Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_Посібник з АХ для біологів 2012 версия 15_08.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
10.47 Mб
Скачать

Питання до колоквіуму за темою «якісний аналіз катіонів та аніонів»

Відповідаючи на запитання, наводьте, де необхідно, рівняння реакцій та теоретичні обґрунтування на їх основі.

Кислотно-основна схема систематичного аналізу катіонів

 1. Що таке груповий реактив?

 2. Які реагенти називають селективними, специфічними?

 3. Що таке проба на повноту осадження? Чому вона потрібна?

 4. Який реактив є груповим на 1-у аналітичну групу? Чому не NaCl або NH4Cl?

 5. Черговість випадіння осадів хлоридів 1-ї аналітичної групи катіонів.

 6. Вибір концентрації групового реагенту.

 7. Чи можливо практично повністю осадити катіон Pb2+ дією HCl?

 8. Як виконують реакцію відкриття Рb2+ дією KI?

 9. Як вилучити PbCl2(s) з осаду хлоридів катіонів 1-ї групи?

 10. Про що свідчить повне розчинення осаду хлоридів аргентуму, меркурію(I) та плюмбуму при вилученні з нього PbCl2(s)?

 11. На чому грунтується розчинення осаду AgCl(s) в розчині амоніаку?

 12. Що відбудеться при дії розчину амоніаку на осад Hg2Cl2(s)?

 13. З осаду хлоридів 1‑ї групи вилучили хлорид плюмбуму. Залишок повністю розчиняється в розчині амоніаку? Що наявно в системі?

 14. Як руйнують комплекс аргентуму з амоніаком? Що при цьому спостерігається?

 15. Довести розрахунками, що, розводячи розчин AgCl(s) у концентрованій НCl, знову одержуємо осад AgCl(s).

 16. Які ускладнення в аналізі викликає велика концентрація іонів хлориду?

 17. Які ускладнення викликає іон Hg22+ у досліджуваному розчині?

 18. Чи можливо використовувати іони сульфіду, щоб виявити катіон Pb2+? Чи не заважатиме утворення Ag2S(s)?

 19. Яка порівняна розчинність сульфатів різних катіонів 2-ї групи?

 20. Як знизити розчинність сульфату кальцію?

 21. Як переводять у розчин сульфати катіонів 2-ї групи?

 22. Як розчиняють карбонати катіонів 2-ї групи?

 23. Яким реактивом виявляють Ва2+ при наявності Sr2+ і Ca2+?

 24. Які умови практично повного осадження BaCrO4(s) дією К2Cr2O7?

 25. Чому усувають катіон Ва2+ перед виявленням Sr2+ та Са2+?

 26. Чому при дії «гіпсової води» на катіон Sr2+ утворюється не осад, а лише «каламуть» SrSO4?

 27. Як виконують мікрокристалоскопічну реакцію на катіон Са2+?

 28. Як усунути Pb2+ з осаду сульфатів катіонів 2-ї групи?

 29. Чому слід усунути сульфат плюмбуму осаду сульфатів 1-ї та 2-ї груп?

 30. Для чого, осаджуючи сульфати Ca2+, Sr2+ та Ba2+, додають етанол?

 31. Реакції відокремлення та виявлення катіонів 1-ї та 2-ї груп.

 32. Як проводити аналіз, якщо «задача» містить осад? Які можуть виникнути ускладнення?

 33. Який із осадів випаде першим, якщо змішати:

а) розчин із с(I) = 0,1 моль/л та с(Cl) = 0,3 моль/л із розчином с(AgNO3) = 1,0 моль/л;

б) розчин із с(Ag+) = 0,1 моль/л та с(Pb2+) = 0,3 моль/л із розчином с(HCl) = 1,0 моль/л;

в) розчин із с(CrO42‑) = 0,3 моль/л та с(CO32‑) = 0,1 моль/л із розчином с(Pb(NO3)2) = 0,5 моль/л;

г) розчин із с(Ag+) = 0,01 моль/л та с(Pb2+) = 0,1 моль/л із розчином с(KI) = 1,0 моль/л.

 1. Яка властивість гідроксидів катіонів 3-ї групи дозволила виділити їх в окрему аналітичну групу?

 2. Для яких катіонів 3-ї групи характерні окисно-відновні перетворення?

 3. Які аніони утворюються при окисненні Cr3+ у лужному середовищі? У кислому середовищі?

 4. Як отримують Al(OH)3(s) та Sn(OH)4(s) із розчину алюмінату та станату?

