Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Передмова

Дисциплина “Міжнародна економіка” є логічним продовженням дисциплін “Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”. Являється складовою частиною економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економіки і підприємництва. Методичний посібник підготовленений згідно освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за кредитно-модульною системою.

Дисципліна “Міжнародна економіка” входить до циклу нормативних дисциплин природничо-наукової та загальноекономічної підготовки спеціалістів з економіки та підприємництва. Вона сприяє формуванню ґрунтовних знань про світову економічну систему, законів її функціонування і розвитку, а також форм міжнародних економічних відносин між країнами.

Вивчення дисципліни передбачає організацію навчального процесу, який складається з лекцій, в яких викладаються основні положення теорії міжнародних економічних відносин з активним використанням візуальних та інших технічних засобів, та самостійної роботи, які передбачають вивчення теоретичного матеріалу рекомендованої літератури, законодавчої бази, додаткових джерел і поточної інформації.

Матеріали посібника систематизовано у чотирьох змістових модулях.

У першому змістовому модулі “Основи розвитку міжнародної економічної діяльності” розкриваються основні положення, що до розвитку світової економічної системи, форм міжнародної економічної діяльності, а також функціонування світового ринку товарів та послуг.

У другому змістовому модулі “Форми руху факторів виробництва на світовому ринку” розкривається структура та взаємозв’язок країн світу на світовому фінансовому ринку, який проявляється у міжнародному співробітництві через рух прямих іноземних інвестицій та міжнародних кредитів. Окремо характеризується структура та форми взаємозв’язків між країнами через специфічний світовий ринок праці, який існує у формі міжнародної трудової міграції.

У третьому змістовому модулі “Міжнародні валютно-фінансові відносини” в якому надається характеристика світової валютної системи та етапів її розвитку. Одночасно розкривається сутність форм та засобів міжнародних розрахунків між країнами, які в єдинстві складають платіжний баланс країни.

У четвертому змістовому модулі “Форми міжнародної інтеграції” розкриваються закономірності міжнародного співробітництва між країнами, яке в подальшому приводить до регіональних інтеграційних процесів. Регіональна інтеграція веде до світового співробітництва між країнами, яке на сучасному етапі, проявляєтося як глобалізація світового економічного розвитку. Окремо розглядаються проблеми та напрями інтеграції України у світову економіку.

Для оволодіння навичками рішення задач та обґрунтування практичних ситуацій з “Міжнародної економіки” рекомендуємо використати підручник російського видання А. Киреев “Международная экономика”: у 2-х т. М., 2000.

Методичний посібник включає індивідуальні завдання, які носять науково-дослідний характер, екзаменаційні питання, критерії оцінок і рекомендовану літературу.

Підсумковий контроль знань з дисципліни проводиться у формі іспиту відповідно до навчального плану підготовки фахівців.