Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
724-teoriya-jurnalistiki-moskalenko.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.06 Mб
Скачать

Теорія журналістики

Функції засобів масової інформації, які ми визначили з точки зору їх актуалізації у наш час, можна ще розглядати в кількох проблемно-теоретичних планах:

І. Соціальний план.

Тут, як правило, виділяються чотири функції:

  1. Вивчення оточуючого середовища — збирання і поширен­ня інформації про події та явища в суспільстві і природі,

  2. Кореляція реагування окремих верств суспільства на оточу­юче середовище: тлумачення певним чином інформації про се­редовище, формування настанов, думок і поведінки при реакції на події, що подаються у відповідності до загальноприйнятих у суспільстві норм.

  3. Передача соціальної спадщини в рамках реалізації процесу передачі моральних, етичних і культурних цінностей наступним поколінням, впровадження нових соціальних норм за рахунок публічного засудження поведінки тих, хто порушує ці норми.

4. Розваги — дати аудиторії емоційну розрядку. /7. Соціально-психологічний план.

Функції поділяються на три групи.

1. Посилення впливу моральних цінностей на поведінку і ді­ яльність людей, посилення інтеграції суспільно-політичних інте­ ресів з особистими, підвищення значення моральних і культур­ них цінностей та етичних норм, посилення у свідомості людей настанов щодо оточуючої дійсності.

Люди відчувають задоволення від сприйняття інформації, яка підтверджує їх цінності, і переживають напруження, коли сприй­мають відомості, що суперечать їх цінностям, інтересам, споді­ванням, думкам.

  1. Малих змін — прагнення поділяти нову думку або точку зору.

  2. Конверсії — свідомого відхилення від групових норм, кар­динальних змін ціннісної орієнтації.

Психологічна природа функції малих змін і функції конверсії близька, різний тільки ступінь інтенсивності виявів факторів, які сприяють здійсненню цих функцій.

Для здійснення конверсії необхідне ослаблення впливу гру­пових цінностей до мінімуму і досягнення гласності в конфлікт­них ситуаціях. Слід зазначити, що один із психологічних ефек­тів, який досягається за допомогою засобів масової інформації, — це емоціоналізація аудиторії, вона сприяє конверсії.

Будучи справедливим за умов стабільного суспільства, загаль­не співвідношення функцій посилення, малих змін і конверсії,

178

Результативність журналістської діяльності

за провідної ролі функції посилення, серйозно змінюється в неста­більному суспільстві. Соціально-психологічна функція посилен­ня впливу раніше створеної ціннісної орієнтації відходить на другий план.

III. У світлі функціональної теорії загальні функції засобів ма­ сової інформації розглядаються з точки зору збіжності и незбіж­ ності очікуваних цілей і одержання результатів. Ці функціональні ефекти визначаються як відкриті функції, а непередбачені як приховані.

IV. З точки зору ефектів, які досягаються в результаті впливу на аудиторію засобів масової інформації, функції преси зводяться до того, щоб:

а) дати читачеві задоволення від інформації, яка необхідна йому при вирішенні різноманітних життєвих, соціальних і побу­ тових проблем — утилітарний ефект;

б) дати задоволення від інформації, яка прямо або опосеред­ ковано підтримує цінності певної соціальної групи читачів — престижний ефект;

в) дати задоволення від інформації, яка підтримує думку чи­ тача щодо певного суперечливого питання — ефект посилення позиції;

г) задовольнити пізнавальні інтереси читачів — гносеологіч­ ний ефект;

д) дати задоволення від емоціональної розрядки — емоційний ефект.

Загальна функціональна ефективність засобів масової інфор­мації залежить від того, наскільки задовольняються інтереси ауди­торії шляхом реалізації названих ефектів.

Принципи В умовах нинішньої буремної демокра-

журналістики тизації і політизації суспільства, коли полі-

як основа ефективного тичний плюралізм став реальністю, тради-функціонування ЗМІ ційні принципи преси, природно, осмис­люються по-новому. Цілком очевидно, що їх старе, догматичне тлумачення стало історією тоталітарної жур­налістики.

Але сьогодні висловлюється й таке судження: повна відмова від принципів преси, як часом роблять ультрарадикали, була б свідченням наукового нігілізму та й просто безкультур'я.

Справа в тому, що й при новій владі з'явилося немало людей при посадах, які переконані, що головне призначення преси в тому, щоб впливати на свідомість і настрій мас у бажаному для

179

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]