Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / РП_банки.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
281.09 Кб
Скачать

2. Структура залікового кредиту виробничої практики

Тема практики

Кількість днів

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Модуль I. Проходження виробничої практики в комерційному банку

Змістовий модуль 1. Проходження практики за темами 1-3

Індивідуальне завдання науково – дослідного характеру (Модуль II)

Тема 1 Основи організації практики

1

Тема 2 Банківські операції. Фінансовий ринок

2

Тема 3 Кредитні операції банків. Організація кредитування

2

Всього за змістовий модуль 1

5

Змістовий модуль 2. Проходження практики за темами 4-7

Тема 4 Розрахунково-касові операції банків

1

Тема 5 Формування ресурсів комерційного банку

2

Тема 6 Операції банків із цінними паперами. І поточний ринок

1

Тема 7 Міжнародні розрахунки і валютні операції

1

Всього за змістовий модуль 2

5

Змістовий модуль 3. Проходження практики за темами 8-9

Тема 8 Аналіз і оцінка фінансового стану комерційного банку

2

Тема 9 Основи бухгалтерського обліку в комерційному банку, відносини з податковою системою та НБУ

1

Всього за змістовий модуль 3.

3

Всього за модуль I

13

Модуль II. Індивідуальне завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання

7

Всього за модуль II.

-

7

Всього днів

13

7

3. Самостійна робота

з/п

Тема, орієнтований зміст самостійної роботи

Кількість днів

Дата

П.І.Б.

керівника

Кількість балів за тему

(змістовним модуль)

Норматив

Що отримав студент

1

2

3

4

5

6

7

Модуль I. Проходження виробничої практики в комерційному банку

Змістовий модуль 1. Проходження практики за темами 1-3

1.

Тема 1. Основи організації практики

Знати:

 • вимоги до виробничої практики, програму і завдання практиканта;

 • загальні правила техніки безпеки;

 • загальні правила регламентації робочого процесу банку (трудовий розпорядок).

Забезпечити:

 • підготовку наказу про проходження практики в банку та закріплення керівника практики від банків;

 • затвердження календарного графіка проходження практики;

 • проходження інструктажу з охорони праці.

1

1

2.

1

Тема 2. Фінансовий ринок. Банківські операції

Знати:

 • поняття ринку фінансових послуг. Банківські операції на ринку фінансових послуг;

 • основи організації фінансів банків;

 • поняття грошових фондів і ресурсів банку;

 • поняття і зміст банківської діяльності;

2

2

3

4

5

10

6

7

1

 • основні напрямки діяльності банків та визначити перспективи його розвитку;

 • основи SWOT аналізу банківської діяльності;

• організацію роботи головного офісу банку, його структуру, функціональні обов'язки працівників.

Вміти:

 • аналізувати і систематизувати інформацію про фінансову діяльність банку;

 • теоретично обґрунтовувати практику функціонування фінансових відносин банку в процесі формування, розподілу і використання грошових доходів і фондів;

 • визначати обсяг та джерела фінансових ресурсів, необхідних для проведення активних операцій.

Ознайомитись:

 • з організаційною структурою банку;

 • клієнтською політикою банку;

 • з системою взаємовідносин банків з банками та страховими компаніями, з бюджетом та державними цільовими фондами;

 • з особливостями формування грошових фондів банку;

 • зі Статутом банку;

 • з джерелами формування фінансових ресурсів банку;

 • з функціональними обов’язками служб, які займаються управлінням фінансами;

 • з формами безготівкових

рахунків, які використовує банк;

 • з видами банківських рахунків, які відкриті банками;

 • з обсягом вхідних і вихідних грошових потоків.

Визначити:

 • організаційну структуру банку;

3

4

5

6

7

 • обсяги, динаміку та структуру доходів банку за останні 3 роки;

 • обсяги, динаміку та структуру витрат банку за останні 3 роки;

 • загальну оцінку активів, пасивів та ефективності діяльності банку за останні 3 роки.

Навести:

 • схему зв’язків банків з органами фінансової системи, державним бюджетом та державними цільовими фондами, з іншими банками, клієнтами банку;

 • схему організаційної управлінської структури банку (зокрема, казначейства);

 • посадові інструкції 2-3 працівників казначейства банку.

3.

