Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

1.2. Зміст навчальної дисципліни

міжнародна економіка

Модуль 1. Сутність міжнародної економічної системи та закономірності її розвитку Змістовий модуль 1. Основи розвитку форм міжнародної економічної діяльності Тема 1. Міжнародна економічна система

Формування та генезис економічної єдності світу. Епохи розвитку людської цивілізації: аграрна, індустріальна, постіндустріальна. Економічний розвиток країн та міжнародних економічних зв’язків в аграрну епоху. Особливості економічного розвитку країн світу в індустріальну епоху.

Інтернаціоналізація як фактор розвитку світогосподарських зв’язків. Міжнародний поділ праці (МПП) в інтернаціоналізації господарського життя.

Економічне зростання й економічний розвиток. Теорії економічного розвитку: теорія стадій росту, модель великого поштовху, теорія дуалістичної економіки.

Фактори розвитку у постіндустріальну епоху. Концепції единного індустріального суспільства, післяіндустріального суспільства Р. Арона, Дж. Гелбрейта, Д. Белла, А. Тоффлера. Соціокультурна теорія єдиної цивілізації Ф. Фукуями.

Науково-технологічна революція та її всесвітній характер: інформатизація, комп’ютеризація, інтелектуалізація економічного зростання.

Механізми регулювання світового економічного розвитку ООН, МВФ, МБРР, ГАТТ\СОТ, ЕБРР.

Проблеми та стратегічні пріоритети інтернаціоналізації економічних зв’язків України.

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність

Відкритість національних економік як основа міжнародної економічної діяльності (МЕД). Рівні відкритості національних економік: мікрорівень – рівень – залученості країн у міжнародний обіг товарів та факторів виробництва.

Макрорівень – рівень взаємодії національних економік та світового господарства в умовах глобалізації фінансових ринків.

Суб’єкти міжнародних відносин – фірми та їх об’єднання, держави і їх об’єднання, юридичні та фізичні особи, інтеграційні об’єднання і міжнародні економічні організації.

Форми міжнародної економічної діяльності. Міжнародний поділ праці, міжнародна торгівля товарами та послугами, міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародні валютно-фінансові відносини; міжнародна економічна інтеграція, міжнародний обмін інформацією і технологіями.

Міжнародне економічне середовище та його чинники: природно-географічні, політико-правові, економічні, технологічні, соціокультурні.

Вплив чинників міжнародного економічного середовища на місце України у світовій економіці.

Принципи МЕД: суверенітет, мирне співіснування, рівноправність, мирне урегулювання суперечностей, повага прав і свободи людини, взаємодопомога, не втручання у внутрішні справи.

Економічні закони розвитку МЕД: міжнародний поділ праці, міжнародна конкуренція, міжнародна економічна інтеграція, інтернаціоналізація світового господарства.

Тема 3. Світовий ринок товарів та послуг

Глобальна економіка і відкритість національних економік. Місце та роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку країн.

Теоретичні засади міжнародної торгівлі. Погляди меркантилістів, теорія абсолютних переваг А. Сміта, теорія порівняльних переваг Д. Рікардо, теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Оліна, «парадокс» В. Леонтьєва.

Альтернативні теорії: теорія життєвого циклу товару Р. Вернона; теорія представницького попиту С. Ліндера, теорія конкурентних переваг М. Портера, теорія ефекту масштабу П. Кругмана.

Умови торгівлі – співвідношення експортних і імпортних цін. Форми торгівлі: зустрічна, бартерна, електронна торгівля та торгівля напряму і через посередників. Види торгівельної політики: фрітредерство і протекціонізм. Торгівельні режими: режим найбільшого сприяння, преференційний, дискримінаційний.

Структура світового ринку: територіальна – групи країн, центр і периферія; функціональна – ринки окремих товарів та послуг, робочої сили, фондовий ринок, інфраструктура світового ринку.

Структура міжнародної торгівлі: географічна – торгівельні потоки між окремими країнами та їх групами. Товарна структура – конкурентні переваги: природно-географічні, соціально-економічні.

Гармонізована система опису і кодування товарів (ГСОКТ). Класифікація товарів: мобільні – торгові, не мобільні – не торгові. Сировинні товари, споживчі товари, промислові товари. Торгівля послугами та їх види.

Ціноутворення на світовому ринку і види цін. Регулювання міжнародної торгівлі. Митне регулювання на національному рівні. Міжнародний рівень регулювання ГАТТ/СОТ, ЮНКТАД, ІНКОТЕРМС – 2000.

Місце України на світовому ринку товарів та послуг. Чинники, що зумовлюють зовнішньоторговельну співпрацю України на світовому ринку.