Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MINISTERSTVO_OSVITI_I_NAUKI_UKRAYiN1 (2).doc
Скачиваний:
100
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Лінгвістичний аналіз поетичного тексту

У завдання лінгвістичного аналізу поетичного тексту (як і прозового) входить опис тих мовних одиниць різних рівнів, за допомогою яких формується ідейний і зв’язаний з ним емоційний зміст художнього твору. Ось чому багато прийомів аналізу стають загальними. Адже методика аналізу поетичного тексту має низку специфічних особливостей, оскільки, по-перше, стають значущими рівні, які зазвичай не враховуються при аналізі прози (метро-ритмічна та звукова організація тексту), по-друге, лексичний і граматичний рівні організації тексту, загальні для поезії, вимагають інших прийомів аналізу.

Визначаючи методику лінгвістичного аналізу віршованого тексту, доцільно виходити з особливостей структури поетичного мовлення, як це

_______________

1. Новиков Л. А. О некоторых вопросах лингвистического изучения художественного текста // Русский язык в школе. – 1980. - № 4. – С. 57.

2. Максимов Л. Ю. Ометодике филологического анализа художественного произведения (на материале рассказа И. А. Бунина «Легкое дыхание»// Русский язык в школе. – 1993. - № 6. – С. 3-12.

54

робить, зокрема, Л. Ф. Тарасов, або враховувати будову тексту взагалі, що демонструє, наприклад, М. Л. Гаспаров, який у будові будь-якого тексту виокремлює три рівні, кожний з яких з двома підрівнями.

1. Верхній – ідейно-образний, семантичний:

а) ідеї та емоції;

б) образи та мотиви (потенційно кожний іменник – це образ, кожне дієслово – це мотив).

2. Середній – стилістичний:

а) лексика;

б) синтаксис.

3. Нижній – фонетичний, звуковий:

а) метрика та ритміка;

б) власне фоніка, звукопис.

Розрізняються ці рівні за тим, якими кулями нашої свідомості ми сприймаємо явища, які до них відносяться. Звуковий рівень ми сприймаємо слухом, стилістичний – відчуттям мови, ідейно-образний – розумом та уявленням 1.

Л. Ф. Тарасов виходить зі структури поетичного мовлення, яка є ієрархією елементів з естетичною функцією, з лексичним, синтаксичним, звуковим, метричним рівнями. Виокремлюючи основні рівні у структурі поетичного мовлення, дослідник визначає порядок їх розташування, враховуючи ступінь участі одиниць цих рівнів у вираженні змісту твору. Цей порядок відповідає основним етепам аналізу поетичного тексту.

1. Аналіз лексичного рівня.

Цей рівень є важливим, оскільки слово – це носій не лише понятійного ядра, образно-чуттєвого уявлення, але й емоційно- оцінних та стилістичних значень. При аналізі поетичного мовлення на лексичному рівні необхідно виокремити прямі та переносні значення як основу будь-якого образу, їх зціплення, прийоми підсилення виразності, прийоми зрощення сенсу за рахунок розширення меж словесної сполучуваності, яка припускається мовною нормою, збагаченням сенсу слова за допомогою вузького та широкого контекстів, необхыдно зазначити випадки сполучуваності слів з різним емоційним та стилістичним забарвленням.