 5. Яким реактивом відокремлюють Zn2+ від інших катіонів 3-ї групи?

 6. Чому перед реакцією на хром з бензидином необхідно розчин, оброблений лугом і пероксидом водню, нагрівати, поки не припиниться виділення кисню?

 7. Про що свідчить відсутність забарвлення розчину суміші катіонів 3-ї групи?

 8. В якому середовищі виявляють іон цинку дією дитизону?

 9. Чому, виявляючи цинк дією (NH4)2[Hg(NCS)4], додають дуже розведений розчин CoCl2?

 10. З якою метою, виявляючи Al3+ алізарином крапельним методом, додають K4[Fe(CN)6]?

 11. Які властивості гідроксидів 4-ї групи?

 12. Чому, розділяючи катіони 3-ї та 4-ї груп, крім надлишку лугу, рекомендують додати пероксид водню?

 13. На чому базується відокремлення Mg2+ від інших катіонів 4-ї групи?

 14. Яка властивість спoлук Sb (III) та Sb (V) є основою їх виявлення?

 15. Які катіони 4-ї групи можливо виявити, вживаючи окисно-відновні реакції?

 16. Які катіони 4-ї групи можливо виявити дробним методом?

 17. При дії лугів на суміш катіонів 4-ї групи випав білий осад. Які катіони були відсутні у розчині?

 18. Яка роль Н2О2 при розчиненні MnO(OH)2(s) у розведених розчинах?

 19. Яка роль нітрату аргентуму при окисненні Mn2+ пероксодисульфатом амонію (NН4)2S2O8?

 20. Який іон утвориться при реакціях Mn2+ із сильними окисниками у кислому середовищі? Яке його забарвлення?

 21. Як розділити суміш: Fe2+, Mn2+, Mg2+?

 22. Дією якого реагенту можна розділити основні солі Bi (III) та Sb (III)?

 23. За якою властивістю катіони 5-ї групи виділяють в окрему групу?

 24. Чому амінокомплекс Со (III) утворюється лише при значному надлишку амоніаку?

 25. В який колір забарвлено амоніакати катіонів 5-ї групи?

 26. Що відбудеться при підкисленні амінокомплексу Cu (II)? Як при цьому зміниться забарвлення розчину?

 27. Яким реактивом можливо осадити іони купруму як їх сульфід?

 28. Які умови утворення комплексу Со(NCS)42-?

 29. Який характер взаємодії солей меркурію (II) з іодидом калію?

 30. Дією концентрованого розчину амоніаку на суміш катіонів 5-ї групи отримано безбарвний розчин. Які катіони відсутні у суміші?

 31. Якими реагентами можливо розділити такі катіони: Zn2+ та Cu2+; Al3+ та Ni2+; Mg2+ та Cd2+; Mg2+ та Fe3+; Cu2+ та Cd2+?

 32. Які катіони можуть бути в аналізованій суміші, якщо розчиняючи її у воді, утворюється білий осад?

 33. Діючи на суміш катіонів 3-5 груп надлишку лугу та пероксиду водню, утворився чорно-білий осад. Які катіони могли це спричинити?

 34. Як розчинити осади Fe(OH)3, Мg(OH)2,Cd(OH)2, MnO(OH)2?

 35. Чим відрізняється 4-a група катіонів кислотно-основної класифікації від інших груп?

 36. Чому, виявляючи К+ гідротартратом натрію, необхідне нейтральне середовище?

 37. Чи можливо катіон К+ осадити винною кислотою практично повністю?

 38. Чи можливо виявити катіон К+ при наявності катіона NH4+?

 39. Чи можливо виявити катіон Na+ при наявності катіона NH4+?

 40. Яка з реакцій виявлення катіона NH4+ є специфічною?

 41. Чому, виявляючи NH4+ через виділення NH3, слід нагріти розчин й змочити індикаторний папір?

 42. Які реактиви використовують, щоб виявити К+?

 43. Як виявляють Na+ дією UO2Ac2 мікрокристалоскопічним методом?

 44. Чому, аналізуючи суміш катіонів 6-ї групи, спочатку виявляють катіон NH+4?

 45. Як усунути катіон NH4+ із аналізованого розчину?

 46. Як перевірити, чи повністю усунено іон NH4+?

 47. Схема аналізу суміші катіонів 1-2 аналітичних груп.

 48. Схема аналізу суміші катіонів 3-ї аналітичної групи.

 49. Схема аналізу суміші 4-5 аналітичних груп.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.