Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц ї КСБКДП2010.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
11.11.2018
Размер:
2.17 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу « КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ»

КИЇВ 2010

ВСТУП

Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах економічної різноманітності. Абсолютна підтримка державою якоїсь форми господарювання чи бізнесу не допускається. Кожен суб'єкт має право займатися підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємниць­кій діяльності, не допускає цінової дискримінації, зловживань монопольним становищем на ринку тощо. Однак, держава у ринко­вій системі не гарантує захист індивіда і форм його діяльності від економічних невдач, хоча докладає всіх зусиль, щоб їх негативні наслідки були мінімальними.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Консти­туція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші норма­тивно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод люди­ни і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 8 Конституції України).

Провідні українські експерти визнають той факт, що багаторів­нева економіка потребує також різноманітних видів забезпечення економічної, фізичної та інших видів безпеки та організації охо­рони. Це дає можливість вибору для клієнтів, аналізу та порівнян­ня різних форм охоронної діяльності і в кінцевому результаті сприяє в цілому підвищенню рівня безпеки підприємницької ді­яльності в Україні.

В умовах збільшення частки приватного капіталу в економіці України, розвитку малого та середнього бізнесу, а також роздер­жавлення стратегічних об'єктів, об'єктів у сфері машинобудування, гірничо-видобувної промисловості, хімічної тощо, тобто під­приємств базової сфери економіки, стає актуальним питання щодо організації приватних охоронних структур та комерційних служб безпеки як на цих підприємствах, так і тих, що надають безпо­середньо такі послуги.

Вітчизняні експерти визначають, що сфера діяльності різнома­нітних комерційних структур у країні постійно розширюється, в тому числі і за рахунок посилення інтеграційних процесів в краї­нах СНД, у зв'язку з чим зберігається тенденція до постійного підвищення попиту на охоронні послуги. Слід зазначити, що, крім охоронних послуг, комерційні служби безпеки повинні мати мож­ливість надання детективних послуг, але Закон України "Про де­тективну діяльність" з 1994 року знаходиться на розгляді у Вер­ховній Раді разом з Законом "Про зброю". Це призводить до існування монополії на певний вид діяльності - оперативну діяль­ність, яка виключно входить до компетенції оперативних підроз­ділів правоохоронних органів.

Ситуація, що склалася, не задовольняє ні комерційні служби безпеки, що пов'язано з малою ефективністю їх діяльності щодо профілактики правопорушень на власних підприємствах (у зв'язку з відсутністю прав та можливим притягненням до адміністратив­ної чи кримінальної відповідальності, наприклад, за використання спеціальних технічних засобів), ні співробітників правоохоронних органів, які повинні відволікатися на дрібні правопорушення, роз­гляд яких формально входить в їх компетенцію, а практично такі правопорушення могли б самостійно попереджувати та розсліду­вати приватні детективи за наявності відповідної компетенції та спеціальних знань.

З огляду на вищевказане стає актуальним питання взаємодії між приватними правоохоронними структурами та державними правоохоронними органами. Це співробітництво повинно здійсню­ватися на декількох рівнях та в певних напрямках, наприклад, між окремими суб'єктами підприємницької діяльності, промисло­вими групами, об'єднаннями підприємців, а також між федера­ціями недержавних охоронних підприємств різних країн.

Все, що потребує кваліфікованих спеціалістів, які б мали відповідну юридичну підготовку та базові знання щодо ознак, способів виявлення та попередження правопорушень, які вчиняються в комерційних структурах.

Курс лекцій має на меті ознайомити співробітників приватних та державних охоронних структур з базовими поняттями та термі­нами, які вживаються при організації роботи по забезпеченню без­пеки суб'єктів господарювання, основними способами вчинення злочинів та правопорушень відносно комерційних структур чи їх персоналом, а також основним методам їх запобігання та попере­дження, а саме:

 • безпека бізнесу - це стан захищеності життєво важливих інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз;

 • загроза безпеці - сукупність умов та факторів, які створюють небезпеку для життєво важливих інтересів суб'єкта підпри­ємницької діяльності;

 • життєво важливі інтереси - це юридичні, виробничі від­носини, організаційні зв'язки, матеріальні та інтелекту­альні ресурси, завдяки яким гарантується стабільність біз­несу, функціонування виробництва або сфери послуг, фінансово-економічний успіх, прогресивний розвиток ос­новних напрямків діяльності суб'єкта підприємницької ді­яльності;

 • внутрішні загрози безпеці бізнесу: вчинення злочинів, витік конфіденційної інформації з вини персоналу (халатність, необережність, недбалість);

 • зрада співробітників, пожежі, стихійні лиха, аварії тощо;

 • зовнішні загрози: негативний вплив державних структур і конкурентів, несанкціоноване проникнення на об'єкти бізне­су, зняття конфіденційної інформації з приміщень і техніч­них засобів фірми;

 • зовнішні і внутрішні загрози - це також: загрози приміщенням, обладнанню і транспорту, загрози персоналу і клієнтам, загрози інформації, фізичні та психологічні загрози.

