лугова. – К. : Наук. думка, 1982. – 494 с.

 22. Збірник документів та матеріалів з історії України / за загал. ред. : Г. Я. Пономаренко. – Донецьк : [б. в.], 1995. – 128 с.

 23. Звернення народної ради українського парламенту до народу України у зв’язку зі спробою державного перевороту в Москві // Літературна Україна. – 1991. – 22 серп. – С. 1.

 24. Іванов В.М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. М. Іванов. – К. : МАУП, 2002. – Ч. I. – 264 с.

 25. Історія України : джерельний літопис / упоряд. : В. І. Червінський [та ін.] ; за ред. В. І. Червінського та М. І. Обушного. – К. : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

 26. Історія України : документи і матеріали : посіб. для студ. вузів / уклад., комент. В. Ю. Короля. – К. : Академія, 2002. – 448 с.

 27. Історія України : навч.-метод. посіб. для семінар. занять / за ред. В. М. Литвина. – К. : Знання, 2006. – 607 с.

 28. Історія української культури : зб. матеріалів і док. / упоряд. : Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура [та ін.]; за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К. : Вища шк., 2000. – 607 с.

 29. Кедрин І. Паралелі в історії України: з нагоди 50-річчя Ризького миру / І. Кедрин. – Нью-Йорк : Вехи, 1971. – 176 с.

 30. Кирило-Мефодіївське товариство : у 3-х т. : зб. документів / АН УРСР, Ін-т історії; редкол. : П. С. Сохань (гол. ред.) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 1990. – Т. 1. – 544 с.

 31. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 9-е изд., доп. и испр. – М. : Политиздат, 1985. – Т. 8 : (1946-1955). – 542 с.

 32. Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК : в 2-х т. / Ин-т истории партии при ЦК компартии Украины ; редкол.: В. Юрчук (предс.) [и др.]. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – Т. 1 : (1918-1941). – 1062 с.

 33. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК : у 2-х т. / Ін-т історії партії при ЦК Компартії України ; редкол. : В. Юрчук (голов.) [та ін.]. – К. : Політвидав України, 1977. – Т. 2 : (1941-1970). – 1022 с.

 34. Конституційні акти України. 1917-1920 : невідомі конституції України / упоряд. Ю. Д. Прилюк, В. Ф. Жмир ; Вид-во гуманіт. л-ри “Абрис”. – К. : Філос. і соціолог. думка, 1992. – 272 с.

 35. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. : офіц. текст станом на 28 чер. 1996 р. – К. : Юрінком, 1996. – 80 с.

 36. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / переклад з фр. Р. Осадчук. – Париж ; Нью-Йорк ; Л. : [б. в.], 1993. – 659 с.

 37. Культурне будівництво в Українській РСР. Важливі рішення Комуністичної партії і Радянського уряду. 1917-1959 рр. : у 2-х т. : зб. док. / ред. : О. В. Килимник [та ін.]. – К. : Держполітвидав УРСР, 1959. – Т. 1 : (1917-червень 1941 рр.). – 883 с.

 38. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і Радянського уряду. 1917-1960 рр. : в 2-х т. : зб. док. / ред. : О. В. Килимник [та ін.]. – К. : Держполітвидав УРСР, 1961. – Т. 2 : (червень 1941 – 1960 рр.). – 665 с.

 39. Культурне будівництво в Українській РСР: 1928 – червень 1941 р. : зб. док. і матеріалів / упоряд. : В. М. Даниленко [та ін.]. – К. : Наук. думка, 1986. – 413 с.

 40. Кучма Л. Про основні засади економічної та соціальної політики : доповідь президента України / Л. Кучма // Урядовий кур’єр. – 1994. – 13 жовтня. – С. 3.

 41. Лихолобова З. Г. Тоталітарний режим та політичні репресії в Україні у другій половині 1930-х років : монографія / З. Г. Ліхолобова. – Донецьк : Вид-во Донец. нац. ун-ту, 2006. – 279 с.

 42. Літопис гадяцького полковника Григорія Граб’янки / пер. із староукр. Р. Г. Іванченка. – К. : Знання, 1992. – 192 с.

 43. Літопис руський / пер. з давньорус. Л. Є. Махновця ; відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1989. – 591 с.

 44. Мельник П. В. Правознавство : навч. посіб. / П. В. Мельник. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2001. – 309 с.

 45. Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. – 1990. – № 6. – С. 47.

 46. Міжнародне публічне право : зб. док. у 3-х.Т. / За. ред. К.А. Бякішева, А.Г. Ходокова. – К. : Бер, 1996. – Т.1. – 470 с.

