Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Тема 14. Інтеграція України у світову економіку

Об’єктивні основи та економічна необхідність зовнішньоекономічних зв’язків України. Проблеми трансформації та необхідність інтеграції України в міжнародну економічну систему.

Економічний потенціал як об’єктивна можливість інтеграції України в світовий інтеграційний простір. Геостратегічні напрями розвитку міжнародного співробітництва України: європейський вибір, стратегічне партнерство з Росією та країнами СНД, партнерство в рамках країн: Грузії, Узбекистану, України, Азербайджану, Молдови (ГУУАМ) та Чорноморського економічного співтовариства (ЧЕС).

Відносини України з міжнародними економічними організаціями ООН, ГАТТ/СОТ, Світовий банк, МВФ, ЕБРР.

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

При самостійному опрацюванні нового матеріалу рекомендуємо дотримуватися такої послідовності:

 1. Підібрати необхідний законодавчий та інструктивний матеріал та уважно ознайомитися з його змістом.

 2. Переглянути усі питання теми, яку запропоновано для самостійного вивчення, для того, щоб мати загальну уяву про її зміст, провести логічний зв’язок із вивченим раніше матеріалом, на якому базується дана тема.

 3. Здійснити самоперевірку знань, відповідно до переліку питань, що передбачені планом вивчення теми.

Модуль 1. Сутність міжнародної економічної системи та закономірності її розвитку

Змістовий модуль 1. Основи розвитку форм міжнародної економічної діяльності

Тема 1. Міжнародна економічна система

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність

Мета: поглибити та систематизувати знання про форми, об’єкти та суб’єкти міжнародних економічних відносин і їх особливості розвитку.

План вивчення теми

 1. Історія розвитку міжнародних економічних відносин.

 2. Сучасні форми МЕВ та їх характеристика.

 3. Причини та напрями інтернаціоналізації економічного розвитку.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення цієї теми базується на знаннях економічної історії, та історії міжнародних відносин країн світу.

В першу чергу необхідно зрозуміти, що з виникненням країн вже в далекій давнині між ними зародилась перша форма міжнародних економічних відносин – міжнародна торгівля. На протязі всього економічного розвитку світової спільноти торгівля, розвиваючись, призвела до створення сучасного світового ринку.

Світовий ринок, розвиваючись, стимулює і подальший розвиток сучасних форм міжнародних економічних відносин. Більше того, він не тільки викликав розвиток МЕВ, а й підводить країни світу до розуміння необхідності об’єднання економічних зусиль, інтернаціоналізації економічного розвитку для вирішення глобальних планетарних проблем.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає натурально-матеріальний зміст МЕВ?

 2. Як співвідносяться, на Вашу думку, за своїм змістом МЕВ та виробничі відносини?

 3. Як співвідносяться, на Вашу думку, категорії “інтернаціоналізація” і “глобалізація”?

Бібліографічний список до самостійної роботи

1, 3, 4, 7, 3, 5

Тема 3. Світовий ринок товарів та послуг

Мета: поглибити знання про структуру та класифікацію форм міжнародної торгівлі та її теорій.

План вивчення теми

 1. Світова торгівля: сутність та етапи розвитку.

 2. Види та форми світової торгівлі.

 3. Теорії розвитку світової торгівлі.

 4. Меркантилізм.

 5. Класичні теорії міжнародної торгівлі.

 6. Теорії співвідношення факторів виробництва.

 7. “Парадокс” Леонтьєва.

 8. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Необхідно усвідомити, що не одна країна світу не може стабільно розвивати свою національну економіку без зовнішньоекономічних зв’язків. Найголовнішою метою для кожної країни є найбільш повне задоволення потреб свого народу при обмежених матеріальних та сировинних ресурсах.

Нормальне задоволення цих потреб не можливе без постійного, широкого обміну між регіонами країни, а також між країнами світу. Треба пам’ятати, що виробити всю кількість товарів та послуг в країні без міжнародного об’єднання зусиль, коштів і ресурсів сьогодні уже неможливо. Тому тільки використовуючи переваги та вигоди міжнародного поділу праці та обміну, країна може забезпечити задоволення найрізноманітніших потреб населення.

Світова торгівля виникає спочатку як міжнародна в глибокій давнині розвитку людського суспільства, з виникненням перших держав Стародавнього Світу і розвивається сьогодні через постійне удосконалення її видів та форм.

Необхідно пам’ятати, що кожна країна у міжнародній торгівлі шукає вигоду, за рахунок свого експорту наповнити внутрішній ринок імпортом. Щоб досягти цього країна повинна прораховувати і контролювати експортно-імпортні потоки товарів та послуг. Це досягається через механізми тарифного та нетарифного контролю.

Місце та роль зовнішньої торгівлі в процесі економічного розвитку країн світу необхідно розглянути через історію розвитку теорій міжнародної торгівлі.

Слід з’ясувати сутність теорії меркантилізму, класичних теорій, теорій співвідношення факторів виробництва, альтернативних теорій і побачити їх відмінність від сучасних теорій.