Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ФК 09-2з НОВОЕ / Индив.завдання страхові компанії

..doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
41.98 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ Виробничої практики

в страхових компаніях

для студентів, які навчаються

за галуззю знань - 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

факультет фінансовий

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів

підприємств та банківської справи

Протокол № 2 від 10.09.2012р.

Завідувач кафедри,

_________________В.Є. Власюк

«___» ________________2012р.

Дніпропетровськ 2012

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Виконання індивідуальних завдань здійснюється студентами під час проходження виробничої практики та є засобом самостійного теоретико- експериментального дослідження запропонованої та обраної студентом проблематики. Контроль за станом виконання індивідуального завдання здійснюється під час захисту звіту з виробничої практики.

Кожен студент отримує індивідуальні завдання перед початком проходження практики. Індивідуальні завдання є обов'язковими для виконання. всіма студентами групи. Вибір індивідуального завдання залишається за студентом.

Для якісного виконання індивідуальних завдань студентам слід керуватися конспектами лекцій з дисциплін професійної підготовки, рекомендованим списком літератури. При цьому увагу слід зосередити на більш детальному вивченні нормативно-правових документів з питань фінансової діяльності страхової компанії.

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру виконується на основі фактичних даних фінансової діяльністі страхової організації, яка опублікована в статистичних збірниках та розміщена на INTERNЕТ - сайтах. Індивідуальні завдання містять програмний матеріал всіх дисциплін професійної підготовки, що вивчалися та поєднують III частини: теоретичну, розрахункову, прогнозну.

При виконанні першої, теоретичної, частини передбачено глибоке опрацювання законодавства відносно різних напрямків фінансової діяльності страхової компанії, які конкретно аналізуються в практичному завданні. Це дасть можливість забезпечити засвоєння предметних знань, навичок роботи з літературними джерелами, формування певного енциклопедизму навчання.

У II частині здійснюється аналіз тенденцій щодо фінансової діяльності страхової компанії, взаємовідносин з підприємствами, бюджетом, податковою і банківською системами, зміни у формуванні капіталу та оцінка фінансового стану. Визначається вплив факторів па зміну фінансового стану, вказується на «слабкі» і «сильні» сторони розвитку страхової компанії.

III частина вбирає в себе два попередні рівні і дає змогу реалізувати цілі вищої школи. У ІІІ частині індивідуального завдання з допомогою розрахунково-конструктивних методів плануються, прогнозуються перспективи розвитку страхової компанії. Це спонукає студента самому аналізувати умови розвитку страхової організації, здійснювати необхідний пошук, приймати рішення.

Індивідуальне завдання завершується обґрунтованими висновками і пропозиціями.

Оформити виконане індивідуальне завдання необхідно на паперових носіях формату А4, загальним обсягом до 20 сторінок.

Максимальна кількість балів за виконання індивідуального завдання - 20 балів. Оцінка (бали) зд виконання індивідуального завдання с складовою підсумкової (загальної) оцінки з виробничої практики. Необхідно звернути увагу на те, що оцінка (бали) залежить від якості виконання завдання.

Індивідуальні завдання

  1. Фінансова надійність страхової компанії в умовах розвитку ринку страхових послуг.

  2. Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній.

3. Шляхи підвищення фінансової надійності страховиків в умовах ринкової економіки.

4. Теоретичні аспекти фінансової основи страхової діяльності в умовах розвитку ринку страхових послуг.

5. Підвищення ефективності фінансової діяльності страхової компанії в умовах ринкової економіки.

6. Комплексна оцінка фінансового стану страхової компанії в умовах ринкової економіки.

7. Фінансово-господарська діяльність страхової компанії в умовах розвитку ринку страхових послуг.

8. Особливості формування та розподілу прибутку страхової компанії в умовах ринкової економіки.

9. Процесс утворення та використання прибутку страховика.

10. Удосконалення формування прибутку страхової компанії в умовах ринкових відносин.

11. Соціально-економічна сутність страхового ринку України.

12. Напрями покращення соціально-економічного стану ринку страхових послуг України.

13. Дослідження соціально-економічних відносин та оцінка діяльності страховиків на страховому ринку України.

14. Управління капіталом як елемент забезпечення фінансової надійності страховиків.

15. Підвищення ефективності управління капіталом страхової компанії в умовах розвитку вітчізняного та міжнародного страхових ринків.

16. Дослідження сучасного стану особистих видів страхування.

17. Формування та напрями використання страхових резервів у специфічній фінансовій діяльністі страховиків.

18. Напрями підвищення ефективності використання страхових резервів страховиків в умовах формування ринкових відносин.

19. Дослідження сучасних тенденцій розвитку страхування кредитних ризиків.

20. Економічна сутність страхових операцій в умовах ринкових відносин.

21. Дослідження ефективності проведення страхових операцій на ринку страхових послуг України .