 47. Народне господарство Української РСР у 1989 році : стат. щоріч. / Центр. стат. упр. УРСР. – К. : Техніка, 1990. – 406 с.

 48. Народное хозяйство Украинской ССР в 1985 году : стат. ежегод. / Центр. стат. упр. УССР. – Киев : Техніка, 1986. – 406 с.

 49. Негретов П. И. В. Г. Короленко: летопись жизни и творчества 1917-1921 гг. / под ред. Храбровицкого. – М. : Книга, 1990. – 287 с.

 50. Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х -1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження : монографія / В. М. Нікольський. – Донецьк : Вид-во Донец. нац. ун-ту, 2003. – 624 с.

 51. Остась Е.С. Врожайність зернових культур, хлібні ціни та забезпечення населення хлібом в Лівобережній Україні в другій половині XVIII ст. : монографія / Е.С. Острась ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Вид-во Донец. нац. ун-ту, 2003. – 80 с.

 52. ОУН і УПА у другій світовій війні // Український історичний журнал. – 1995. – № 3. – С. 116-117.

 53. Павлик М. 50-ліття руської літератури // Русалка Дністрова: документи і матеріали. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 305.

 54. Пинзеник В. М. Кони не виноваты : Реформы или их имитация / В. М. Пинзеник. – Киев : Академія, 1999. – 128 с.

 55. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. Т. 1. До середини ХVІІ ст. – 2-ге вид. [Текст] / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1993. – 640 с.

 56. Про громадянство України : закон України на 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ // Юридичний вісник України. – 2001. – №11. – С. 10-14.

 57. Про культуру : закон України від 14 лют. 1992 р. № 2117-ХІІ // Голос України. – 1992. – 27 берез. – С. 2.

 58. Про мови в Українській РСР : закон України від 28 жовт. 1989 р. № 8312-11 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. – № 45 (дод.). – С. 58, 63, 66.

 59. Промышленность и рабочие Донбасса: октябрь 1917 – июнь 1941 г. : сб. док. и материалов / сост.: В.С. Высоцкая [и др.] ; редкол. : Э.Л. Абезгауз [и др.] – Донецк : Донбасс, 1989. – 240 с.

 60. Про невідкладні заходи по будівництву Збройних сил України : указ Президента України від 5 квіт. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 8 квіт. – С. 2-3.

 61. Про об’єднання громадян : закон України від 16 черв. 1992 № 2460-XII // Сільські вісті – 1992. – 29 лип. – С. 2.

 62. Про освіту : закон України : від 23 трав. 1991 № 1060-XII. – К. : [б. в.], 1992. – 18 с.

 63. Про приватизацію майна державних підприємств : закон України від 4 берез. 1992 р. № 2163-XII // Голос України. – 1992. – 6 травня. – С. 2-3.

 64. Про приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 лип. 1968 р. : закон України від 16 листоп. 1994 р. № 248/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 47. – С. 421.

 65. Про свободу совісті та релігійні організації : закон України від 23 квіт. 1991 р. № 988-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – С. 284.

 66. Про селянське (фермерське) господарство : закон України від 1 груд. 1991 р. № 2009-ХІІ // Голос України. – 1992. – 14 січня. – С. 2.

 67. Литовско-белорусские летописи (ПСРЛ). Т. XXXII : Хроники : Литовская и Жмойтская, и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного / сост. и ред. т. Н. Н. Улащик. – М. : Наука, 1975. – 320 с.

 68. Радянська Україна. – 1954. – 27 лют. – С. 1.

 69. Радянська Україна. – 1986. – 1 трав. – С. 1.

 70. Райнер Лінднер Підприємці і місто в Україні, 1860-1914 рр. (Індустріалізація і соціальна комунікація на Півдні Російської імперії) / за ред. О.М. Доніка. – К. ; Донецьк : Промінь, 2008. – 496 с.

 71. Расевич В. Зовнішньополітичні орієнтації австрійських українців (1912-1918 рр.) / В. Расевич // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісії НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2: (1995-1997). – С. 260.

 72. Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах : Донецька область. Книга перша. Науково-документальні нариси / Голова редакційної колегії В.М. Демидко. – Донецьк, видавництво КП Регіон, 2004. – 648 с.

 73. Самостійна Україна : зб. програм укр. політ. партій початку XX ст. / упоряд., авт. перед. і прим. О. Федьков – Т. : Ред.-видав. відділ упр. по пресі, 1991. – 82 с.

 74. Січинський В. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / В. Січинський. – К. : Довіра, 1992. – 225 с.

 75. Слюсаренко А. Г. Історія Української Конституції України : монографія / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К. : Знання, 1993. – 187 с.

