Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
724-teoriya-jurnalistiki-moskalenko.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.06 Mб
Скачать

Теорія журналістики

Це питання вперше висвітлювалося у Рекомендації № R (84) 22 про використання супутникових можливостей для телебачен­ня та звукового радіо, яка була дана на Першій європейській конференції Міністрів щодо політики ЗМІ та згодом у ст. 9 Єв­ропейської Конвенції з транскордонного телебачення.

Продовжуючи цю роботу, Комітет Міністрів Ради Європи у квітні 1991 р. прийняв Рекомендацію № R (91) про право на ско­рочення репортажів про основні події, коли ексклюзивні права на теле- та радіомовлення отримані у транскордонному контексті.

Служби громадського теле- та радіомовлення

Концепція демократії, захисту прав людини та вільного обмі­ну інформацією тісно пов'язана з поняттям служби громадсько­го теле- та радіомовлення, яка, однак, є предметом гострих дис­кусій у багатьох європейських країнах. Особи, які визначають політику у цій галузі, намагаються з'ясувати майбутнє громадсь­кого теле- та радіомовлення, враховуючи економічні, техноло­гічні та регуляторні зміни. Ці питання розглядалися під час Чет­вертої європейської конференції Міністрів щодо політики ЗМІ, яка проходила у Празі у 1994 р.

Розвиток європейського аудіовізуального простору

Намір стосовно введення прямого супутникового теле- та ра­діомовлення (DBC), який був проголошений кількома європейсь­кими країнами та групами країн на початку 80-х pp., став почат­ком міжурядових консультацій та створення плану діяльності Ради Європи у галузі супутникового теле- та радіомовлення.

Згодом робота CDMM поширилась, охопивши транскордонне телевізійне мовлення, розвиток нових аудіовізуальних програм мовлення та інших важливих питань, що виникають у зв'язку із швидкими змінами в аудіовізуальному секторі. У рамках цієї ро­боти CDMM та підлеглі йому комісії проводять регулярні обміни думками щодо розвитку країн — членів Ради Європи у галузі ЗМІ.

Подібно до цього проводиться обмін інформацією з питань промислових аспектів ЗМІ, зокрема щодо технічних стандартів (ретрансляції, поширення та прийому).

102

Нормативна база діяльності преси

Телевізійна реклама

Перший етап діяльності Ради Європи в галузі телевізійної рек­лами був успішно завершений у лютому 1994 p., коли Комітет Міністрів прийняв Рекомендацію № R (84) 3 урядам країн-чле-нів про принципи телевізійної реклами. Ці принципи стосують­ся усієї телевізійної реклами, але особливо тієї, яка передається через супутники. Згодом рекламна робота вже розглядалася у кон­тексті Європейської Конвенції з транскордонного телебачення.

Спонсорство програм та нові форми комерційного сприяння телебаченню

Головним змістом роботи Ради Європи у цій галузі є постійне піклування про захист редакційної незалежності суб'єкта мов­лення та його відповідальність за програмні матеріали, що, од­нак, Не перешкоджає розвиткові нових джерел фінансування для суб'єкта мовлення та запобіганню перетворення спонсорства на замасковану форму реклами. Ця діяльність відображена у Євро­пейській Конвенції з транскордонного телебачення.

CDMM видав загальне дослідження інформації про спонсор­ство програм та нові форми комерційного сприяння телебачен­ню у країнах — членах Ради Європи (див. Додаток G).

В одному з висновків, прийнятих на Третій європейській кон­ференції Міністрів щодо політики ЗМІ (Нікосія, Кіпр 1991р.), Комітетові міністрів Ради Європи пропонується підтримувати при постійному нагляді розвиток діяльності у галузі реклами, спон­сорства та нових форм комерційного сприяння й фінансування та розробити у разі необхідності відповідні політичні інструменти.

Використання супутникових можливостей для телебачення та звукового радіо

У грудні 1984 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв Ре­комендацію № R (84) 22 про використання супутникових мож­ливостей для телебачення та звукового радіо.

У цьому документі йдеться про використання прямих теле- та радіомовних супутників (DBS) так само, як встановлених супут­ників для програм, призначених для трансляції програм телеба­чення та звукового радіо.

103

Теорія журналістики

СПРИЯННЯ ВИРОБНИЦТВУ ПРОДУКЦІЇ

ТА МАРКЕТИНГУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ

АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ

Проектна група "Рівність можливостей у розбудові європейського аудіовізуального простору

Продовжуючи роботу, що почалася у 1985 р. й мала на меті стимулювати продукцію та розповсюдження аудіовізуальних тво­рів, CDMM у 1991 р. створив Проектну групу «Рівність можли­востей у розбудові європейського аудіовізуального простору». Ця група об'єднує експертів з певної кількості країн — членів Ради Європи та спостерігачів з країн Центральної та Східної Європи, що не є членами Ради Європи.

Проектна група, що відповідає за підготовку пропозицій пра­вового, фінансового та технічного походження, які зможуть на­дати можливість усім європейським країнам взяти на рівних за­садах участь у європейському аудіовізуальному просторі.

Проектна група розробила Рекомендацію № R (93) 5, яка міс­тить принципи для сприяння поширенню та трансляції аудіові­зуальних творів європейських партнерів на широкому телевізій­ному ринку. Цей документ був прийнятий Комітетом Міністрів Ради Європи у квітні 1993 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]