Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Тема 10. Міжнародні розрахунки

Міжнародні розрахунки як форма валютних відносин між країнами світу. Структура міжнародних розрахунків: комерційні платежі – грошові вимоги та зобов’язання пов’язані зі світовою торгівлею, міжнародні кредити та прямі зарубіжні інвестиції, некомерційні платежі пов’язані з перевезенням пасажирів, страхуванням, туризмом, переказом грошей за кордон.

Кореспондентські відносини між іноземними банками як гарант міжнародних розрахунків. Механізм міжнародних розрахунків.

Форми міжнародних розрахунків: акредитивна форма, платіж на відкритий рахунок, платіж на зустріч розрахунковим документам “інкасо”.

Розрахункові фінансові засоби: акредитиви, векселі, чеки, платіжні доручення, телеграфні перекази, банківські сертифікати.

Комерційні супроводжуючі документи: квитанції, рахунок-фактура, завантажувально-розвантажувальні документи, коносамент, страхові документи.

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага

Поняття платіжного балансу і основні принципи його складання. Платіжний баланс – статистичний звіт про зовнішньоекономічні операції країни з іншими країнами світу.

Принципи побудови платіжного балансу: облік зовнішньоекономічних операцій країни, система подвійного запису, ринкова ціна, розрахункова одиниця, джерела інформації.

Структура платіжного балансу: рахунок поточних операцій, рахунок руху капіталів, рахунок офіційних резервів.

Методи державного регулювання платіжного балансу: прямий контроль, дефляція, зміна валютного курсу. Правило Л. Вальраса.

Теорії регулювання платіжного балансу: теорія автоматичного саморегулювання Д. Юма, Д. Рікардо, кейнсіанська теорія регулювання платіжного балансу Дж. Кейнса, монетаристська теорія регулювання платіжного балансу М. Фрідмена.

Змістовий модуль 4. Форми міжнародної інтеграції

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція

Сутність та цілі міжнародної економічної інтеграції. Передумови міжнародної економічної інтеграції: рівень економічного розвитку країн, географічна близькість кордонів країн, політична воля керівництва країн.

Цілі міжнародної економічної інтеграції: вирішення завдань торгової політики, сприяння структурній перебудові економіки, підтримка молодих галузей виробництва, регулювання соціально-економічних процесів в країнах.

Напрями інтеграційних процесів. Зняття обмежень на шляху руху товарів, послуг, капіталів, робочої сили. Погодження економічної політики країн-учасниць. Розвиток міжнародної спеціалізації та кооперації. Зближення національного законодавства.

Рівні (етапи) міжнародної економічної інтеграції: преференційні торгові угоди, зони вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, політичний союз.

Регіональні інтеграційні процеси. Європейський союз та етапи його розвитку. Інтеграційні процеси в Північній та Латинській Америці, Азії та Африці. Інтеграція країн арабського світу.

Інтеграція України у світовий економічний простір.

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку

Сутність та головні етапи економічної глобалізації. Зростаюча взаємозалежність економік країн і посилення відкритості національних економік. Поглиблення міжнародного поділу праці: спеціалізація і кооперація виробництва.

Зростання світових новітніх інформаційних технологій. Глобалізація як продукт постіндустріальної стадії економічного розвитку.

Суб’єкти світогосподарських процесів: міжнародні організації, країни “великої вісімки”, регіональні організації, багатонаціональні корпорації.

Технологічні передумови та етапи розвитку глобалізації. Особливості сучасного етапу економічної глобалізації. Неоднозначність і різноспрямованість впливу глобалізації на економічний розвиток країн світу.

Форми економічної глобалізації: зростання відкритості національних економік країн світу, випереджаюче зростання світового фінансового ринку, формування та розвиток національного підприємництва, інтенсивність міграційних потоків між країнами.

Глобалізація економічного розвитку як головна ознака сучасної цивілізації. Соціально-економічні наслідки глобалізації. Протиріччя глобалізації: урбанізація в країнах, що розвиваються та виникнення “глобального села”. Виникнення “золотого мільярда” на планеті.

Глобальні проблеми світової економіки: проблеми взаємодії суспільства і природи, проблеми відносин між країнами з різним рівнем економічного розвитку, проблеми забезпечення людини та її майбутнього.

Вплив процесів глобалізації на перспективи розвитку економіки України.