 76. “...Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников...”. Красные партизаны Украины, 1941-1944 : малоизученные страницы истории : док. и материалы / авт.-сост. : А. Гогун, А. Кентий. – Киев : Укр. издат. союз, 2006. – 430 с.

 77. Страбон. География / пер. Г. А. Стратановского, под общ. ред. проф. С. Л. Утченко, ред. пер. проф. О. О. Крюгер. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1963. – 941 с.

 78. Темірова Н. Р. Поміщики України в 1861-1917 рр. : соціально-економічна еволюція / Н.Р. Темірова. – Донецьк : Вид-во Донец. нац. ун-ту, 2003. – 319 с.

 79. 33-й: голод : Народна Книга-Меморіал / упоряд. : Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. – К. : Рад. письменник, 1991. – 584 с.

 80. Україна в Другій світовій війні у документах : зб. нім. архів. матеріалів / зібрав і впоряд. В. Косик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Л. : [б. в.], 1998. – 383 с.

 81. Україна на міжнародній арені (1991-1995) : у 2-х кн. : зб. док. / за ред. Г. Удовенка. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1. – 450 с.

 82. Україна у цифрах 2007 : стат. зб. / за ред. Г. О. Осауленка. – К. : Держ. ком. статистики України, 2008. – 259 с.

 83. Україна у цифрах 1990-2010 // Держкомстат України [Електронний ресурс]. – К., 1998-2011. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html#ds. – Назва з екрана. – Дата остан. модифікації: 17/09/2010.

 84. Україна-Росія, 1990-2000 рр. : Документи і матеріали / Ред. кол. : О.О. Чалий, Г.В. Беденніков та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 776 с.

 85. Українознавство : у 2-х кн. : хрестоматія - посіб. / передмова П. П. Кононенка. – К. : Либідь, 1996. – Кн. 1. – 352 с.

 86. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : в 3-х т. : док. і матеріали / упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – Мюнхен : Сучасність, 1983. – Т. 1. – 510 с.

 87. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : в 3-х т. : док. і матеріали / упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – Мюнхен : Сучасність, 1983. – Т. 2. – 510 с.

 88. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : в 3-х т. : док. і матеріали / упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – Мюнхен : Сучасність, 1983. – Т. 3. – 381 с.

 89. Українська Центральна Рада : у 2-х т. : док. і матеріали / В. А. Смолій (відп. ред.), В. Ф. Верстюк (упоряд.) ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 1996 – Т. 1 : 4 березня – грудень 1917 р. – 589 с.

 90. Українське питання : перекл. з: “Украинский вопрос” / сост. сотрудниками журн. “Украинская жизнь”. – М., 1917. – К. : [б. в.], 1997. – 200 с.

 91. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / авт.-сост. А.С. Орлов [и др.]. – М. : Велби : Проспект, 2006. – 592 c.

 92. Хрестоматия по истории СССР, с древнейших времени до 1861 года : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. “История” / сост. П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. – М. : Просвещение, 1987. – 400 с.

 93. Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 : учеб. пособие для пед. ин-тов по специальности “История” / сост. В.Ф. Антонов [и др.] ; под ред. В. Г. Тюкавкина. – М. : Просвещение, 1990. – 416 с.

 94. Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. / упоряд. А. С. Чайковський [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.

 95. Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / за ред. В. Д. Гончаренка. – 3-тє вид., перероб. / уклад. В. Д. Гончаренко, О. Д. Святоцький. – К. : Ін Юре, 2003. – 800 с.

 96. Хрестоматія з історії держави і права України : у 2-х т. : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / за ред. В. Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : [б. в.], 2000. – Т. 1. – 796 с.

 97. Хрестоматія з історії держави і права України : у 2-х т. : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / за ред. В. Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : [б. в.], 2000. – Т. 2. – 728 с.

 98. Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О. М. Уривалкін. – К. : КНТ, 2007. – 520 с.

 99. Хрестоматія з історії України для студентів вузів / уклад. Б. І. Білик [та ін.]. – К. : ІСДО, 1993. – 376 с.

 100. Хрестоматія з історії України: XVII-XX ст. / упоряд.: В. І. Ізюмов, В. М. Нікольський. – Донецьк : Альфа-Прес, 2007. – 448 с.

 101. Хрестоматія з історії Української РСР : у 2-х т. : посіб. для вчителів / ред. І. О. Гуржій, упоряд. О. А. Бевзо, М. М. Лисенко, Д. І. Мишко. – К. : Держ. учб.-педагог. вид-во “Рад. шк. ”, 1959. – Т. 1 : З найдавніших часів до кінця 50-х рр. XIX ст. – 747 с.

