Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / РП_банки.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
281.09 Кб
Скачать

Опис виробничої практики

Мета: закріплення і поглиблення знань, які одержали студенти під час навчання, формування в них професійних знань і навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в сучасних умовах комерційних банків, виховання потреби щоденно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в стратегічній діяльності.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті практики:

 • закріплювати, розширяти та поглиблювати теоретичні і практичні знання для формування вміння виконувати функціональні обов’язки в межах посад спеціалістів з банківської роботи, визначених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики і посадовими інструкціями працівників банку;

 • використовувати набуті теоретичні знання в контексті динамічного розвитку банку, конкретних практичних ситуацій на базі практики;

 • розвивати професійне мислення, практично осмислювати розвиток певних банківських процесів, визначати основні фактори і чинники впливу на них, прогнозувати їх дії в перспективному періоді та обґрунтовувати їх рішення управлінського типу;

 • набувати практичний досвід роботи;

 • набувати навички самостійного дослідження розвитку фінансово-економічних відносин в банківській сфері як елементу науково-дослідницької роботи, пошуку і формування нових знань теоретичного і практичного значення;

 • розвивати навички, уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань та творчого їх використання у практичній банківській діяльності;

 • здійснювати розрахунки у сфері управління операціями комерційного банку;

 • складати і оформляти організаційно-розпорядчу документацію, дотримувати законодавства держави в банківській сфері; нормативних актів Національного банку України;

 • аналізувати виробничу і фінансово-господарчу діяльність банк, виявляти допущені прорахунки та вносити пропозиції по їх усуненню;

 • розраховувати резерви покращення фінансового стану банку, обґрунтовувати прогноз його розвитку, сприяти зміцненню

 • бюджету держави.

1.1. Опис виробничої практики

Характеристика

практики

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце практики у навчальному плані, розподіл за видами навчальної роботи студента, форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Вид практики: виробнича

Залікових кредитів (кредитів ECTS): 4,5

Загальна кількість днів: 20

Модулів: 2

Вид підсумкового контролю: ПМК

(захист з диференційованим оцінюванням).

Шифр та галузь знань:

0305 «Економіка та підприємництво»

Код та напрям підготовки:

6.030508

«Фінанси і кредит»

За професійним спрямуванням «Банківська справа»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Проводиться на: 4 курсі

Семестр: 8

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Самостійна робота: - 13 дн.,

Індивідуальна робота: - 7 днів.

Форми контролю:

Семестр: 8

● підсумковий контроль: -

ПМК (поточний модульний контроль за підсумками практики, захист з диференційованим оцінюванням )