Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MINISTERSTVO_OSVITI_I_NAUKI_UKRAYiN1 (2).doc
Скачиваний:
100
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Розподіл балів, що присвоЮються студентам

Модуль 1

Модуль 2

Сума

Змістовий

модуль І

Змістовий

модуль ІІ

Змістовий

модуль ІІІ

Тестовий контроль

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6-8

Т9

СРС

10

10

10

10

10

10

10

10

20

Шкала оцінювання:

90–100 балів – відмінно (А);

75–89 балів - добре (ВС);

60–74 балів - задовільно (DE);

35–59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1–34 балів - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

108

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

І варіант

Роль дейксису в текстотворенні

1 Рівень

  1. Дейксис – це:

А) значення мовленнєвої одиниці, виражене лексичними та

граматичними засобами;

Б) вказівка на значення або функції мовленнєвої одиниці,

виражене лексичними та граматичними засобами;

В) мовна одиниця вищого рівня;

Ґ) синтаксична одиниця.

2. Якою частиною мови виражається дейксис:

А) іменниками;

Б) прикметниками;

В) займенниками;

Ґ) прийменниками.

3. Як називають словникове значення:

А) дейктанти;

Б) дейконти;

В) дейкери;

Ґ) дайкірі.

4. Чим формується диктема:

А) словом;

Б) реченням;

В) текстом;

Ґ) абзацом.

5. Яке поняття виокремлюють як функцію дейктичних елементів:

А) вказують на предмет мовлення;

Б) пояснюють предмет мовлення;

В) описують предмет мовлення;

Ґ) аналізують предмет мовлення.

6. Виступати в ролі замінників членів речення, вказувати на зв’язок однієї думки з іншою, наступного речення з попереднім – це:

А) синтаксична роль;

Б) стилістична роль;

В) фонетична роль;

Ґ) морфологічна роль.

7. Який займенник свідчить про поширення лінійного зв’язку:

А) весь;

Б) цей;

109

В) той;

Ґ) мій.

8. Розгортання судження через предикат – це:

А) ланцюговий зв’язок;

Б) паралельний зв’язок;

В) лінійний зв’язок;

Ґ) системний зв’язок.

9. Функція відшукування письменником замінників – це:

А) повторення;

Б) перебіг;

В) зміщення;

Ґ) паралелізм.

10. До дейктичних елементів належать:

А) займенники;

Б) прийменники;

В) іменники;

Ґ) дієслова.