 102. Хрестоматія з історії Української PCP : у 2-х т. : посіб. для вчителів / ред. Ф. Є. Лось, упоряд. Я. Дашкевич, М. Кравець, С. Ктитарєв. – К. : Радян. шк., 1961. – Т. 2 : З 1961 по 1917 роки. – 642 с.

 103. Чугаев Д. Образование Союза Советских Социалистических Республик : монографія / Д. Чугаев. – М. : Госполитиздат, 1951. – 68 с.

 104. Шаталіна Є. П. Розкуркулення в УРСР / Є. П. Шаталіна // Український історичний журнал. – 1992. – № 4 – С. 84.

 105. Шевчук В. Іван Виговський та Гадяцький трактат 1658 року // Україна. Наука і культура. – К., 1991. – Вип. 25. – С. 147-152.

 106. Шерер Ж. Б. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії / Ж. Б. Шерер. – К. : Укр. письменник, 1994. – 311 с.

1Відомий давньогрецький поет, автор “Одіссеї”та “Іліади”, що жив і творив приблизно у VIII-VII ст.

2Давньогрецький бог сонця

3Давньогрецький історик і географ, що жив приблизно в 484-425 рр. до н. е.

4Муза трагедії, одна з 9 доньок Зевса й Мнемосіни

5Населення Подніпров’я

1Одне зі скіфських племен

2Праслов’янське плем’я, що проживало на північ від Дністра

3Давня назва р. Південний Буг

4Давня назва р. Дніпро

5Давня назва р. Інгулець

6За деякими припущеннями, давня назва р. Орель

7Богиня домашнього вогню

8Бог сонця

9Богиня кохання і краси

10Райдуга

11Бог війни

1Кмин (рослина)

2Римський історик, що жив у І ст. до н.е. - І ст. н.е.

1Море

2Стародавня назва Уральських гір

3Давня назва Ріоні –найбільш повноводної річки Грузії

4Грецький учений V-VI ст. до н. е., засновник медицини

1Давня назва греками Азовського моря

2Жертвоприношення

3Давньогрецький географ та історик, що жив з 64 р. до н. е. до 24 р. н. е.

4Сучасна Севастопольська бухта

1Переселенці з Малої Азії

2Давня грецька міра довжини - 125 кроків

3Найвірогідніше протока Босфору

4Затока в Бузькому лимані

5Давньогрецька міра ваги, що дорівнювала трьом пудам (48 кг)

6Давньогрецька велика грошово-вагова одиниця; міра ваги сучасної Греції (150 кг)

1Візантійський (Візантія – східна частина Римської імперії) пізньоантичний історик, що жив приблизно у 500-562 рр.

1Назва кочових племен, що перебували на території Причорномор’я

2Давня назва р. Дунай

3Візантійський імператор, що жив близько 539-602 рр.

1 Напівкочовий тюркомовний народ, що з’явився в південно-східній Європі після відходу гунів, східні сусіди слов’янських племен

2 Мається на увазі Київ

1Тимчасовий керівник держави під час малолітства, хвороби дійсного монарха

1Назва срібних білонних та мідних монет, що в різні епохи перебували на грошовому ринку українських земель

1Привізна дорога тканина з шовку або інших матеріалів

1Мається на увазі чернець

1 Це слово означає завершення дії

2 Тіснина долини р. Дунай на кордоні Сербії та Румунії довжиною 15 км

1Міра довжини антропометричного походження; дорівнювала 38-50 см

2Давньоруська одиниця вимірювання, що дорівнювала 2,13 м

1Особа на службі у князя

2Литовський князь

1Бойові, стінобитні машини, що використовували монголи під час осади міста

1Мається на увазі Чорне море

2Давня назва Керченської протоки

3Одна з давніх назв Каспійського моря

4Існує декілька варіантів трактування цієї назви. Найбільш розповсюдженою є думка, що це або р. Дон, або р. Волга

1Назва слов’янських племен: древлян, дреговичів, кривичів, сіверян

2Торгівельні кораблі слов’ян

1Відбірний воїн, охоронець

2Двірцевий чин давньоруських князів. Головний їх обов’язок був судовий

3Давньоруський термін, що означав людину, яка випала зі свого соціального середовища

4Грошова одиниця Київської Русі

5Соціальна група, що вважалася повністю залежною – раби

6Представники вищого служилого класу, що прирівнювались до“княжих мужів”

7Соціальна група, що вважалася напівзалежною. Перебували у залежності тимчасово до моменту закінчення дії угоди