1

Тема 3. Кредитні операції банків. Організація кредитування

Знати:

 • основні напрямки і особливості сучасної кредитної політики банківської системи;

 • методику оцінки забезпечення за наданими кредитами (зокрема, положення банку по аналізу кредитоспроможності заявника кредиту);

 • порядок роботи з проблемною заборгованістю;

 • нові форми та види кредиту, формування кредитного портфелю та здійснення управління ним;

 • поняття індивідуальних та портфельних ризиків;

 • економічну та контрольну роботу кредитного підрозділу банку.

Вміти:

 • працювати з нормативно-правовими актами, що регулюють кредитні правовідносини банку з заявниками та користувачами кредитів;

2

2

3

4

5

7

6

7

 • визначити засоби зменшення кредитного ринку, форми забезпечення обов’язків отримувача кредитів перед банком;

 • прогнозувати розмір кредитного портфелю банку.

Ознайомитись:

 • з організацією роботи кредитного підрозділу;

 • з умовами кредитних угод;

 • з моніторинговою та контрольною роботою кредитного підрозділу;

 • з етапами та порядком надання кредиту;

 • з порядком встановлення ціни кредиту.

Визначити:

 • динаміку, обсяги кредитного портфелю за останні 3 роки;

 • доходність кредитних операцій за останні 3 роки;

 • розрахувати платіжний календар за виданим кредитом.

Всього за змістовий модуль 1

5

18

Змістовий модуль 2. Проходження практики за темами 4 -7

4.

1

Тема 4. Розрахункові та касові операції банків

Знати:

 • сутність безготівкових й готівкових розрахунків банку

 • основи організації грошових розрахунків у господарському обороті;

 • чинну нормативну базу щодо порядку здійснення розрахункових та касових послуг банку;

 • характеристику способів та форм розрахунків, що проводяться банком, сферу їх використання, порядок проведення;

 • організацію готівкових грошових розрахунків та надходжень готівкових грошей до кас комерційних банків;

 • про відповідальність за порушення строків проведення платежів;

2

1

3

4

5

10

6

7

 • порядок одержання та витрачання готівкових грошей;

 • прогнозування обороту готівкових грошей у банках;

 • планування тарифів на розрахункові та касові послуги банку та нормування об’єму операцій, що виконують працівники підрозділу;

 • перелік документів, які необхідно представити для відкриття та ведення рахунків клієнта банку.

Вміти:

 • заповнювати документи, які необхідні для відкриття рахунків юридичних та фізичних осіб та проведення розрахункові та касових операцій;

 • визначити особливості формування собівартості та ціни на банківські продукти;

 • перелік прямих і непрямих витрат операційних підрозділів банку;

 • аналізувати питому вагу доходів та видатків на проведення розрахункових та касових операцій у загально банківських доходах та видатках;

 • аналізувати структуру і динаміку прибутків та видатків, пов’язаних з розрахунковими та касовими операціями за останні 3 роки;

 • аналізувати структуру і динаміку розрахункових та касових операцій за останні 3 роки;

 • методи визначення собівартості та ціни банківських продуктів.

Ознайомитись:

 • з організацією роботи управління, функціональними обов'язками його працівників;

 • з документообігом при різних формах безготівкових розрахунків;

 • з організацією надходження та видачі готівкових коштів;

2

1

3

4

5

6

7

 • з додатковими послугами, що надаються клієнтам при здійсненні розрахункового та касового обслуговування;

 • з тарифами на розрахункові та касові послуги банку;

 • з порядком проведення платежів.

Визначити:

 • обсяги та динаміку розрахункових та касових операцій за останні 3 роки.

 • склад, структуру і динаміку доходів та видатків банку, пов’язаних з

організацією безготівкових та готівкових розрахунків за останні 3 роки;

 • питому вагу доходів та видатків на проведення розрахункових та касових операцій у загальних банківських доходах та видатках;

 • тарифи банку на розрахункове та касове обслуговування.

5.

1

Тема 5. Формування ресурсів комерційного банку

Знати:

 • склад і структуру ресурсів комерційного банку;

 • діючий порядок планування сум по залученню ресурсів і видатків на їх оплату;

 • методи прогнозування банківських ресурсів;

 • відповідність активів та пасивів за строками та сумами.

Вміти:

 • аналізувати склад, структуру і динаміку вкладів та депозитів залучених управлінням за останні 3 роки;

 • аналізувати процентні видатки по залучених ресурсах за останні 3 роки.

Ознайомитись:

 • з організацією роботи управління (відділу);

2

2

3

4

5

10

6

7

 • з роботою банку по залученню депозитів юридичних та фізичних осіб;

 • з видами вкладів, що приймаються від населення.

