Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MINISTERSTVO_OSVITI_I_NAUKI_UKRAYiN1 (2).doc
Скачиваний:
100
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

2 Рівень

1. Які філологічні дисципліни досліджують текст? Назвіть посібники і підручники з ЛАТ, які вам відомі.

3 Рівень

 1. Здійсніть лінгвістичний аналіз тексту:

Терпи, терпи — терпець тебе шліфує

Терпи, терпи — терпець тебе шліфує,

сталить твій дух — тож і терпи, терпи.

Ніхто тебе з недолі не врятує,

ніхто не зіб'є з власної тропи.

На ній і стій, і стрій — допоки скону,

допоки світу й сонця — стій і стій.

Хай шлях — до раю, пекла чи полону —

усе пройди і винести зумій.

Торуй свій шлях — той, що твоїм назвався,

той, що обрав тебе навіки вік.

До нього змалку ти заповідався

до нього сам Господь тебе прирік (В. Стус).

110

П варіант

Лінгвістичний аналіз художнього тексту у світлі сучасної науки про мову художнього твору

1 Рівень

 1. Лінгвістичний аналіз художнього тексту (ЛАХТ) виступає структурною одиницею…

А) лінгвістики;

Б) комунікативної лінгвістики;

В) стилістики;

Г) стилістики сприймання.

 1. На думку якого вченого лінгвістичний аналіз художнього тексту виступає фундаментом його літературознавчого і стилістичного вивчення?

А) В.Виноградова;

Б) І.Ковалика;

В) М.Шанського;

Г) М.Плющ.

 1. М. Шанський предметом лінгвоаналізу вважає…

А) словесну тканину лі­тературного твору;

Б) систему рівневих мовних одиниць, наявних у спеціально дібраних уривках літературних та публіцистичних творів;

В) мовно-образні засоби тексту;

Г) мовний матеріал тексту.

 1. Головне завдання ЛАХТу полягає в тому, щоб…

А) з'ясувати, як усі підсистеми мови служать для вираження авторського задуму;

Б) проаналізувати мовно-художні засоби як певні додатки до пізнаваного ідейного змісту твору;

В) роз’яснити значень слів та форм, які виражають ідейний та естетичний зміст твору;

Г) охарактеризувати семантичну будову тексту.

 1. Який метод передбачає лінгво­стилістичне опрацювання кожної мовної одиниці з метою обґрунтованої мо­тивації авторського відбору?

А) Метод повільного прочитання художнього тексту;

Б) метод лінгвістичного аналізу за мовними рівнями;

В) метод дослідження лексико-семантичних полів;

Г) контекстний та інтертекстуальний метод аналізу мовних одиниць.

 1. Кому належить розробка і введення поняття «стилі сприймання»?

А) М. Бахтіну;

Б) В. Виноградову;

В) О. Винокуру;

111

Г) М. Ґловінському.

 1. Визначте, що не належить до методологічної основи дослідження художнього тексту:

А) словесність;

Б) інтертекстуальніть;

В) психологія художньої творчості;

Г) єдність.

 1. Який період вважають часом становлення лінгвістичних ди­сциплін, які стосуються тексту, його структури, побудови, аналізу?

А) До 20-х років XX ст.;

Б) 20-ті роки XX ст.;

В) 30-ті роки XX ст.;

Г) 50-ті роки XX ст.

 1. Час розквіту текстової лінгвістики припадає на…

А) першу половину ХХ ст..

Б) початок 50-60-х років ХХст.;

В) початок 60-70-х років ХХ ст.;

Г) кінець ХХ ст.

 1. На що безпосередньо спрямований метод компонентного аналізу?

А) На аналіз мовних одиниць;

Б) на лінгво­стилістичне опрацювання кожної мовної одиниці;

В) на роз­криття семантичних основ образності, парадигматики естетичних значень;

Г) на виявлення у художньому тексті тематич­них і стильових домінант, образно-асоціативних полів, ключових слів та наскріз­них образів.