1Берег, грубе каміння

1Деякі вчені пов’язують цю назву з землями, що знаходяться між містами Алітус-Вільнюс-Каунас

1Договір, угода

1Приєднання, включення

2Адміністративна одиниця середньовічної Польщі

1У католицькій та англіканській церквах – почесний титул представника вищого духовенства (кардинала, архієпископа, єпископа тощо)

1Римська, латинська віра – це синоніми католицизму

1Назва законодавчих органів у Великому Князівстві Литовському та Речі Посполитій

2Державний орган, що витворився протягом часу з королівської ради і оформився у першій половині XVIст. як частина (поряд палати послів) сейму

1Так називали Кримського хана

2Регулярна піхота Османської імперії, що формувалася із полонених дітей, вихованих у дусі релігійного фанатизму, повної відданості і покори

1Князь, московський боярин, воєвода. Через терор Івана Грозного емігрував до Литовсько-Руської держави і отримав від короля Сигізмунда ІІ маєтки на Волині у Ковелі. Мав деякий вплив на князя Костянтина Острозького у релігійних справах

2Печенігами і бусурманами в період XV-XVI ст. називали татар

1Ворог, погана людина, злодій

1Мандрівник-дослідник, дипломат литовського великокнязівського двору, що у 1550 р. перебував в Україні

1Поземельна міра в Польщі, Литві, Білорусії та Україні в XIV – XVІI ст. Мала 30-33 моргів (близько 16,8-21,36 га), була мірилом феодальних повинностей

2Багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних селян і орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж

3Міра землі, що дорівнювала 0,56 га

1У містах України (а також Литві і Польщі), заснованих на магдебурзькому праві, у 15-18 ст., обрана, здебільшого з заможного населення службова особа, що очолювала магістрат

2Будівля при хаті,призначена для зберігання, сушіння та обмолочування збіжжя

1Збірна назва населення феодальної вотчини, яке знаходилось у різних формах залежності від землевласника

1 Французький військовий діяч і дипломат, секретар французького посольства в Польщі

1Йдеться про виникнення реєстрового козацтва

1Військовий інженер з Нормандії. У 1630-1647 pp. перебував в Україні. Автор книги “Опис України, або областей королівства польського, що лежить поміж кордонами Московії і Трансільванії. 3 додатками про вдачу, звичаї і військову вмілість українців”

2Давньоримська одиниця виміру, яка прив’язувалася до довжини чоловічої стопи і сягала 0,296 м

1Малокаліберна артилерійська гармата

2Люди,які виготовляли діжки та інші ємності з дерева

3Горілка

1Військово-адміністративна одиниця Запорізької Січі, що складалася з кількохсот козаків

1Населений пункт, що знаходиться у передмісті великого міста

1Східноєвропейська піхота озброєна вогнепальною зброєю. Гайдуками часто називали і особисту охорону аристократів

1Старовинний торговельний шлях, яким користувалися кримські татари для наскоків на Правобережну та Західну Україну й Польщу

1Вид податку в Польщі з землі чи хати, що сплачувався пану

2Найманий вояк в давній Польщі

1Давня назва сідла

1Під цим терміном слід розуміти польську армію

1Заснованих, збудованих

1Слід розуміти як умову, угоду

2Істотне перетворення, зміна умов, заміна одних об’єктів виробництва іншими

3Величність, престол, трон

4Наймане військо

1Розміщення на нічліг солдатів, посланців та інших службовців, що перебувають в дорозі по відрядженню

2Служивих людей – солдатів

1Руська назва західноєвропейського срібного талера

1Мається на увазі селянство

1Одна з найвидатніших пам’яток української історіографічної прози кінцяXVII– початкуXVIIIст. Цей твір є складною, багатоплановою композицією, в якій поєднуються характеристики історичних діячів, описи подій–битв, повстань, змов тощо, окремі документи. Літопис Граб’янки значною мірою компілятивний. Серед своїх головних джерел автор називає спогади сучасників подій, а також твори вітчизняних та іноземних історіографів

1Воїни найманих піхотних полків, створених ще гетьманом Петром Дорошенком

2Мішок, зшитий зі шкури тварини

1Війна між Росією та Швецією, що тривала з 1700 р. до 1721 р.

