Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Опорний конспект 2012.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
2.47 Mб
Скачать

Лекція 4 формування і розподіл прибутку підприємства

4.1. Економічна сутність і функції прибутку

4.2. Формування показників фінансових результатів підприємства у звітності

4.3. Фактори, що впливають на прибуток підприємства

4.4. Планування прибутку підприємства

4.5. Розподіл і використання прибутку підприємства

4.6. Система показників рентабельності підприємства

______________________________________

4.1. Економічна сутність і функції прибутку

Прибуток – це перевищення доходів над витратами. Зворотне положення називається збитком.

Під доходами розуміють збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

З метою визначення доходу й визначення його суми розрізняють:

1) дохід від реалізації продукції, інших активів, придбаних з метою перепродажу (крім інвестицій у цінні папери);

2) дохід від надання послуг;

3) дохід від використання активів підприємства іншими фізичними і юридичними особами, результатом яких є одержання відсотків, дивідендів, роялті.

З економічної точки зору, прибуток - це різниця між грошовими надходженнями й грошовими виплатами. З господарської точки зору, прибуток - це різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок звітного періоду.

Розрізняють бухгалтерський і економічний прибуток. Бухгалтерський прибуток є результатом реалізації товарів і послуг, а економічний - результатом роботи капіталу.

Бухгалтерське тлумачення прибутку необхідно для визначення податків. Економічний прибуток використовують для прийняття управлінських рішень на підприємстві, зокрема, при виборі оптимальної інвестиційної політики. Економічний прибуток визначають як бухгалтерський прибуток плюс позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів протягом звітного періоду, мінус позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів у минулі звітні періоди, плюс позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів протягом майбутнього періоду.

Прибуток, як економічна категорія, являє собою грошове вираження частини вартості додаткового продукту. Прибуток створюється тільки в результаті реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг. Реалізація інших активів, надходження від позареалізаційних і інших операцій формують дохід.

Прибуток виконує такі функції:

1. Функція оцінки самостійної діяльності підприємства. Прибуток підприємства є критерієм ефективності конкретної виробничої діяльності. Рівень прибутку підприємства в порівнянні з середньо галузевим характеризує ступінь вміння підприємства і його колективу успішно здійснювати господарську діяльність в умовах ринкової економіки.

2. Функція розподілу. Прибуток використовується в якості засобу розподілу додаткового продукту в його грошовій формі - чистого доходу між підприємством та суспільством в особі держави, між підприємством і галуззю, між підприємством і його робітниками, між сферою матеріального виробництва, де створюється додатковий продукт, і невиробничою сферою, яка утримується суспільством за рахунок додаткового продукту.

3. Функція економічного стимулювання підприємства та робітників. Прибуток використовується як джерело й умова формування фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його розвиток. Чим вищий рівень генерування прибутку підприємства в процесі його господарської діяльності, тим менше його потреба в залученні грошових коштів з інших джерел - тим вищий рівень його самофінансування, забезпечення реалізації стратегічних цілей розвитку, підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку.

4. Функція захисту. Прибуток підприємства є основним захисним механізмом, що захищає підприємство від загрози банкрутства, так як за рахунок капіталізації отриманого прибутку може бути швидко збільшена доля високоліквідних активів - відновлена платоспроможність, підвищена доля власного капіталу при відповідному зниженні обсягу найомних засобів, підвищена фінансова стійкість підприємства, сформовані відповідні резервні фонди, фінансові фонди.

5. Функція оцінки вартості підприємства. Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства. Чим вище сума та рівень капіталізації прибутку, отриманого підприємством, тим в більшому ступені зростає вартість активів, а відповідно і ринкова вартість підприємства в цілому.

6. Прибуток підприємства є критерієм ефективності конкретної виробничої (операційною) діяльності.

7. Прибуток є джерелом формування бюджетів різних рівнів. Він над­ходить у бюджети у виді податків, а також економічних санкцій і викори­стовується на різні цілі, визначені видаткового частиною бюджету і зат­верджені в законодавчому порядку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.