Тематичний план навчальної дисципліни

Комплексна система безпеки комерційної діяльності підприємств

п/п

лекц

Назва теми

Модуль №1

1

Концептуальні положення безпеки комерційної діяльності підприємства.

2

Загрози безпеці комерційної діяльності підприємства.

3;4

Основні положення комплексного підходу до захисту безпеки комерційної діяльності підприємства.

5

Правова база регулювання безпеки діяльності комерційного підприємства.

6

Фізична безпеки та технології захисту.

7

Безпека внутрішньо офісної роботи комерційного підприємства.

8

Безпека комерційних структур під час роботи з кадрами.

8

Модульна контрольна робота №1

Модуль2

9

Правові та організаційні основи забезпечення захисту інформації в комп'ютерних мережах.

10;

11

Концептуальні положення економічної безпеки комерційної діяльності підприємства.

12

Основи фінансової безпеки комерційної діяльності підприємства.

13

Фінансові шахрайства та крадіжки у кредитно-фінансових установах.

14

Служба безпеки підприємства, завдання та функції.

15

Ділова розвідка, як підсистема безпеки підприємницької діяльності.

16

Комплексна система безпеки комерційної діяльності авіатранспортного підприємства.

17

Модульна контрольна робота №2

Модуль №3 Курсова робота

Тема : Розробка комплексної системи безпеки підприємства

ЛЕКЦІЯ 1

Концептуальні положення безпеки комерційної діяльності підприємства Питання:

 1. Поняття безпеки підприємницької діяльності. Складові час­тини формули безпеки підприємницької діяльності.

 2. Характеристика загроз безпеці підприємницької діяльності.

 3. Основні напрямки забезпечення безпеки підприємницької ді­яльності.

1. Поняття безпеки підприємницької діяльності. Складові частини формули безпеки підприємницької діяльності

Основні проблеми безпеки підприємницької діяльності поля­гають у такому:

 • по-перше, ринкова економіка, побудована на конкуренції, є дуже динамічною системою, а значить і дуже небезпечною;

 • по-друге, український ринок знаходиться на стадії станов­лення, і тому його механізми ще не відпрацьовані;

 • по-третє, в країні відсутні стійкі норми права захисту інте­ресів підприємців.

Спеціалісти з безпеки вважають, що одним із шляхів створення для недержавних підприємств передумов для економічного вижи­вання в умовах ринкових відносин є виявлення і нейтралізація за­гроз економічній стабільності підприємства, що і складає суть ді­яльності щодо забезпечення безпеки підприємства.

Безпека суб'єкта залежить від різних факторів. Шкоду інтере­сам підприємця може бути завдано в результаті несприятливої економічної політики держави, протиправних дій конкурентів, кризових явищ в економіці, непередбачених змін кон'юктури ринку, стихійного лиха, надзвичайних подій, управлінської не­компетентності, соціальної напруги і т. ін.

Таким чином, фактори, що впливають на рівень безпеки під­приємства, можуть бути внутрішніми і зовнішніми, економіч­ними та неекономічними, об'єктивними і суб'єктивними.

Виходячи з того, що головним принципом ринкової економіки є взаємодія об'єкта господарювання і ринку, який становить су­купність об'єктів господарювання і разом з тим самостійну ціліс­ність (не зведену до суми складових її частин), суб'єкт господа­рювання може існувати тільки за умови безперебійної взаємодії з ринковим середовищем. Для цього необхідне нормальне функці­онування як самого підприємства, так і ринку в цілому.

Отже, у визначенні поняття безпеки пропонуємо піти таким шляхом:

1. Визначимо формулу безпеки.

2. Проведемо аналіз складових формули.

3. Проведемо комплексну оцінку поняття безпеки.

Для визначення формули скористаємося початковими уявлен­нями і поняттями.