1Відправили, розташували

2Мається на увазі – союз, партнерство

3Особлива форма земельного орендного володіння, коли держава передавала землю в оренду разом із приписаними до маєтку селянами

1 Німецький і французький історик, географ, економіст. У 1808-1824 рр. – професор Тюбінгенського університету. Деякий час був аташе французького посольства в Петербурзі

1Трактат, згідно з яким Україна поділялась між Російською імперією та Річчю Посполитою по Дніпру

1Судді або чиновники, що мали займатися вирішуванням земельних спорів

1Адміністративно-територіальна одиниця, утворена в 1764 р. з земель, отриманих Росією в результаті її перемог у російсько-турецьких війнах

1Назва членів руху опору на Західній Україні. Від латинського “oppressor” – порушник, знищувач

1Військово-політичне об’єднання польської шляхти, спрямоване проти короля Станіслава Августа Понятовського і Російської імперії

1Додаткова до панщини повинність кріпаків працювати на будові шляхів, мостів, гребель, панських будинків

1Корчемний збір від бочки (куфи, кухви)

2Вид податку

3Бочки

1Поколющини, тобто податку від млинового колеса

1Давня міра об’єму сипких тіл, яка вживалася на Україні у давнину та дорівнювала 209,9 л

1Міра ваги, що дорівнювала 0,409 кг

2Географ, укладач першого атласу Росії

1Полковник, революціонер, активний член“Союзу порятунку”,“Союзу благоденства”, засновник“Південного товариства”, прихильник відміни кріпосного права та обмеження поміщицького землеволодіння

1Екзонім росіян, уживаний серед українців, білорусів та поляків

2Законодавчий акт

1Лужицькі серби, сорби або венди (нім.Sorben) – народність, плем’я; слов’янське населення, що проживає на території Нижньої і Верхньої Лужиці, – областей, що входять до складу сучасної Німеччини

1Світоглядно-ідеологічна і суспільно-політична течія в Росії у 1840-1970-х роках, яка на противагу російській орієнтації на Західну Європу (так званих “західників”) перейшла на шлях російського панславізму, ідеалізувала все, що російське, протиставляла Росію Заходові

2Світоглядно-ідеологічна і суспільно-політична течія, що возвеличувала і ставила на перше місце українську культуру, мову, традиції

3Мається на увазі українській мові

1Маються на увазі селяни села Недайвідці

1Адміністративно-територіальна одиниця, що стоїть нижче губернії, але вище волості

2Тілесне покарання, виконання вироку, просто покарання

1Мається на увазі харчування, продукти

2Одиниця ваги або маси, що дорівнює 40 фунтам = 16,38 кг

1Форма промислового виробництва, що характеризується поділом праці між найманими працівниками та використанням ручної праці

2Мається на увазі один зі способів розвідки корисних копалин

1Український письменник, публіцист, громадський діяч. Дійсний член НТШ. Разом з І. Франком у 1890 р. створив Русько-українську радикальну партію

2Збірки літературних творів (віршів, оповідань, повістей тощо)

1Парламент, вищий законодавчий державний орган в Північно-германській унії, Німецькому Рейху, Веймарської республіки, Третього Рейху, (також в Австро-Угорській імперії під час революції 1848-1849 рр.)

2Назва монарха Австро-Угорської імперії

3В Україні це назва поміщиків, які володіли великими маєтками із землею, одержаною уXVII-XIXст. за царськими грамотами, королівськими привілеями або за гетьманськими універсалами. Дідичі користувалися правом спадкової власності

4Безліса ділянка верхнього поясу українських Карпат, що використовується як пасовисько та сінокіс

5Український вчений, винахідник, громадський діяч. Засновник першого у східній Україні Харківського університету (1805 р.)

1Означає подарунок на користь якого-небудь закладу

1Мається на увазі панщина

1У дореволюційній Росії начальник повітової поліції

1Десятина – одиниця виміру площі у дореволюційній Росії. 1 десятина = 1,0925 га

2З’їзд мирових суддів–вища мирова інстанція, збори почесних і дільничних мирових суддів мирового округу

1Мається на увазі переписана земля, земля, що перебуває на обліку

2Посадова особа повітової поліції

1Обмежене право користування землею, яке забезпечує іншому землекористувачеві можливість користування нею з певними обмеженнями, встановленими законом або договором

1У колишній Австро-Угорщині, Німеччині та інших західноєвропейських країнах (до кінця ХІХ ст.) дрібна розмінна монета

1Суспільно-політична течія серед молодої західноукраїнської інтелігенції ліберального напрямку, що виникла в 60-х рр. ХІХ ст. у Галичині. Проводила культурно-просвітницьку роботу, організувала Товариство імені Шевченка у Львові (1873), українські інституції “Просвіта”, “Руська Бесіда” та ін. В 1899 р. народовці з частиною радикалів організували Українську національно-демократичну партію, яка відіграла провідну роль в уряді ЗУНР

