Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MINISTERSTVO_OSVITI_I_NAUKI_UKRAYiN1 (2).doc
Скачиваний:
100
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

3. Прочитайте вірш. Визначте його жанр. За допомогою яких мовних засобів здійснюється вплив на читача? Зробіть фонетичний аналіз.

ХХХ

Господи ти її бережи

Господи це твої вітражі –

дощ колючки акацій

світ що мов камінь лежить на межі

плечі вовками кружляють чужі

ножички від операцій

чашу вже випито а пронеси

тихо розхлюпує відблиск коси

вітер кудись рукавами

жовта долоня як тіло оси

уздовж дороги осінній ясир –

сірих горбів каравани

душу висмоктують срібні вужі

як молоко і немає душі

і висипаються сіті

букви розкладено як на ножі

Господи ти її бережи

хай вона буде на світі (Т.Федюк).

Практичне заняття № 6 – 8 ( 6 год.)

Тема: Специфіка мовної організації ХТ.

Лінгвістичний аналіз прозового тексту.

Лінгвістичний аналіз поетичного тексту.

Лінгвістичний аналіз драматичного тексту.

Класифікація текстів.

Теоретичні питання

 1. Особливості аналізу прозового тексту (засоби організації: надфразна едність, абзац, система епіграфів та ін.).

 2. Специфіка лінгвоаналізу поетичного тексту (аналіз метра, ритму, рими).

 3. Урахування фонетичних, лексичних, граматичних засобів.

 4. Аналіз драматичного твору:

 • художньо-зображальні засоби словесного мистецтва: діалоги, монологи, репліки як засоби характеристики персонажів; наявність авторської характеристики та коментаря (опис обстановки, поведінки, жестів персонажів, ремарки тощо;

 • художньо-зображальні засоби сценічного мистецтва: мізансцена, гра акторів, декорації, костюми, музичні, звукові та світлові ефекти тощо).

70

 1. Яку класифікацію текстів запропонувала Т. А. Єщенко? Схарактеризуйте тексти:

 • за характером побудови;

 • за функціонально-смисловим призначенням;

 • за участю у мовленні одного, двох і більше учасників;

 • за стильовою належність;

 • за жанровою належністю;

 • за формою репрезентації.

Література:

1.Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1986. — С. 9-191.

2.Виноградов В. В. Избранные труды о языке художественной прозы. — М.: Наука, 1980.—358 с.

3.Виноградов В. В. О теории художественной речи. — М.: Высшая школа, 1971. -— 239 с.

4.Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций // Языковая номинация: Об­щие вопросы. —М., 1977.

5. Гореликова М. И., Магомедова Д. М. Лингвистический анализ художественного текста. — М: Русский язык, 1989. — С. 11-99.

6.Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура мов — К.: Довіра, 1999. —431 с.

7.Ігнатенко М. Ілюзія в словесній творчості Т. Г. Шевченка // Дивослово. — 1999. —№1. — С. 2-6; №2. — С 4-8.

8. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм. — Мюнхен-Ніжин, 1994. — С. 14-20.

9.Кожевникова Н. А. О типах повествования в советской прозе // Вопросы языка современной русской литературы. — М.: Наука, 1971. — С. 97-163.

10.Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 423 с.

11. Кочерган М. П. Слово і контекст. — Львів: В-во при ЛДУ вид. об'єднання «Вища школа», 1980. — 183 с.

12.Крупа М. П. Мовленнєва структура образу автора в творчості О. Кобилянської. - К.: Рідна мова, 1998. — 145 с.

13. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. — М.: Просвещение, 1988. — 191с.

14.Сологуб Н. М. Мовний світ Олеся Гончара. — К.: Наукова думка, 1991. — 140 с.

15.Хованская 3. И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии. — М.: Высшая школа, 1988. — 239 с.

16.Языковые процессы современной русской художественной литературы. Проза. - М: Наука, 1977.— 236 с.

Практичне завдання