Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ФК 09-2з НОВОЕ / ИндЗад_банки

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
111.62 Кб
Скачать

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ виробничої практики

у комерційних банках

для студентів, які навчаються

за галуззю знань 0305 „Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”

за професійним спрямуванням «Банківська справа »

факультет фінансовий

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів підприємств та банківської справи

Протокол № 2 від 10.09.2012 р.

Завідувач кафедри

__________________Власюк В.Е.

«___» ________________2012р.

Дніпропетровськ – 2012

1. Теми індивідуальних завдань.

 1. Етапи створення системи комерційних банків та їх організаційна структура.

 2. Види комерційних банків. Визначення банківських операцій та їх класифікація.

 3. Банківські операції в системі відтворення та їх економічна суть.

 4. Економічні нормативи в банківській діяльності.

 5. Ліквідність балансів комерційних банків і робота, що пов’язана з її підтримкою.

 6. Структура доходів комерційного банку.

 7. Структура витрат банку.

 8. Прибуток банку. Фонди банку, які утворюються з прибутку.

 9. Капітал комерційного банку, його структура. Достатність капіталу банку.

 10. Економічна характеристика ресурсів комерційних банків.

 11. Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів.

 12. Специфічні властивості міжбанківських кредитів як одного з джерел банківських ресурсів.

 13. Основи організації грошових розрахунків у господарському обороті.

 14. Чекова форма розрахунків.

 15. Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. Банківські операції векселями.

 16. Організація готівкових грошових розрахунків.

 17. Прогнозування обороту готівкових грошей у банках.

 18. Умови кредитної угоди, кредитний договір.

 19. Види кредитів, їх класифікація та економічна характеристика.

 20. Засоби захисту від кредитного ринку, форми забезпечення обов’язків отримувача кредиту перед банком.

 21. Вартість кредиту.

 22. Оцінка кредитоспроможності отримувача кредиту.

 23. Операції РЕПО.

 24. Контокорентний кредит.

 25. Споживчий кредит.

 26. Розуміння банківських інвестицій, цілі інвестиційної діяльності комерційних банків.

 27. Відмінні риси інвестиційних операцій банків від кредитних. Зв’язок інвестицій з кредитуванням.

 28. Інвестиційні цінні папери. Інвестиційний портфель.

 29. Організація кореспондентських відносин банків.

 30. Документарне та чисте інкасо.

 31. Розрахунки за допомогою акредитивів, револьверний акредитив, інші види акредитивів.

 32. Характеристика роботи комерційних банків у процесі надання факторингових послуг.

 33. Характеристика роботи комерційних банків у процесі надання гарантійних, посередницьких, консультативних та довірчих послуг.

 34. Характеристика роботи комерційних банків у процесі надання лізингових послуг.

 35. Робота НБУ з комерційними банками з організації міжбанківських розрахунків.

 36. Поняття та види валютної позиції банку. Механізм розрахунку сукупного розміру відкритої валютної позиції.

37. Валютний опціон та валютний ф’ючерс.

38. Механізм розрахунку форвардного курсу АУТРАЙТ.

39. Фактори, що впливають на курс валюти. Види конвертованості валют.

40. Види валютних котирувань, порядок розрахунку крос – курсу.

41. Строкові та поточні валютні операції, операції СВОП.

42. Характеристика основних видів валютних операцій: СПОТ, ФОРВАРД, СВОП, ДЕПОРТ, РЕПОРТ.

43. Сучасна кредитна система України.

44. Різниця між залученими та власними коштами комерційного банку.

45. Сутність банку як суб'єкта економіки та його функції

46. Нові види банківського обслуговування: електронний банкінг, пластикові картки, робота з дорогоцінними металами, зберігання коштовностей.

47. Етапи процесу кредитування

48. Поточні та строкові операції банку з цінними паперами.

49.Визначення вартості цінних паперів.

50.Організація кредитування комерційних банків Національним банком України.

Студентам пропонуються два варіанти вибору тем індивідуального завдання: або по номеру у списку групи в алфавітному порядку, або по номеру, який збільшений на 30 одиниць.

2. Критерії оцінки індивідуальних завдань

 • Рівень знань по індивідуальних завданнях - рефератах оцінюється в балах:

-“11-25” – коли студент дає обґрунтовані, теоретично і практично вірні відповіді по темі реферату, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і висновки та акуратно оформлює завдання,

- “10» – коли студент дає неповні відповіді по темі реферату, припускає помилки у розрахунках , але провів аналіз літератури і методів вирішення проблеми.

3. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Основна література

Закон України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами та доповненнями) від 07.12.2000 № 2121 - III// www.rada.gov.ua.

Закон України "Про Національній банк України" (із змінами та доповненнями) від 20.05.1999 № 679 - XIV // www.rada.gov.ua.

Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (із змінами та доповненнями) від 19.06.2003 № 979-IV// www.rada.gov.ua.

Закон України "Про обіг векселів в Україні" (із змінами та доповненнями) від 05.04.2001 № 2374 - III// www.rada.gov.ua.

Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (із змінами та доповненнями) від 19.06.2003 № 978-IV// www.rada.gov.ua.

Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” (із змінами та доповненнями) від 23.02.2006 №3480-ІV // www.rada.gov.ua.

Закон України „Про Фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (із змінами та доповненнями) від 12.07.2001 № 2664-III// www.rada.gov.ua.

Закон України „Про господарські товариства” (із змінами та доповненнями) від 19.09.1991 № 1576-ХІІ// www.rada.gov.ua.

Закон України „Про інвестиційну діяльність” (із змінами та доповненнями) від 18.09.1991 № 1560-ХІІ// www.rada.gov.ua.

Закон України „Про заставу” (із змінами та доповненнями) від 02.10.1992 №2654-XII // www.rada.gov.ua.

Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. - К.:КНЕУ, 2002.-276с.

Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 1992.

Банківські операції: Підручник /За ред. А. М. Мороза. — 2-ге вид.-К.: КНЕУ, 2002. — 476с.

Банковское дело: Учебник/ Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 2002.– 672с.

Банковское дело / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой.-СПб.: Питер, 2002. — 384 с.

Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2006. – 311с.

Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб. -К.: Знання, 2006. – 463с.

Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 №15-93// www.liga.kiev.ua.

Деньги, Кредит. Банки. Ценные бумаги: Практикум / Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 310с.

Кредитний ризик комерційного банку/За ред. В. Вітлінського.- К.: Знання, 2000.- 250с.

Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов/ Пер. с нем.; Под общ. ред. В. В. Ковалева, 3. А. Сабова.— СПб.: Питер, 2000. — 400 с.

Международные валютно – кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Красавиной Л.Н. – М.:Финансы и статистика, 2001.- 608с.

Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 №22.

Інструкція "Про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 17.03.2004 № 110.

Інструкція "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах", затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.

Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368.

Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337.

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 02.08.2004 № 361.

Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України", затверджена постановою Правління НБУ від 17.06.2004 № 280.

Положення "Про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України", затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.2002 № 508.

Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637.

Положення "Про депозитарну діяльність Національного банку Україні", затверджене постановою Правління НБУ від 12.02.2002 № 61.

Положення "Про здійснення банками фінансового моніторингу", затверджене постановою Правління НБУ від 14.05.2003 № 189.

Положення "Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами", затверджене постановою Правління НБУ від 06.08.2003 № 325.

Положення "Про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів", затверджене постановою Правління НБУ від 05.03.2003 № 82.

Положення "Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій" від 16.07.2004 № 266.

Положення "Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням", затверджене постановою Правління НБУ від 27.08.2001 №367.

Положення "Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами", затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 516.

Положення "Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.2001 № 375.

Положення "Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", затверджене постановою Правління НБУ від 13.12.2002 №505.

Положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 279.

Положення "Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України", затверджене постановою Правління НБУ від 26.09.2006 №378.

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255.

Правила Національної системи масових електронних платежів, затверджені постановою Правління НБУ від 10.12.2004 № 620.

Облік і аудит у банках: Підручник/ А.М. Гераcимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф. А.М. Герасимовича. Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2006.- 536с.

Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 410с.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку. – К.: КНЕУ, 2004.

Синки Дж. Мл. Управление финансами в коммерческих банках. — М.: Catallаху, 1994. - 820 с.

Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. посіб.- Вид. 2-ге, перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2006.- 152с.

Тиркало Р. І. Банківські операції з цінними паперами: Монографія. - Т.: Карт-бланш, 2004.- 211с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ (зі змінами та доповненнями).

Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999.- 359с.

Додаткова література

Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика.- СПб:СПб Оркестр, 1996.- 446с.

Камарницький І.Ф. Інвестиційна діяльність комерційних банків: Монографія.- Чернівці: Рута, 2004.- 260с.

Маршалл Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 1998.- 784с.

М.А. Коваленко, В.М. Білинкс, Л.Є.Сухомлин Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. – Херсон.: Олді-плюс, 2006. – 468с.

Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 461с.

Роуз П. Банковский менеджмент. — М.: Дело ЛТД, 1995. -768с.

Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Солар В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. - :К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 410с.

Усоскин В.М. Современный коммерческий банк : управление и операции.- М.:- Антидор, 1998.- 320с.

Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 1993.

Internet-ресурси

www.kmu.gov.ua

www.bank.gov.ua

www.aub.com.ua

www.liga.kiev.ua

www.rada.gov.ua

www.google.com.ua

8