Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
724-teoriya-jurnalistiki-moskalenko.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.06 Mб
Скачать

Теорія журналістики

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з правами та обов'язками, може бути предметом таких формальностей, умов, обмежень або покарання, які встановлені законом і є необхідни­ми в демократичному суспільстві в інтересах національної безпе­ки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я і моралі, для захисту репутації або прав інших людей, для запобі­гання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримки авторитету і неупередженості правосуддя.

Зміцнення свободи інформації: доступ до інформації, якою володіють державні влади

У 1976 р. Комітет експертів з прав людини організував у м. Гра­ці (Австрія) Семінар з питань права на доступ до інформації, якою володіють державні влади. Наступним кроком було прий-у 1981 р. Комітетом Міністрів Ради Європи Рекомендації № R (81) 19, яка привертала увагу урядів країн — членів Ради Європи до бажаності визнання такого права на доступ до інфор­мації. Прогрес, досягнутий у цій галузі та можливості зміцнення права на доступ були розглянуті у березні 1985 р. Європейською конференцією Міністрів з питань захисту прав людини у Відні (Резолюція № 2).

Декларація Комітету Міністрів Ради Європи про свободу пог­лядів та інформації (29 квітня 1982 р.) є надзвичайно важливою для сприяння політиці свободи інформації на національному та міжнародному рівнях.

Змі та рівність між жінкою та чоловіком

У 1984 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв Рекомен­дацію № R (84) 17 про рівність між жінкою та чоловіком у галузі ЗМІ. Ст. 7 Європейської Конвенції з транскордонного телеба­чення також стосується цього питання.

Третя Європейська конференція Міністрів з питань рівності між жінкою та чоловіком (21—22 жовтня 1993 p., Рим) була при­свячена темі «Стратегія боротьби з насильством проти жінок у суспільстві: ЗМІ та інші шляхи».

98

Нормативна база діяльності преси

ЗМІ та проблема насильства

Проблема зображення насильства у візуальних ЗМІ завжди знаходилась у центрі уваги Ради Європи. Цьому питанню була присвячена Четверта Європейська конференція Міністрів, від­повідальних за культуру (травень 1984 p., Берлін). Вироблена на цій конференції Резолюція № V пропонує засоби для врегулю­вання розповсюдження відеоматеріалів, що мають насильниць­кий, брутальний чи порнографічний зміст.

Цим же проблемам присвячені Рекомендація 996 (1984), Ре­комендація 1067 (1987) Парламентської асамблеї Ради Європи. У відповідь на документи, прийняті Парламентською асамблеєю з цього питання, Комітет Міністрів Ради Європи 27 квітня 1989 р. прийняв Рекомендацію № R (89) 7 щодо принципів розповсюд­ження відеоматеріалів, що мають насильницький, брутальний чи порнографічний зміст.

Інші аспекти насильства у ЗМІ, такі як можливе використан­ня нових комунікаційних технологій з порнографічною та кри­мінальною метою, також знаходяться у полі зору Ради Європи. Так, Комітет Міністрів у 1992 р. прийняв Рекомендацію R (92) 19 про відеоігри з расистським змістом.

Питання транскордонних програм мовлення насильницького характеру також порушується у ст. 7 Європейської конвенції з транскордонного телебачення.

ЗМІ та діти/молодь

Декілька політичних інструментів, які були прийняті або на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи, або на рівні Комі­тету Міністрів Ради Європи, пов'язані з діяльністю ЗМІ стосов­но дітей та молоді. Наприклад, Резолюція (67) 13 Комітету Мі­ністрів Ради Європи присвячена конкретному питанню — впли­ву преси на дітей та підлітків. У Рекомендації № R (84) 3 Коміте­ту Міністрів про принципи телевізійної реклами урядам країн — членів Ради Європи між іншим пропонувалось гарантувати, щоб реклама, адресована дітям, уникала усього, що якось могло за­шкодити їхнім інтересам, а також поважала їхню особистість.

99

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]