Безпека не може бути знеособлена. Цілком природно, що не­безпека (поняття "загроза") може виходити від когось або чогось (поняття "потенційний супротивник") і спрямована на когось або щось (поняття "об'єкт"). Тепер можна визначити, на перший пог­ляд, примітивну формулу безпеки:

Безпека - стан стійкої життєдіяльності об'єкта стосовно впли­ву загроз потенційного супротивника.

Об'єкт. Об'єктом може бути усе: фізична і юридична особа, май­но, транспорт, будинки, приміщення, інформація і т.д., а також - сукупність цих складових, і зв'язок між ними. Ана­ліз складових об'єкта, на перший погляд, - найдоступніша операція.

Для наочності уявимо об'єкт у вигляді деякого підприємства, у який Ви вклали свій капітал. На підприємстві працюють люди, яким Ви сплачуєте заробітну плату: звичайно, це Ваші знайомі або знайомі Ваших знайомих, а іноді і не дуже знайомі. У Вас є примі­щення, яким Ви володієте або орендуєте його. У Вас є визначене (у залежності від роду діяльності) устаткування, транспорт. У Вас є своє діловодство. Ви власник інформації. До Вас приходять клі­єнти. У Вас налагоджені добрі стосунки із „сильними світу цього". Все це (якщо, звичайно, Ваш прибуток пов'язаний тільки з цим) і буде мінімальним набором складових (про зв'язки поки що мова не йде) Вашого об'єкту. Доповнити цей перелік дуже легко - до­дайте своє житло, свою сім'ю, улюбленого собаку (кота) Вашої секретарки, якого вона обожнює і від настрою якого (як вияви­лося) іноді залежить психологічний клімат у Вашому колективі. Добре поміркувавши, Ви самі зможете збільшити цей список як мінімум удвічі, хоча б після ознайомлення з розділами "потен­ційні супротивники" і "загрози".

Перше, що приходить на думку, це Ваші конкуренти, тобто особи, що пропонують на ринку аналогічний товар, або аналогічні послуги. Цю категорію Ви бачите, як на долоні. Їхні прайси, ог­ляди, пропозиції є у Вас і, звісно, періодично аналізуються.

Проте, є категорія осіб, про існування яких Ви, може і не підоз­рюєте, але які можуть впливати на Ваш бізнес. Слід зазначити, що кінцевий результат такого впливу може бути як позитивним, так і негативним: маються на увазі обставини, що, будучи спрямовані, наприклад, на дискредитацію Вашої діяльності, мимоволі створять Вам непоганий імідж "постраждалого" при неправильно розрахованих руйнівних діях потенційного супротивника.

Не виключаючи конкурентів, згаданих вище, додамо до "тем­них сил" осіб, що претендують на:

 • ваше майно (помешкання, устаткування, телефонні лінії, електроенергію, водопостачання, транспорт і т. д.);

 • вашу інформацію (документація про планування, джерела прибутку, внутрішні витрати, договори, "ноу-хау" і т.д.);

 • ваші зв'язки з постачальниками, споживачами, "сильними світу цього";

 • ваш персонал (не обов'язково це буде ваш провідний спеці­аліст, цілком небезпечною є і втрата бухгалтера (про видат­ні можливості якого розповів комусь податковий інспектор), і навіть організована кимось втрата довіри до бухгалтера - це також втрата);

 • ваших клієнтів (з метою заплямувати Вас в очах постійного клієнта, який розумний, інтелігентний, розуміє Ваші про­блеми, і який вихований Вами).

А якщо додати цілком сформований вже (із своїми розрахунко­вими рахунками й іншими реквізитами) кримінальний елемент, що пропонує за "цілком реальну ціну" необхідні послуги - миття вікон, наприклад. Ну, а якщо додати сюди державні органи (контролю і ті, що дають вказівки), то утвориться, нарешті, майже повний перелік Ваших потенційних супротивників. "Майже" - тому, що Ваша кон­кретна ситуація на об'єкті когось прибере, а когось додасть.

Не потрібно забувати і про навколишнє середовище: неприбор­кана стихія теж може бути потенційним супротивником Вашої безпеки (наприклад, Київський Поділ в минулому знаменитий своїми повенями, небажанням окремих киян через наявність моря нагорі по річці переселятися на низький лівий берег Дніпра. Не говорячи вже про селеве сходження грунту майже в центрі міста в 1961 році і вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986). Не забуваймо так звані "геопатогенні зони".

Поява "турботливих" постанов влади, що згадуються в догово­рах у розділі "форс-мажорні обставини", за своєю природою також можна віднести до проявів неприборканої стихії.

Будемо вважати, що тепер Ваше поняття про потенційних су­противників дещо розширилося.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]