Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / РП_страхові компанії.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
307.2 Кб
Скачать

Опис виробничої практики

Мета: закріплення і поглиблення знань, які одержали студенти під час навчання, формування в них професійних знань і навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в сучасних умовах страхових компаній, виховання потреби щоденно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в стратегічній діяльності.

Компетенції , які необхідно сформувати в результаті практики:

  • закріплювати, розширяти та поглиблювати теоретичні і практичні знання для формування вміння виконувати функціональні обов’язки в межах посад спеціалістів з фінансової роботи, визначених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики і посадовими інструкціями;

  • використовувати набуті теоретичні знання в контексті динамічного розвитку конкретних практичних ситуацій на базі практики;

  • розвивати професійне мислення, практично осмислювати розвиток певних процесів, визначати основні фактори і чинники впливу на них, прогнозувати їх дії в перспективному періоді та обґрунтовувати їх рішення управлінського типу;

  • набувати практичний досвід роботи;

  • набувати навички самостійного дослідження розвитку фінансово-економічних відносин як елементу науково-дослідницької роботи, пошуку і формування нових знань теоретичного і практичного значення;

  • розвивати навички, уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань та творчого їх використання у практичній діяльності;

  • здійснювати фінансові розрахунки у сфері управління фінансами;

  • складати і оформляти організаційно-розпорядчу документацію, дотримуватись законодавства держави в сферах фінансово-організаційної фахової діяльності;

  • аналізувати виробничу і фінансову діяльність, виявляти допущені прорахунки та вносити пропозиції по їх усуненню;

  • розраховувати резерви покращення фінансового стану страхової компанії, обґрунтовувати прогноз її розвитку, сприяти зміцненню бюджету держави.

1.1. Опис виробничої практики у страхових компаніях

Характеристика

практики

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Місце практики у навчальному плані, розподіл за видами навчальної роботи студента, форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Проводиться за рахунок вибіркової частини циклу дисциплін професійної підготовки

Залікових кредитів (кредитів ECTS): 4,5

Загальна кількість днів: 20

Модулів: 2

Вид підсумкового контролю: ПМК

0305 Економіка та підприємництво

6.030508

«Фінанси і кредит»

бакалавр

Проводиться на: 4 курсі

Семестр: 8

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Самостійна робота: - 18 днів.

Індивідуальна робота: - 2 днів.

Форми контролю:

Семестр: 8

● підсумковий контроль:

ПМК (поточний модульний контроль за підсумками практики)

2. Структура залікового кредиту виробничої практики у страхових компаніях

Тема

практики

Кількість днів

Самостійна робота

Індивідуальна робота

МОДУЛЬ І. Основні характеристики діяльності страхових компаній

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру (Модуль ІІ)

Змістовий модуль І. фінансова діяльність, грошові розрахунки, планування, прогнозування в страхових компаніях

Тема 1. Фінансова діяльність страхової компанії

2

Тема 2. Грошові розрахунки

2

Тема 3. Прогнозування, планування та управління прибутком

2

Всього за змістовий модуль І

6

Змістовий модуль ІІ. Відносини страхової компанії з банківською системою, податковою системою та взаємовідносин компаній з підприємством регіонів

Тема 4. Відносини компанії з податковою системою

2

Тема 5. Відносини компанії з банківською системою.

2

Тема 6. Взаємовідносини страхової компанії з підприємствами регіонів.

2

Всього за змістовий модуль ІІ

6

Змістовий модуль ІІІ. Управління капіталом, діяльність страхової компанії, на ринку фінансових послуг та оцінка її фінансового стану

Тема 7. Управління капіталом страхової компанії.

2

Тема 8. Діяльність страхової компанії на ринку фінансових послуг

2

Тема 9. Оцінка фінансового стану страхової компанії.

2

Всього за змістовий модуль ІІІ

6

Всього за модуль І

18

МОДУЛЬ ІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Всього за модуль ІІ

2

Всього днів

20