Визначити:

 • динаміку та структуру капіталу та зобов’язань банку за останні 3 роки;

 • строкових депозитів за останні 3 роки;

 • депозитів до запитання за останні 3 роки.

6.

1

Тема 6. Операції банків із цінними паперами. Іпотечний ринок

Знати:

 • суть фінансового ринку, місце іпотеки на ринку;

 • види цінних паперів, визначення їх номінальної та ринкової вартості

Вміти:

 • проаналізувати склад, структуру і динаміку портфелю цінних паперів за останні 3 роки (зокрема, інвестиційних);

 • розрахувати прибутковість портфелю цінних паперів на підставі співвідношення вкладених сум та отриманих доходів;

 • обґрунтовувати доцільність і розраховувати ефективність інвестиційної діяльності банку на фінансовому ринку.

Ознайомитись:

 • з організацією роботи управління (відділу);

 • з формами діяльності банку на фінансовому ринку;

 • з особливостями роботи з різними видами цінних паперів;

 • з порядком використання векселів;

 • з емісійною діяльністю банку на фондовому ринку;

 • з системою взаємовідносин банку з іншими суб’єктами фінансового ринку

2

1

3

4

5

10

6

7

Визначити:

 • обсяги і структуру операцій з цінними паперами за останні 3 роки;

 • обсяги доходів банку щодо операцій з цінними паперами за останні 3 роки.

7.

Тема 7. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Декрет «Про валютне регулювання»

Знати:

 • нормативно–правову базу, яка регламентує порядок проведення валютних операцій;

 • систему укладання та виконання угод по операціях з іноземною валютою.

Вміти:

 • аналізувати склад і структуру доходів та видатків пов’язаних з валютними операціями;

 • розраховувати величину, валютну позицію банку та показник відкритої валютної позиції.

Ознайомитись:

 • Нормативи довгої та короткої валютної позиції;

 • з організацією роботи валютного управління (відділу);

 • з основними видами валютних операцій банку, порядком їх проведення;

 • з укладанням угод щодо проведення валютних операцій.

Визначити:

 • динаміку та структуру валютних операцій за останні 3 роки.

 • склад і структуру доходів банку, пов’язаних з проведенням валютних операцій за останні 3 роки.

 • тарифи банку на здійснення валютних операцій;

 • пакет документів на покупку валюти.

1

10

Всього за змістовий модуль 2

5

40

Змістовий модуль 3. Проходження практики за темами 8-9

8.

Тема 8. Аналіз і оцінка фінансового

стану комерційного банку

Знати:

 • нормативно–правову базу, яка регламентує порядок аналізу та планування діяльності банку;

 • порядок планування об’єму реалізації продуктів для вкладників та кредитоотримувачів;

 • принципи прогнозування, планування, економічного зростання та створення прибутку;

 • методи формування собівартості

банківських продуктів;

 • методи розподілу і використання прибутку банку;

 • систему контролю та аналізу виконання плану по активах, пасивах та прибутку.

Вміти:

 • аналізувати методику планування діяльності банку;

 • робити прогноз прибутку банку;

 • аналізувати динаміку процентних ставок на фінансовому ринку;

 • аналізувати дані про вартість залучення і прибутковість вкладених ресурсів;

 • проводити факторний аналіз результатів діяльності банку.

Ознайомитись:

 • з організацією роботи управління (відділу);

 • з сутністю моделі управління активами та пасивами банку;

 • фінансовим планом банку;

 • з обсягом вхідних і вихідних

2

10

9

Тема 9. Основи бухгалтерського обліку в комерційному банку, відносини з податковою системою та з НБУ

Знати:

 • нормативно–правову базу, яка регламентує порядок бухгалтерського

обліку та звітності;

 • нормативно-правову базу забезпечення внутрішнього та зовнішнього контролю;

 • облікову політику банку;

 • порядок складання балансу банку, звіту про доходи та видатки;

 • сучасні методи організації бухгалтерського та управлінського обліку і аналізу проведених банком операцій;

 • порядок складання аналітичного

балансу банку, звіту про доходи та видатки;

Ознайомитись:

 • з організацією роботи відділу;

 • з організацією, видами, формами та порядком складання звітності банку;

 • із складом прямих податків, зборів (обов’язкових платежів), які сплачує банк та джерелами їх сплати;

 • з порядком відображення прямих податків, зборів (обов’язкових платежів) у системі податкового обліку та звітності.

Визначити:

 • динаміку і структуру балансу, звіту про прибутки та видатки банку за останні 3 роки.

1

10

Всього за змістовий модуль 3

3

20

Всього за модуль 1

13

75