2Мовно-літературна і суспільно-політична течія серед українського населення Галичини, Буковини і Закарпаття у 1819-1930-х рр. Відстоювала національно-культурну, а пізніше–державно-політичну єдність з російським народом і Росією. Основна передумова виникнення москвофільства – втрата українським народом власної державності

1В сучасності термін “русин” зберігся як самоназва етнографічної групи, яка проживає на прикордонні Закарпатської України, Словаччини, Польщі, а також у Воєводині

2Мається на увазі – боремося

1Громадівці – члени громад – неполітичних об’єднань національно свідомої української інтелігенції Наддніпрянщини кінця 1850-х – 1880-х років, які займалися культурно-просвітницькою та науково-дослідницькою роботою. Лідером громадівського руху в 1860-ті роки був В. Антонович.

1Малоруська, південноруська – так в Російській імперії називали українську літературу

1Художня (стара, гарна) література

1Маються на увазі Березневі статті,підписані 1654 р. гетьманською Україною та Московським царством

1Йдеться про хату, помешкання

1Залізобетонна конструкція, призначена для стримування напору морських хвиль, течій, штормів і захисту берега від розмивання

1В указі йдеться про утворення за бажанням селян одноосібних хуторських господарств

1Екстенсивний розвиток економіки – шлях розвитку, пов’язаний із простим кількісним збільшенням випуску продукції за рахунок зростання витрат живої праці, сировини і матеріалів

2Інтенсивний розвиток економіки – шлях розвитку, пов’язаний із запровадженням новітніх технологій, зменшенням витрат сировини та ручної праці

1Форма монополістичного об’єднання для захоплення ринку шляхом встановлення спільного збуту товарів за спільними цінами

2Форма монополістичного об’єднання, що прагне захопити ринок, в межах якої підприємства-учасники відмовляються від виробничої, комерційної, а інколи й юридичної самостійності і підпорядковуються єдиному управлінню

3Форма монополістичного об’єднання, за якою підприємства-учасники зберігають самостійність і лише домовляються про співпрацю в якійсь сфері (ціноутворенні, розподілі ринків збуту та ін.)

1П’ємонт – історична область на північному заході Італії, у середині ХІХ століття – найрозвиненіша частина Сардинського королівства, навколо якого у 1859-1870 роках відбулося об’єднання держав Апеннінського півострова в єдине Італійське королівство

1Єпископи чорносотенці, що були прислані на західноукраїнські землі з метою проросійської агітації та пропаганди

1Виборні тимчасові збори представників народу, покликані виробити або змінити конституцію держави і, таким чином, на правовій основі сформувати новий державний і суспільний устрій. В Російській імперії вони були покликані встановити новий державний устрій після падіння монархії

1Уряд, що створюється під час надзвичайного стану після падіння попереднього режиму. Тимчасовий уряд має повноваження до створення постійного уряду. Тимчасовий уряд Російської імперії діяв з лютневої (березневої) революції 2 (15) 1917 р. до більшовицького перевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 р., складався з членів конституційно-демократичної, соціал-демократичної та ін. партій

1Соціально-економічні ідеї, “вчення” та ідеології, чиїм основним гаслом є “соціальна справедливість”

2Радянський уряд у 1917-1946 рр.

1Йдеться про Прем’єр-міністра

1Мається на увазі Німеччина та її союзники, що допомагали своїми військами утримуватися при владі П. Скоропадському

1Директорія – форма організації верховної влади в республіканській державі у формі особливої власної колегії“колективний президент”, яка керує державою до моменту стабілізації положення в ній та обрання легітимної влади

1З’їзди, збори

1Республіка Польща

1Розділ, параграф, устав, закон

1Міжнародна організація комуністичних партій. Заснована 1919 р. в Москві за ініціативи В. Леніна, який оголосив мертвим Другий інтернаціонал після початку Першої світової війни 1914 р. У 1943 р. Сталін розпустив Комінтерн на вимогу союзників, США та Великобританії

1Російський та український письменник, журналіст, публіцист і громадський діяч

2Російський та радянський публіцист, письменник

3Продовольчий податок в СРСР – це твердо фіксований натуральний податок з селянських господарств, введений декретом ВЦВК від 21 березня 1921 р. замість продрозкладки. Перехід до П. був першим актом НЕПу, необхідною економічною стимул-реакцією для підйому сільського господарства. Селяни знали заздалегідь, скільки продукції потрібно здати державі. Розмір П. був значно менший, ніж продрозкладки

1Пропагування національної переваги на чужих етнічних територіях (на територіях іншої етнічної спільноти одним народом (нацією)–іншим народам (націям))

1Амортизація – процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою (наприклад, на видобуте вугілля). Для заміни зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва

2Додаткова винагорода з чистого прибутку підприємства

1У дужках подані цифри по СРСР

2Бруцкус Борис Давидович (1874 – 1938 рр.) – видатний російський економіст. Професор Петербурзького сільськогосподарського інституту (1907-1922 рр.). У 1922 р. висланий за кордон

1Автаркія – економічний режим самозабезпечення країни, в якому мінімізується зовнішній торгівельний оборот

1По хлібу норми – добові, за іншими продуктами – місячні. По кожному списку наведені норми для робітників (1), для службовців та членів родин робітників і службовців (2), для дітей (3).

