Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ФК 09-2з НОВОЕ / _ндив_д. завдання ФП 2012

.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
48.13 Кб
Скачать

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ІндивідуАльне завдання

для проходження виробничої практики

на підприємствах

для студентів, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

факультет фінансовий

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів підприємств та банківської справи

Протокол № 2_ від 10.09.2012 р.

Завідувач кафедри

_________________В.Є. Власюк

«___» ________________2012р.

Дніпропетровськ – 2012

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Виконання індивідуальних завдань здійснюється студентами під час проходження виробничої практики та є засобом самостійного теоретико-експериментального дослідження запропонованої та обраної студентом проблематики. Контроль за станом виконання індивідуального завдання здійснюється під час захисту звіту з виробничої практики.

Кожен студент отримує індивідуальні завдання перед початком проходження практики. Індивідуальні завдання є обов'язковими для виконання всіма студентами групи. Вибір індивідуального завдання залишається за студентом.

Для якісного виконання індивідуальних завдань студентам слід керуватися конспектами лекцій з дисциплін професійної підготовки, рекомендованим списком літератури. При цьому увагу слід зосередити на більш детальному вивченні нормативно-правових документів з питань фінансової діяльності підприємства.

Основним видом індивідуального завдання є аналіз фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності та пропозиція шляхів його вдосконалення. Виконання завдання містить три частини: теоретичну, розрахункову, пропозицію шляхів.

При виконанні першої, теоретичної, частини передбачено глибоке опрацювання законодавства, методик розрахунку показників.

У другій частині здійснюється аналіз фінансового стану підприємства, що є об’єктом дослідження.

Третя частина завдання включає розробку і обґрунтування пропозицій і рекомендацій по зміцненню фінансового стану підприємства, охоплених сферою теми практичного завдання.

Для виконання третьої частини індивідуального завдання на основі аналізу фінансового стану підприємства розробляються заходи щодо покращення фінансового стану підприємства. Це спонукає студента самому аналізувати умови розвитку підприємства, здійснювати необхідний пошук, приймати рішення.

Виконання практичного завдання слід завершити обґрунтованими висновками і пропозиціями.

Оформити виконане індивідуальне завдання (комплексну виробничу ситуацію) необхідно на паперових носіях формату А4, загальним обсягом до 15 сторінок.

Максимальна кількість балів за виконання індивідуального завдання - 20 балів. Оцінка (бали) зі виконання індивідуального завдання (комплексної виробничої ситуації) є складовою підсумкової (загальної) оцінки з виробничої практики. Необхідно звернути увагу на те, що оцінка (бали) залежить від якості виконання завдання.

Тематика індивідуальних завдань

Оцінка кредитної політики підприємства

Оцінка заходів фінансової санації на підприємстві

Оцінка забезпечення зростання виручки від реалізації на підприємстві

Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства

Оцінка ефективності управління фінансовою стійкістю підприємства

Оцінка ефективності управління оборотними засобами підприємства

Оцінка ефективності заходів подолання збитковості підприємства

Оцінка ефективності заходів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства

Оцінка ефективності заходів максимізації прибутку на підприємстві

Лізингові операції підприємства та їх ефективність

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його зміцнення

Формування організаційно-економічного механізму подолання платіжної кризи на промисловому підприємстві

Діагностика фінансового стану підприємств та його профілактика

Аналіз наявності та можливостей максимізації прибутку підприємства

Аналіз динаміки структури грошових потоків на підприємстві

Аналіз динаміки і структури активів підприємства

Аналіз дивідендної політики підприємства та шляхи її вдосконалення