2Стахановський рух – масовий робітничий рух за підвищення продуктивності праці, досягнення високих виробничих показників. Початок цього руху було покладено у Донбасі. У ніч на 31 січня 1935 р. вибійник каліївської шахти “Центральна-Ірміне” О. Стаханов протягом зміни видобув 102 т вугілля (норма – 7 т). Весь видобуток записали на рахунок О.Стаханова, не врахувавши роботи кріпильників, які йому допомагали

1Промисловості

1Об’єднання дрібних одноосібних селянських господарств в колективні сільськогосподарські підприємства через кооперування. Політика колективізації проводилася в СРСР з кінця 1920-х рр. до початку 1930-х рр.

2Політика радянської влади, спрямована на ліквідацію одноосібних селянських господарств, що проводилася шляхом конфіскації, за різними звинуваченнями, селянського майна на користь держави та засудження селянина

1Контррозвідувальний відділ Об’єднаного Державного політичного управління (ОДПУ). Головне завдання організації – боротьба з іноземною розвідкою, розвідкою політичних антирадянських партій, білогвардійців, диверсантів усередині держави та закордоном

1Найвідоміший концентраційний табір в СРСР для особливих ув’язнених здебільшого по політичній лінії

1Нікольський В. М. – доктор історичних наук, професор історичного факультету Донецького національного університету.

1 Радянський партійний і державний діяч. Після Лютневої революції працював у більшовицьких організаціях Петрограда. З грудня 1917 р. – на Україні, спочатку народний секретар у справах праці, з березня 1918 р. – голова Народного секретаріату. Один з організаторів КП(б)У. Боровся за встановлення більшовицького режиму на Україні. З 1921 р. – на відповідальних посадах в Україні, в тому числі у 1927-1933 рр. – нарком освіти. Був активним провідником українізації

2Губернський комітет, місцевий орган влади

1Державне політичне управління

1Анексія–насильницьке захоплення державою всієї або частини території іншої держави або народу і включення її до свого складу

1Історико-географічна область у південній і південно-східній частині Польщі у верхів’ях Вісли

1Осадники – мовне запозичення з польської, термін, яким в радянській історіографії прийнято було називати польських колоністів міжвоєнного періоду – солдатів у відставці, офіцерів польської армії, а також цивільних добровольців-переселенців з числа поляків, які проживали на т.зв. “землях коронних” та отримали після закінчення радянсько-польської війни земельні наділи на територіях Західної України

1Назва збройних сил Третього рейху (гітлерівської Німеччини) в 1935-1945 рр.

1Радянський державний і політичний діяч, за посередництвом якого проводився терор радянського народу. Голова НКВС (1938-1945 рр.), генеральний комісар державної безпеки СРСР (30 січня 1941–6 липня 1945 р.)

2Радянський воєначальник, учасник Першої і Другої світових війн, генеральний полковник (1944 р.)

1Одна з назв нацистської Німеччини, що існувалав1933-1945 рр.

1З німецької мови – провідник

1Спостерігати, обстежувати

1Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС) – одне з виконавчо-адміністративних відомств (міністерств) уряду СРСР союзно-республіканського підпорядкування

1Мається на увазі керівництво ОУН

1Співробітник Гестапо – таємної державної поліції і Третього Рейху в 1933-1945 рр., призначеної для боротьби з інакодумцями, незадоволеними і супротивниками нацистського режиму

2З французької мови – шайка, банда

1Під час радянсько-польської війни 1920 р. міністр закордонних справ Великої Британії лорд Керзон звернувся до Радянської Росії з нотою, в якій містилися ініціативи щодо мирного розв’язання конфлікту. Зокрема, передбачалося відведення польських військ за межу, яку ще 9 грудня 1919 р. Паризька мирна конференція визначила як східний кордон Польщі. Ця межа згодом і отримала назву“лінія Керзона”. Вона майже повністю співпадала з кордонами польських етнічних територій на сході

1Застій, відсутність зростання, розвитку

299

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.